erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. július 30.
2012.08.16. csütörtök 11:44

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 30-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott  4 képviselőből 3 fő: Balogh Csaba elnök, Majsai Ferenc elnökhelyettes, Balogh Gusztáv képviselő,

Meghívott:  Gyimesi Gabriella 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelent képviselőket. A hivatal munkatársát. Június 13-ára összehívott ülésre, melyen még csak az SZMSZ napirend szerepelt, nem került sor, mert nem jelentek meg az adott időpontban. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a kiküldött meghívó alapján. Aki egyetért igennel szavazzon.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az ülés napirendjét a következők szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

  1. Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának visszavonása; Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

 

  1. Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának visszavonása; Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

 

     Előadó:  Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény szellemében készült együttműködési megállapodást a települési önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozatát követően írták alá. A hivatkozott törvény szellemében több döntésre sor került már. Szervezeti és Működési Szabályzatát az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15/2010. (XII.07.) határozattal fogadta el. A 2011-ben hatályba lépő új törvény  értelmében szükségessé vált a nemzetiségi önkormányzat SZMSZ-ének átdolgozása is. A képviselők az írásban rendelkezésre bocsátott anyagot megkapták. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaghoz.

 

Kérdés, észrevétel hozzászólás a Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részéről nem volt.

 

Balogh Csaba elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

13/2012. (VII. 30.) számú határozat

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

 

 

Érd Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozat mellékletében szereplő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkotja.

 

 

Határidő: az SZMSZ kihirdetésére: azonnal

 

Felelős:    elnök

 

                                              

 

………./2012. ( ..…...) RNÖ számú  határozat

 

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Érd

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az érdi ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 113.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

 

I. FEJEZET

 

Hivatalos megnevezések, jelképek

 

1.           A helyi nemzetiségi önkormányzat neve: Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

1.1.            A nemzetiségi önkormányzat bélyegzője kör alakú: 

Felül: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Alatta: ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 

 

1.2.            A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

 

1.3.            A testületet az elnök képviseli.

 

1.4.            A nemzetiségi önkormányzat székhelye; Érd, Alsó u. 1-3.,

                                               levelezési címe: Érd, Alsó u. 1. (Polgármesteri Hivatal)

 

 

II. FEJEZET

 

A nemzetiségi önkormányzat feladata, hatáskörei

 

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat testületét megilletik a helyi nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatáskörei.

          A testület hatáskörét az elnökre átruházhatja. A hatáskör gyakorlásával kapcsolatban iránymutatást adhat, a hatáskörre vonatkozó döntését visszavonhatja.

 

2.1.   A testület hatásköréből nem ruházható át az Njtv. 114. § (1) és (2) bekezdésében   felsorolt döntések.

 

2.2. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait a nemzetiségek jogairól szóló   2011. évi CLXXIX. Törvény (a továbbiakban: Njtv.) 115. §-a határozza meg.

 

2.3. A nemzetiségi önkormányzat önként vállalható feladatait az Njtv. 116. §-a rögzíti.

 

A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az elnökre átruházhatja.

 

2.4. A képviselő-testület megállapodás alapján feladat- és hatáskörét a vele azonos nemzetiséget képviselő (vagy attól eltérő) nemzetiségi önkormányzatra átruházhatja. A hatáskör átruházás részletes szabályait az Njtv. 84.§-a tartalmazza.

 

 

 A Képviselő-testület konkrét feladat- és hatáskörének jegyzékét a Szervezeti és  Működési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

         

2.5.  A hatásköri jegyzék napra kész vezetéséről az elnök gondoskodik.

A szabályzatban, valamint a hatásköri jegyzékben nem szereplő hatáskörök gyakorlásáról, illetve annak átruházásáról a testület dönt.

 

 

III. FEJEZET

 

A nemzetiségi önkormányzat testülete

 

3.     A nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület,  az elnök és az elnökhelyettes látja el.

 

3.1. A települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal – a Njtv. 80. §-ában saját szervezeti és működési szabályzatában foglaltak és az Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon - a helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti.

 

A testület tagjainak száma: 4 fő. A helyi nemzetiségi képviselők névjegyzékét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

 

 

IV. FEJEZET

A testület  működése, a testület ülései

 

4.     A nemzetiségi önkormányzat testülete alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart.

Évente egyszer  közmeghallgatást tart.

 

4.1.  A testület üléseit az elnök hívja össze, távollétében az elnökhelyettes.

            

 

Alakuló ülés

 

5.    A nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

 

5.1. A nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését a választási bizottság elnöke hívja össze és felkéri a legidősebb képviselőt a korelnöki teendők ellátására.

 

5.2. Az alakuló ülés első napirendje a választási bizottság beszámolója a testület tagjai választási eredményéről.

 

5.3.  Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

 

Az elnök megválasztása

 

   6.     A nemzetiségi önkormányzat megalakulása után elnököt választ.

   A testület bármely tagja tehet javaslatot az elnök személyére.

                 

6.1. Az elnök megválasztása a képviselő-testület nyilvános ülésén történik, kivéve, ha a       jelölt nem járul hozzá a nyilvános üléshez.   

 

6.2. A testület elnöke megválasztása nyilvános szavazással történik, de titkos szavazással is történhet.

 

6.3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az lesz, aki megkapja a megválasztott képviselők több, mint felének a szavazatát.

 

 

Rendes ülés

 

7.   A nemzetiség testülete szükség szerint, de legalább 4 ülést tart.

 

7.1.Az elnök írásbeli meghívóval hívja össze az ülést. A meghívó tartalmazza az ülés idejét, helyét és a tervezett napirendeket. A képviselők és a meghívottak részére -szükség szerint - az ülés előtt az írásos anyagot postai úton legalább 7 nappal az ülést megelőzően ki kell küldeni.

Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület rövid úton (pl. telefonon) is összehívható.

 

7.2.A testület ülésére tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiket az elnök az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tart, vagy akik jelenlétét a jogszabály előírja.

 

7.3.A nemzetiségi önkormányzat ülésére a jegyzőt vagy annak megbízottját meg kell hívni. A jegyző köteles a kisebbségi önkormányzat testületének illetve elnökének jelezni, ha a döntéseiknél jogszabálysértést észlel.   

 

7.4.A választópolgárok betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

 

 

Rendkívüli ülés

 

8. Rendkívüli ülést kell összehívni

 

-a nemzetiségi önkormányzat legalább 3 képviselőjének,

-a települési önkormányzat indítványára.

-A Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére

                       

 

 8.1.Az indítványt a  nemzetiségi önkormányzat elnökénél kell előterjeszteni.

 

Az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a rendkívüli ülést összehívni.

 

8.2 A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és a tervezett napirendet.

A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozik.

 

Az ülések nyilvánossága, zárt ülés

 

9. A  nemzetiségi önkormányzat testületi ülései nyilvánosak, ülésein bárki részt vehet, de a hallgatóság az ülés rendjét nem zavarhatja.

A testület ülése nyilvános ezért a zárt ülés anyagainak kivételével, azok megtekinthetőek, melynek hozzáférhetőségéről az elnök gondoskodik.

 

9.1 A testület zárt ülést tart :

- az Njtv. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor

- az Njtv. 91. § (3) bekezdésében felsoroltak tárgyalásakor az érintett személy kezdeményezésére.

 

9.2 A nemzetiségi önkormányzat zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.

 

9.3 A zárt ülésen az Njtv. 91.§ (6) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

 

 

 

Munkaterv

 

10.  A nemzetiségi önkormányzat testülete éves munkatervet készít. Az erre vonatkozó tervezetet az elnök terjeszti a testület elé.

A munkaterv előkészítéséről és összeállításáról az elnök gondoskodik. Javaslatot kér a testület tagjaitól, a települési önkormányzat polgármesterétől, oktatási intézmények vezetőitől.

 

Az ülés tanácskozási rendje, ülésvezetés

 

11. A települési nemzetiség önkormányzat testülete bármelyik tagja javaslatot tehet a meghívóban szereplő napirend kiegészítésére, vagy törlésére.

                         

A napirendi pont előterjesztője lehet:

-          elnök és az elnökhelyettes,

-          a képviselők,

-          a képviselő-testület által felkért szakértő.

 

A napirend sorrendje az alábbiak szerint alakul:

-          határozathozatalt igénylő javaslatok,

-          közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

-          tájékoztatók

-          egyebek.

 

11.1.A nemzetiségi önkormányzat tagja a testület ülésén az elnöktől, elnökhelyettestől helyi nemzetiségi ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban köteles választ adni.

 

11.2.A nemzetiségi önkormányzat testületének ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az ülés vezetését az elnökhelyettes bonyolítja le.

Az ülést az elnök, vagy az ülésvezető nyitja meg. Az elnök, ülésvezető feladata az Njtv . 92.§ (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása. 

11.3.Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozathozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

 

11.4.Az elnök, ülésvezető gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

 

11.5.A képviselőknek a napirendhez történő felszólalásra a szót jelentkezésük sorrendjében az elnök adja meg.

 

11.6.Az elnök lezárja a vitát, amennyiben az adott napirendi ponthoz nincs több felszólaló. A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, melyről a testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

 

 

A döntéshozatal szabályai

 

 

12.  A nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az Njtv. 92-94. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

 

12.1.Az elnök a tárgyalt napirend kapcsán, illetve a vita során megfogalmazott határozati javaslatokat külön-külön szavaztatja meg.

            Először mindig a módosító, vagy kiegészítő javaslatokat, majd az eredetileg megfogalmazott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

 

12.2.A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges az Njtv. 92.§ (4) bekezdésén túlmenően:

- érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásához,

- külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,

- elnökének, elnökhelyettesének megválasztásához,

- zárt ülés elrendeléséhez,

- képviselő döntéshozatalból való kizárásához.

 

A testület döntései

 

13.  A helyi kisebbségi önkormányzat testületének döntései: határozatok.

A határozatokat naptári évenként kezdődően folyamatosan kell vezetni, és évszámmal kell ellátni. 

 

A jegyzőkönyv

 

 

14.   A testületi ülésről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Njtv. 95.§ (2) bekezdésében felsoroltakat.

 

14.1.A jegyzőkönyv aláírására, és továbbítására vonatkozóan az Njtv. 95.§ (3) bekezdését kell alkalmazni.

 

14.2.A jegyzőkönyvhöz történő hozzáférhetőségről az elnök köteles gondoskodni.

 

 

 

V. FEJEZET

 

A képviselők jogai és kötelezettségei

  

15.  A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 99-102. §-a, továbbá e szabályzat határozza meg.

 

       

15.1. A  nemzetiségi önkormányzati képviselő jogai:

   - részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk  szervezésében és ellenőrzésében,

- megbízás alapján képviseli a testületet,

- nemzetiségi ügyekben a nemzetiség érdekeit képviseli 

 

A kisebbségi önkormányzati képviselő köteles:

-    részt venni a testület munkájában, a testületi üléseken,

-    felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

-    bejelenteni, ha a testület ülésén való részvételében akadályoztatva van.

 

 

 

VI. FEJEZET

 

A nemzetiségi önkormányzati testület elnöke, elnökhelyettese

 

 

16.   A nemzetiségi önkormányzati testület alakuló ülésén tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Érd Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

 

16.1. Az elnök feladatai:

-képviseli a nemzetiségi önkormányzatot, gondoskodik az államigazgatási szervek és a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, ápolja a települési önkormányzattal való jó együttműködést. 

-összehívja és vezeti a testület üléseit,

-a testület üléséről készült jegyzőkönyvet aláírja, gondoskodik annak továbbításáról,

-kapcsolatot tart a települési önkormányzat polgármesterével és bizottságai elnökeivel, a jegyzővel,

-felelős a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáért, a szakmai pénzügyi irányításért,

-gondoskodik a polgármesteri hivatal közreműködésének igényléséről.

 

16.2.Az elnök megbízatása megszűnik:

a képviselői megbízatás megszűnésével,

az elnöki tisztségnek a bíróság által történő megszüntetésével.

 

16.3.Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg.

Az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére a képviselő-testület elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait.

 

16.4.Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 

 

VII. FEJEZET

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása, vagyona

 

17.  A nemzetiségi önkormányzat vagyonára, a vagyonnal való gazdálkodásra az Njtv. 124-125. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának, a költségvetés és zárszámadás összeállításának részletes szabályait ezen kívül az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának, a közzétételi feladatok ellátásának és a belső ellenőrzés részletes szabályait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás határozza meg.

 

 

17.1.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megállapodást köt az Njtv. Alapján a törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal.

 

17.2.Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítására ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség ingyenes használati joga a nemzetiségi önkormányzat fennállásának időtartama alatt illeti meg A helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, valamint a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli.

 

17.3.A nemzetiségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények – megtartásához e célokra alkalmas egyéb, a Polgármesteri Hivatal épületeiben található helyiséget igényelhet.

 

17.4.Az Önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének személyi és egyéb feltételeit az Njtv. 80.§ (1) bekezdés b) – e) pontjában felsoroltaknak megfelelően. A testületi működéshez kapcsolódó feladatok ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli.

 

17.5.Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

 

18. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. június ……-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010.(XII. 07.) CKÖ számú határozat.

 

18.1.A nemzetiségi önkormányzat a helyben szokásos módon (a www.erd.hu) weboldalon történő megjelentetéssel) hirdeti ki a szervezeti és működési rendjét szabályozó határozatot.

           

 

                                                                              Balogh Csaba

                                                                                     elnök

 

 

1.     számú melléklet

 

A nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatásköri jegyzéke

 

 

1. Az Njtv. szerint a helyi cigányságot érintő nyelvhasználat kérdésében az egyetértési jogot gyakorolja

 

2.     Feladatai ellátása érdekében együttműködik a települési önkormányzattal, az Országos Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve más településeken működő nemzetiségi önkormányzatokkal.

 

3.     Cigány/roma kulturális és művészeti rendezvényeket szervez.

 

4.     A Njtv. szerint nemzetiségi nyelv oktatása megszervezésében részt vállal.

 

5.     A nemzetiségi önkormányzat nevéről, jelképeiről, kitüntetéseiről, ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az általa képviselt cigány/roma nemzetiségi helyi ünnepeiről külön határozatot alkot.

 

6.     Érd Megyei Jogú Város által költségvetésében roma ösztöndíjra biztosított keretösszeggel összefüggésben a települési önkormányzattal együttműködve – „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázati kiírásáról gondoskodik, illetve jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára ösztöndíjak adásáról dönt.

 

7.     Közreműködik a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselőivel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd között köttetett évente megújított szerződés értelmében a megszűnt II. Lajos Általános Iskola körzetébe tartozó – Bolyai, Hunyadi Mátyás, és Batthyány Általános Iskola körzetébe átkerült diákok szállítása céljából. Kapcsolattartó e vonatkozásban a nemzetiségi önkormányzat elnöke

 

                                                                            

2.     számú melléklet

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd képviselőinek névsora

 

 

         Elnök:                    Balogh Csaba 

         Elnökhelyettes:      Majsai Ferenc

         Képviselők:            Balogh Gusztáv

                                        Sárközi Lajos

 

 

2.                NAPIRENDI PONT

Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

Balogh Csaba elnök: A tavalyi évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 181.000 Ft pénzmaradványa van – amit az elmúlt évben - számlával igazoltan nem költött el. Így az idei év március 2-án 3/2012. (III.2.) határozattal elfogadott 2012. évi költségvetést módosítani szükséges a tavalyi évről maradt pénzmaradvány összegével. A pénzmaradvány összege egyébként az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozatban is szerepel. /11/2012. (V.11.)/ A szabad pénzmaradvány egyébként a dologi kiadásokat fogja növelni.

 

A napirenddel kapcsolatban vélemény, hozzászólás, észrevétel nem fogalmazódott meg.

 

 

Balogh Csaba elnök: Szavazásra teszi fel a költségvetés módosítását.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2012. (VII. 30.)                                                                  

határozat

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

1

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

181

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

396

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

396

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

396

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

E g y e b e k

 

Balogh Csaba elnök:

Mivel más érdemi felvetés, hozzászólás nem volt, így megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria