erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. január 24.
2012.02.24. péntek 09:42

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. január 24. 17:00 óra

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. január 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az ünnepeket nagyobb atrocitások nélkül átvészelték. Az elmúlt hetekben a környéken 8 betörés, 1 rongálás (családi veszekedés alkalmával), 3 rendszámlopás és 1 becsapás (ál-Vöröskeresztesnek adta ki magát) történt. Elmondja, hogy újra feltűntek a faárusok. Kéri a lakosokat, hogyha ilyennel találkoznak, akkor mindenképpen értesítsék a rendőrséget. Egy piros Mazda kisteherautóra különösen figyeljenek és jelentsék, ha látják, hogy fát árulnak róla.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a Polgárőrség az ünnepek előtt nagy létszámban vett részt a járőrözésben – különös esemény nem történt. Az ünnepekre különösön rákészültek, többen felügyelték a rendet. A városközpontban lévő MÁV aluljáróval kapcsolatban elmondja, hogy kidolgoztak 5 kamerás rendszer kiépítésének a lehetőségét és elkezdték a tárgyalásokat a MÁV-val. Az egyedül élő időskorúakat fokozottan meglátogatják a rendőrséggel közösen. A SZEM mozgalommal kapcsolatban elmondja, hogy sajnos nagy az érdektelenség a lakosság körében.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. január 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat, kiemeli az alábbi napirendeket.

 

1, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet szöveges módosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2011. (IX.27.) KGY határozatban döntött a hatályos HÉSZ szöveges módosításáról. A határozat szerint a rendeletmódosítás célja az, hogy elsősorban a helyi kistermelők háztáji termékeinek közterületi értékesítése lehetővé váljon a városközpont két, jelentős gyalogos forgalmú helyén, az Európa sétányon és a Diósdi úti aluljáró feletti területen: A HÉSZ tervezett módosítása összhangban van az elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval, mely a közúti forgalomtól elválasztott, városközponti gyalogos tengelyek erősítését tűzte ki célul.

 

2, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Fülöp Sándorné: A helyi iparűzési adó tekintetében a rendelet értelmezésének és alkalmazásának megkönnyítését célozná a 15. § kiegészítése. A módosítás egyértelművé tenné, hogy mivel a tárgyévben az előző adóév elszámolása történik meg, ezért a 2012. január 1-től bevezetett mentesség a 2012. adóév elszámolásától kezdődően illeti meg az érintett adózókat. Érdemi változást jelentene, hogy a tervezetben további adókedvezmény kerülne meghatározásra, mely szerint a jelenleg szabályozott telekadó mentességen felül, mentesítésre kerülne az adó megfizetése alól a magánszemély tulajdonában lévő, a Helyi Építési Szabályzat szerinti TAK – telekcsoport újraelosztási kötelezettséggel érintett telek, a telek teljes területével.

 

3, Javaslat elővásárlási jogról történő rendelkezésről, illetve üzletrész vásárlás jóváhagyásáról

Szabó Béla (12. választókerület képviselője): A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. ügyvezetése azzal a szándékkal kereste meg az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjét a tartós együttműködés megerősítése érdekében, hogy az Érdi Sport Kft-ben részesedést kíván szerezni oly módon, hogy az Érd Városi Sport Egyesület 10%-os üzletrészét névértéken (100.000,- Ft) meg szeretné vásárolni. A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. ügyvezetése ugyanakkor saját társaságának 10%-os üzletrészét névértéken (100.000,- Ft) felajánlja megvételre az Érdi Sport Kft. részére. Ez gyakorlatilag együttműködés a két sport sportklub között. Budaörsön van egy sportcsarnok – ami nem egészen kihasznált. A két határozati javaslat elfogadásával, az érdiek is használhatnák a sportcsarnokot.

 

4, Javaslat pályázat kiírására a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására

Fülöp Sándorné: Az általános iskolában és a művészetoktatási intézmény magasabb vezetői teendők ellátása 2012. július 31. napján – a határozott idő lejárta miatt – megszűnik. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői pályázata 2012. március 8. napján megszűnik. A Vörösmarty Mihály Gimnázium magasabb vezetői teendőinek ellátása 2012. május 1. napjával szűnik meg. Ezért kerülnek kiírásra a pályázatok.

 

5, Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírásra

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája, Gyula utca 35-37. és a Kincses Óvoda Kutyavári úti Tagóvodája, Kutyavári úti óvodára adnák be a pályázatot. A támogatás összege 95 %-os.

 

6, Javaslat a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2.A-11/1)   című pályázatban való részvételre

Fülöp Sándorné: A Kós Károly Szakképző Iskola, mint gesztor, konzorciumban pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, Társadalmi Megújulás Operatív Program „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2.A-11/1) címet viselő kiírásra. A pályázat még nem jelent meg, ám társadalmi egyeztetése már lezárult.

A pályázat benyújtásához létrehozandó konzorcium összetétele:

-         1 gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény (Móra Ferenc Általános Iskola)

-         1 óvoda (Kincses Óvoda)

-         1 általános iskola (Érdligeti Általános Iskola)

-         1 szakképző iskola (Kós Károly Szakképző Iskola)

A gyógypedagógiai intézmények és a befogadó intézmények közösen, a helyi sajátosságoknak megfelelő szakmai együttműködéseket dolgozzanak ki az együttnevelés különböző formáinak megvalósítására, szélesebb körben történő elterjesztésére. A pályázatban résztvevő intézmények szervezete és működése legyen képes a változások kezelésére, a fejlesztések továbbvitelére, váljon alkalmassá az intézmény társadalmi környezetével való széleskörű együttműködésre.

 

7, Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közalkalmazotti létszámának bővítésére és Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására

Fülöp Sándorné: A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok fenti jogszabállyal beiktatott új rendszere szerint - szakfeladatszámmal és megnevezéssel - kell besorolni, illetve szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában fel kell tüntetni.

 

8, Javaslat a Környezetvédő Egyesület által benyújtott Zöldövezet 2011. pályázathoz beleegyező nyilatkozat adására

Fülöp Sándorné: Az Ökotárs Alapítvány a MOL Nyrt-vel együttműködve pályázatot hirdetett közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A Környezetvédő Egyesület Érd részt vett a Zöldövezet 2011. elnevezésű kétfordulós pályázaton. A Program keretén belül pályázni lehetett közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából: közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára; zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére; esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására. A Környezetvédő Egyesület a Diófa – Cseresznyefa – Akácfa utcák által határolt, 1820 m2 nagyságú beépítetlen zöldterületen a Program segítségével, a helyi lakókkal együtt közösségi parkot szeretne létrehozni. A közpark létrehozása összhangban van településünk hatályos szabályozási tervével. A tér beépítését vagy más irányú hasznosítását nem tervezzük, így a park fennmaradását legalább 5 évig nem veszélyezteti semmi.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Fülöp Sándorné: Értesülése szerint az INTERSPAR elkezdte a Bem téren az építkezést. A Betonozó utcai lakosok nem jöttel el a mai ülésre, felolvassa a polgármester úr válaszát:A Betonozó utcai telephely Iparos út felőli megközelítése a helyi közutak és a lakosság türelmének legkevesebb igénybevételével a panasz által érintett szakaszon valósítható meg. A csatornázás jelenleg folyó munkáinak és az Arany János utcai szerviz út építésének szállítási forgalmára engedélyezett útvonal: Betonozó utca – Fényező utca – Fuvaros utca – Szendrői utca – Lőcsei utca – Petőfi utca – Arany János utca. A csatorna kivitelezője a szállítási forgalommal érintett utak letisztításáról haladéktalanul köteles gondoskodni, a szállítási forgalommal járó úthasználatból származó, bármilyen kárért, útmeghibásodásért, az utólagos burkolatsüllyedésért, burkolat- és útmeghibásodásokért felelősséggel tartozik. A szállítási útvonalakon a kivitelező folyamatosan köteles a helyreállítási munkákat elvégezni, valamint a kivitelezés befejezését követően azokat az eredeti állapotnak megfelelő minőségben köteles helyreállítani. A csatornakivitelező az érintett útszakasz kátyúit, szükség szerint, kőzúzalékkal feltölti. A tavaszi időszak beköszöntével, amint a csapadékos időszakok elmúltával a porszennyezés veszélye ismételten fennáll, a szilárd burkolattal nem rendelkező útszakasz kalcium kloridos kezelésére kerül sor. A hivatal megkereste a csatornaépítési projekt mérnök-műszaki ellenőrét és a projektvezetőt, és kérték, hogy a lakossági panaszban foglaltak megoldására irányuló intézkedések megtételét, illetve annak vizsgálatát, hogy miként csökkenthető a porszennyeződés (más szállítási útvonalak kiválasztásával, a kérdéses útszakasz pormentesítésével), különös tekintettel arra is, hogy a Betonozó utca e rövid szakaszán lakó ingatlantulajdonosok, várhatóan a teljes beruházás időtartama alatt el kell, hogy viseljék a telephely közelségével járó forgalmat, illetve kellemetlenségeket.

Macsotay Tibor: Szerinte a kivitelező megtehetne legalább annyit, hogy legalább védőhálót feltesz a kerítésre, ha másból nem, akkor nádból.

Szabóné Vass Lenke (tag): Kérdezi, hogy a Csúcs utcában, illetve a környékén lesz-e csatornázás.  Amennyiben nem lesz, akkor legalább kátyúzás mikor lesz.

Simó Károly: Azon a részen nem lesz csatorna. A kátyúzásról nem tud nyilatkozni.

 

Fülöp Sándorné: Ha lesz rá keret, kakor persze, hogy lesz kátyúzás.

 

Érczhegyi Lajosné (tag): Felhívja a figyelmet, hogy a COOP előtt leszakadt a járda.

 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria