erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. február 21.
2012.03.05. hétfő 15:53

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. február 21. 17:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben 6 betöréses lopás és 1 besurranás történt. Érdekesség, hogy a betörések 18:00 és 18:45 között voltak és minden alkalommal másik utcában 1 – 1 házat választottak ki az elkövetők.

 

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy lakosok jelezték, hogy a Csúcs utca végén a tárnoki erdő felőli végén jobban kellene figyelni, mert fiatalok drága autókkal járnak. 

 

Dorogi Viktor: Tudnak róla.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): Elmondja, hogy a rendőrséggel és a közterület felügyelőkkel közösen a polgárőrség is segít az egyedülálló időskorúak felkutatását és segítését. Az általános iskolákat folyamatosan ellenőrzik. Elmondja, hogy a Családsegítő Központtal 150 q fát osztottak szét a rászorulóknak, amit a polgármester vis maior keretből finanszírozott. Az eddigi bálok rendben lezajlottak a városban. 20 embert vittek haza a nagy hideg idején. A városközpontban lévő MÁV aluljáróval kapcsolatban elmondja, hogy kidolgoztak 5 kamerás rendszer kiépítésének a lehetőségét és elkezdték a tárgyalásokat a MÁV-val.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy mikor lesz kiépítve a kamerarendszer az említett MÁV terülten. Kérdezi, hogy a kiosztott fából milyen arányban részesült a kisebbség, illetve a nem kisebbség.

 

Macsotay Tibor: Kb. 50 – 50 %-os arányban lett kiosztva, a rászorulást nézték, nem a származást. A kamerarendszerről bővebbet nem tud mondani. Javasolja, hogy felügyelettel a város több területén pl. ófalui Duna parton felügyelettel az elkorhadt fákat kivágják, gallyakat összegyűjtsék a kisebbség részére.

 

Rafael Attila (Cigány Tanács elnöke): Elmondja, hogy a Kőszegi utcában is kaptak fát. Ő is ellenőrizte a fa kiosztásában.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni azoknak a munkáját, akik részt vettek a fa kiosztásában.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat az önkormányzat önként vállalt feladatainak meghatározásával összefüggésben az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzatok feladatellátásnak rendszere a kötelező és az önként vállalt feladatokból tevődik össze. A törvényi szinten meghatározott kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosság hozzájusson a törvényben meghatározott szolgáltatásokhoz. Az önként vállat feladatok tekintetében viszont – a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - az önkormányzat maga határozhatja meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Önkormányzatunk a kötelezően ellátandó feladatok mellett - tekintettel a település hagyományaira és a lakosság igényeire - jelentős számban lát el önként vállalt feladatokat is. Jelen rendeletmódosítás célja, hogy az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat egymástól elkülönítse, egyben az önként vállat feladatok áttekinthető és egységes rendszert alkossanak.

 

2, Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy csökkenteni szeretnék a közterület használati díjakat és ismerteti ezeket.

 

Macsotay Tibor: Szerinte az építési engedélynek része legyen a közterület használat kötelező megváltása. Nincs olyan, hogy aki építkezik, és nem használ közterületet.

 

Fülöp Sándorné: Használni használják, de azért nem mindenki használja.

 

Macsotay Tibor: Akkor pedig az azért fizessen, mert mennek hozzá az autók és kényelmetlenséget okoz és az utak tönkre mennek. Így nem lenne vita, hogy kinek kell beszereznie. Amíg nem fizeti be, addig nem kap építési engedélyt.

 

Fülöp Sándorné: Van, aki nem is tudja, hogy ilyet kérni kell. Az építési engedélyhez kötné például a járdaépítést is.

 

Füredy László (tag): Egyet ért azzal, hogy a járda is szerepeljen az építési engedélynél.

 

3, Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: Elmondja, hogy a rendeletmódosítás egyrészt a bölcsődei gondozási díj bevezetésével, másrészt az egyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatosak. A térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy nem lehet magasabb, mint az egy főre jutó jövedelem 25 %-a, s ennek tartalmaznia kell az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét is. 2012. január 1. napját megelőzően a térítési díjnak nem volt a jövedelemhatárhoz kötött felső határa, ennek célja az igazságosabb tehervállalás lehetővé tétele. A Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító indítvánnyal élt és 10.000,- Ft-os díj megállapítását javasolja.

 

Macsotay Tibor: Érden sok a különösen hátrányos helyzetű ember. Szerinte kívánatos lenne, ha ezek a gyerekek bölcsődébe kerülnének, még akkor is, ha a szülő nem dolgozik. Legalább 2 éves kortól kerüljön a gyerek közösségbe – sokkal hatékonyabb lenne, mintha az óvodába kezdené az alkalmazkodást.  

 

4, Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok, kilencedik osztályok számának meghatározására

Fülöp Sándorné: A jogszabályi előírás végrehajtására az általános iskolákban és a középiskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, első osztályok illetve kilencedik osztályok számáról a Közgyűlés dönt.

 

5, Javaslat az „Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület”-tel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésére és a „Palánta Tanoda„ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal szolgáltatási szerződés megkötésére

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Élni Szeretni Holisztikus Segítő Egyesület” szolgáltatási szerződést kötött Palánta Tanoda Családi Napköziben történő napközbeni ellátásának céljából. A Családi napközi esetében fenntartó váltás történt. Tekintettel arra, hogy a gyermek napközbeni ellátását továbbra is a Palánta Tanoda Családi Napközi biztosítja, szükségessé vált a szolgáltatási szerződés megszüntetése és az új fenntartóval szolgáltatási szerződés megkötése.

 

6, Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Fülöp Sándorné: A gazdasági válság legnagyobb vesztesei azok a hátrányos helyzetű aktív korú lakosok, akik a válság következtében egyre inkább kiszorulnak a munkaerő piacról. A legnehezebb helyzetben a megváltozott munkaképességűek, a tartós munkanélküliek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, az aluliskolázottak, valamint a 45 év felettiek vannak. A közcélú foglalkoztatás igen kis számban tudja megoldani a szélesebb körű foglalkoztatást. A fentiek miatt az önkormányzatnak a rendelkezésre álló eszközökkel be kell avatkozni a munkaerő piaci folyamatokba, segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő réteg munkaerő piacra történő bekerülését. Hatékony megoldás lehet a fenti probléma kezelésére az „Aktív gondoskodás” program, melyet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2010. január 1-től 2011. december 31-ig működtetett. Az „Aktív gondoskodás” program lényege, hogy a szolgáltató 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig, az ajánlatban részletesen kifejtett munkaerő-piaci szolgáltatás csomaggal segíti Érd város munkaerőpiacon hátrányos helyzetű lakossága álláskeresését és munkába állítását. Az „Aktív gondoskodás” program lebonyolítását a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. évente 3.200.000,- Ft összegért vállalja. 

 

7, Javaslat városi drog prevenciós előadás szervezésére

Fülöp Sándorné: Pulai Edina – Jobbikos képviselő társa előterjesztést fog benyújtani a következő Közgyűlésre a városi drog prevenciós előadás szervezésre. Egyre nagyobb szükség van ennek a felhívására.

 

Macsotay Tibor: A városban működik – sőt szerinte jól működik – a Kábítószer Egyeztető Fórum.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a LEA otthon szépen épül. 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria