erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. május 28.
2013.07.24. szerda 14:44

EMLÉKEZTETŐ

 

Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2013. május 28. 17:00 óra

Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes, de a megjelent tagokra, illetve lakosokra tekintettel megtartja az ülést. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013.május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben 9 bűncselekmény történt (3 betörés, 4 alkalmi lopás, 1 személygépkocsi feltörés és 1 személygépkocsi lopás). Elmondja, hogy a városban elszaporodtak az állat lopások (tyúk, pulyka, stb.). Előzetes letartóztatásban az Érdi Rendőrkapitányság területén 30 fő van.

 

Fülöp Sándorné: A Csurgói utca (zsákutca) – Selmeci utca sarkánál található egy domb, ahonnan nem lehet átmenni a Szovátai utcára – a quadosok pályát rendeztek be maguknak és a lakosok kérik, hogy többször járőrözzenek arra (inkább hétvégén, illetve az esti órákban). Az M7-es aluljáró környékén is igénylik a rendőri jelenlétet, sok a szabálytalankodó. A hétvégi Kőszegi utcában történtek felől érdeklődik. Amikor valaki bejelentést tesz a rendőrségen és kimennek helyszínelni, akkor ne rögtön azzal kezdjék, hogy elmondják, hogy kinek a hívására mentek ki. Ezért se merik felvállalni a bejelentéseket a lakosok.

 

Cserhezovné (lakos): Az Egervári utcában szintén megjelentek a quadosok (szintén hétvégén az esti órákban), akik az aluljárót is használják, ami gyalogos, de kiszedték a vasat is, hogy át tudjanak menni.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

 

1, Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű engedélyezési terveinek elkészítésére

Fülöp Sándorné: Közgyűlési határozatnak megfelelően a meghívásos pályázaton a kiválasztott alkotóművész, Városi Ferenc a szakértői zsűri és az Oktatási és Művelődési Bizottság elsősorban javasolt „leporelló” munkacímű alkotásának a Hősök terére történő elhelyezését (áthelyezését) megvizsgálta. A helyszíni bejárás és a környezet alapos vizsgálata alapján a következő megállapítás született. Az alkotás az óvoda játszókertjének területén belüli elhelyezése, az I. világháborús emlékmű közelében a cortenacél tulajdonságai miatt nem javasolt. A játszó kerten kívül a Hősök tere fennmaradó részének egyetlen alkalmas pontján a logikusnak tűnő elhelyezés az új és a régi emlékmű egymáshoz közel történő elhelyezése „szétfeszíti” a kereteket, és a terület teljes átépítését követelné meg. Az átépítés közműáthelyezésekkel, légvezetékek kábelesítésével, térburkolatok készítésével, vízelvezető rendszer megoldásával egészíti ki a feladatot. Az alkotás ezen a helyszínen történő elhelyezése komoly térrendezési munka nélkül is egy drága, zsúfolt, kedvezőtlen kialakítást eredményezne. A területen, összességében – a nyertes „leporelló” pályamű sem az I. világháborús emlékművel, sem nélküle méltó módon nem helyezhető el.  Az áldozatok neveinek helyigénye, és a választott technológia által meghatározott méretek nem teszik lehetővé az alkotás „kicsinyítését”.

Javaslat:

?  Amennyiben a Közgyűlés a szakmai előkészítési folyamatban első helyen – a művész által a Múzeum sétányra javasolt - „Leporelló” munkacímű alkotást kívánja megvalósítani, javasolt az alkotás tervezett helyszínen, a Múzeum sétányon történő elhelyezése.

?  Amennyiben a Közgyűlés ragaszkodik a Hősök tere – óvoda kerten kívüli lehetséges helyszínéhez – javasolt a kiválasztott alkotó másik, a szakmai zsűri által szintén nagyra értékelt alkotása alapján kiadni a megbízást a végleges tervek elkészítésére.

 

Németh Antal (lakos): Május 26-án a Hősök Napján az óvodakertben megvolt az alapkőletétel és érdeklődik, hogy most akkor melyik fog megépülni. Kérdezi, hogy mikorra kellene megépülnie az emlékműnek.

 

Ágó Mátyás (Érd Megyei Jogú Város főépítésze): Igen valóban megvolt május 26-án a Hősök Napján az alapkőletétele a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékműnek a Hősök terén. Az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslata, hogyha a szakmai előkészítési folyamatban első helyen – a művész által a Múzeum sétányra javasolt - „Leporelló” munkacímű alkotást kívánja megvalósítani, javasolt az alkotás tervezett helyszínen, a Múzeum sétányon történő elhelyezése. Amennyiben a Közgyűlés ragaszkodik a határozattal elfogadott ófalusi helyszínhez, akkor oda a művész a másik alkotását tartja megvalósíthatónak. Az emlékmű hivatalos átadása 2014-ben a Hősök Napján – május utolsó vasárnapján lesz. Jobbnak tartotta volna, ha 2015-ben a Hősök Napján lett volna az átadás, a II. világháború végének 60. évfordulóján, de a Közgyűlés úgy döntött, hogyha egyszer belevág, akkor minél előbb épüljön meg.

 

2, Javaslat a volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervmódosítások véleményezési dokumentációjának jóváhagyására, a közigazgatási egyeztetés megindítására

Fülöp Sándorné: A Közgyűlés az elmúlt évben döntött a volt lőtér területére vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről, valamint a – tulajdonos/beruházó finanszírozásában – a hatályos településrendezési tervek módosításáról. A módosítás a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv területre vonatkozó részének megváltoztatását jelenti. A város észak-nyugati határán elhelyezkedő, ~16 ha nagyságú, volt honvédségi, jelenleg beépítetlen területen a területfejlesztő-tulajdonos a környező kertvárosi lakóterületekhez hasonló intenzitású lakóterületet kíván kialakítani. A döntéshozatal óta megtörtént a hatályos településrendezési tervek módosítását is célzó, tulajdonosi felajánlásokat is tartalmazó településrendezési szerződés aláírása, a tervezés tematikájának, tartalmi elemeinek meghatározása, az ingatlanfejlesztő költségviselésében a tervezési szerződés megkötése. A természet-, és környezet védelméért felelős hatóságok előzetes véleményükben úgy nyilatkoztak, hogy a sóskúti Natura 2000 természetvédelmi területek szomszédsága, valamint az ökológiai hálózat pufferterületi érintettség miatt szükséges az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása. A közzététel alatt egy, a korábbi lakossági ellenző bejelentéssel megegyező tartalmú észrevétel érkezett. A volt lőtér tervezett beépítését ellenző, írásban benyújtott lakossági észrevételek nyomán, és az érintettek kérésére 2013. május 13-án lakossági fórumot tartott a tulajdonos/fejlesztő, településtervezők, természetvédelmi szakértők, önkormányzat képviselők részvételével. A fórum jelentős érdeklődés mellett, mintegy száz, többnyire környékbeli lakos aktív részvételével zajlott. A hozzászólók többsége a tervezett fejlesztést csak akkor tartja megvalósíthatónak, ha megfelelő garanciát kap arra, hogy a közmű,- közlekedési,- intézményi infrastruktúra ellátás a területfejlesztés után is biztonságos lesz, illetve megfelelő kapacitásbővítések történnek ennek érdekében. A beruházást ellenzők az érintett terület lakóövezeti átsorolásából származó felértékelődés „ellentételezéseként” az önkormányzati tulajdonba kerülő ~3,9 ha nagyságú terület átadását, és az Esztergályos utca kiépítését sem tartják elegendőnek. Megfogalmazódott a tervezett fejlesztés elhúzódásának, félbemaradásának aggálya, és esetleges ingatlanérték-csökkentő hatása is. A fejlesztést támogató lakosok a beruházástól a perifériális terület rendeződését, a közbiztonság, köztisztaság javulását várják, melytől a környékbeli ingatlanok értékének növekedését, a terület presztízsének felértékelődését, az egyéb fejlesztések fellendülését is remélik. A fórum szakmai résztvevői az elhangzottakat a továbbtervezés során a lehetőségek szerint figyelembe veszik.

 

3, Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése alapító tagként csatlakozott az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz a hulladékgazdálkodásról szóló törvény által előírt települési szilárd hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, valamint a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. A társulás alapító tagjai Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta települések voltak, illetve később ahhoz csatlakozott Sóskút település is. A társulás alapvetően a Környezet és Energia Operatív Program keretében a hulladékgazdálkodás korszerűsítése céljából kiírt pályázatra alapított projekt megvalósítását jelölte meg célként. Időközben kiderült, hogy a pályázat eredménytelenül zárult, a Társulási Tanács azonban kinyilvánította azon szándékát, hogy a pályázaton való eredménytelen szereplésnek ne legyen következménye a tárulás megszűnése. Ennek oka, hogy a megfogalmazott célok fontossága túlmutat egy projekt sikertelenségén, és azok megvalósítása továbbra is együttes és intézményesített fellépést kíván a tagok részéről.

 

4, Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

Fülöp Sándorné: Dr. Várterész Tamás egyéni vállalkozó fogszakorvos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó 7. számú vegyes fogászati körzet praxisjogát elidegeníthesse Dr. Tasnádi Balázs fogorvos részére. Ez csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben az önkormányzat biztosítja. Az eszközök Dr. Várterész Tamás tulajdonát képezik, melyeket a praxisjog átruházását követően leltár alapján a vevő rendelkezésére bocsájt. A rendelési idő nem módosul, a helyettesítés rendjét a szerződés tartalmazza. Kedvező döntés esetén az orvos a tevékenységét várhatóan 2013. július 1-jén kezdi meg a 7. számú vegyes fogorvosi körzetben a Felső utca 39-41. szám alatti rendelőben.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria