erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. október 22.
2013.12.09. hétfő 10:29

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 101.)

Időpont: 2013. október 22. 18:00 óra

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel.

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a főbb napirendeket.

 

1, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Kopor Tihamér: Röviden ismerteti az előterjesztést.

 

2, Javaslat a Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő 40 méter magas antennatartó torony elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Kopor Tihamér: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Fürdő u. 5. szám alatti ingatlanon lévő távközlési célépület áttelepítése, valamint az Érdligeti alközpont fejlesztése érdekében négy ingatlanra földhasználati jogot biztosít a Magyar Telekom Nyrt. részére. A 40 méter magasságú távközlési torony felépítésére kiválasztott Orom utcai ingatlan vonatkozásában előszerződésben állapodtak meg földhasználati jog alapításáról. Az év elején a Magyar Telekom Nyrt. illetékeseivel történt egyeztetések, helyszíni bejárás során új, az eddigieknél ideálisabb helyszín került előtérbe. A Visegrádi utca M7 autópálya felőli végén található, 3465 hrsz-ú, 68 m2 nagyságú, háromszög alakú – másra nem hasznosítható – önkormányzati ingatlan domborzati elhelyezkedése és a vételi-sugárzási paraméterek tekintetében az előző helyszíneknél alkalmasabb a tervezett építmény elhelyezésére. Az érintett ingatlan és tágabb környezete ugyan már régóta felparcellázott kertvárosi lakóövezetben található, de az autópálya közelsége miatt ez a terület – Fogarasi utca – Vihorlát utca – Visegrádi utca – szinte teljesen beépítetlen, jelentősebb családi házas beépítés a toronytól is csak mintegy 300 m-re található, így a tervezett építmény lakosságot zavaró hatása nem valószínűsíthető. Az ingatlan adottságai és lakóövezeti besorolása nem állnak összhangban a hasznosíthatóság lehetőségeivel, ezért a soron következő HÉSZ Szabályozási Terv módosításakor szükséges a jelenleg kertvárosi lakóövezetben lévő érintett ingatlan övezeti besorolásának módosítása pl. különleges közmű övezetbe.

 

3, Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására 

Kopor Tihamér: A Közgyűlés határozatával összhangban jelenleg az érdi Széles utcai piacot az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemelteti. Az üzemeltetés során több olyan probléma is felmerült, amelyek szükségessé tették a kialakult gyakorlat átgondolását és szabályozás kialakítását. Jelentős anomáliát okoz, hogy a piac területén az elmúlt évtizedek alatt több árus is saját költségén építményeket, pavilonokat emelt, amelyekkel aztán tulajdonosként rendelkezett, azokra adásvételi szerződéseket kötött, aminek következtében a terület tényleges használói a földtulajdonos önkormányzat számára követhetetlenné váltak. Ezért szükséges a jövőre nézve egy olyan szabályozás kialakítása, mely rögzíti, hogy a pavilonokat emelők semmiféle tulajdonjogot nem szereznek az általuk emelt építményeken, és a bérlet megszűnésével sem támaszthatnak az Önkormányzat felé kötelmi jogi megtérülési igényt. Emellett természetesen fontos, hogy a már meglévő építmények jogi sorsát is egyenként feltárja és tisztázza az üzemeltető. A másik neuralgikus pontja a piac működtetésének a parkolók utáni terület-használati díjak beszedése. A piacra látogatók jelenleg mobil parkoló automaták használatával fizetik meg. Ahhoz, hogy a használók fizetési hajlandósága növekedjen, feltétlenül fontos lenne az üzemeltető felügyeleti jogának kiterjesztése erre a területre is oly módon, hogy a piacfelügyelők ellenőrizzék a parkolók használati díjainak megfizetését. Mindezen okok miatt elkészült egy üzemeltetési szerződés, mely egyértelműen szabályozza a fenti problémák kezelését.

 

4, Javaslat közterületek elnevezésére

Kopor Tihamér: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az utcák, közterületek elnevezését az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően kell kialakítani. Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. Az utcák elnevezésével kapcsolatos előkészítési feladatokat a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság látja el, azzal, hogy az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az előkészítés keretében a bizottság az utcaelnevezésekhez és nevük megváltoztatásához kikéri az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét, melyet akkor is a Képviselő-testület elé köteles terjeszteni – saját javaslatával együtt – ha a tulajdonosok többsége által javasoltakat nem támogatja.

 

Berzsenyi Dániel utca

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött többek között a 15026/11 helyrajzi számú ingatlan elnevezéséről is. A határozat nyomán az ingatlan a „Berzsenyi Dániel köz” elnevezést kapta, melyet az érdi körzeti földhivatal határozatával az ingatlan-nyilvántartáson átvezetett. Az ingatlan a tulajdoni lap szerint magántulajdonban lévő kivett út. A rendelet hatálya kiterjed Érd város közigazgatási területén lévő valamennyi önálló ingatlanra, de az elnevezéssel kapcsolatban nem különbözteti meg az ingatlanokat tulajdoni helyzetük szerint. A magasabb szintű jogszabályokkal összevetve ugyanakkor megállapítható, hogy a Közgyűlés csak közterületek, illetve magántulajdon esetén legfeljebb annak közhasználatra átadott területrészei vonatkozásában gyakorolhatja az elnevezés jogát. Az elnevezéssel kapcsolatban a Rendelet továbbá előírja, hogy az utca elnevezéshez ki kell kérni az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét, melyet akkor is Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha a tulajdonosok többsége által javasoltakat nem támogatja. Az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményének kikérésére az a gyakorlat alakult ki, hogy a településrészi önkormányzatok megtárgyalják az érintett közterület átnevezésére vonatkozó előterjesztést, amely a tárgyi esetben is megvalósult, de az út tulajdonosa nem került közvetlenül megkeresésre. A tulajdonos levelében kérte a Berzsenyi köz elnevezés Berzsenyi utcára való módosítását, tekintettel arra, hogy az ott élő ingatlantulajdonosok is évek óta ezt a formát használják.

 

Tóni csapás

Az Ercsi úti sportpályától délre, az ott lévő gazdasági területeket feltáró, jelenleg még zsákutcában végződő 26275 hrsz-ú utat a városi turistatérképek, és a köztudat is régóta Tóni csapásként ismeri. Az útról nyíló egyik gazdasági telephely engedélyeztetése során derült fény arra, hogy az út ingatlan tulajdoni lapján nem szerepel név, tehát az nincs hivatalosan elnevezve. A telephely bérlője kérelemben jelezte, hogy az út hivatalosan is a Tóni csapás nevet viselje. A Közgyűlési döntése tehát a földhivatali bejegyzéshez szükséges. Az elnevezéssel kapcsolatban egy tulajdonos írásban egyetértését fejezte ki a Tóni csapás elnevezésre vonatkozóan, míg a többi tulajdonos nem nyilatkozott.

 

5, Javaslat a „Spar körforgalom” rendezésére vonatkozó 403/2011. (XI.24.) KGY. határozat visszavonására, valamint ezzel összefüggésben a településrendezési tervek módosítását célzó 9/2012. (I.26.) határozat módosítására 

Kopor Tihamér: A Közgyűlés kezdeményezte a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását a Töhötöm utca kivezetésének, és a Diósdi út – Riminyáki út találkozásánál lévő „Spar” körforgalmú csomópont környékének rendezése érdekében. A „Spar körforgalom” helyzetének rendezése esetében a közgyűlési döntés a Töhötöm utca Riminyáki útra történő kivezetésének, a csomóponti kialakítás lehetőségeinek áttekintését tartalmazta. A Töhötöm utca és a Riminyáki út kapcsolatát hosszú ideig egy olyan „útszakasz” biztosította a 13732, és 13733 hrsz-ú ingatlanokon, melyek állami, illetve magántulajdonban lévő építési, azaz nem út funkciójú ingatlanok voltak – tehát jogilag ez az útszakasz nem létezett. A György utca 2. szám alatti ingatlan időközben magántulajdonba került, a tulajdonos az ingatlan lekerítésével a Töhötöm utca Riminyáki úttal kialakult, már hosszú ideje használt kapcsolatát megszüntette. A határozat előterjesztésében szerepelt, hogy a jövőre vonatkozóan mindenképpen szükséges fenntartani azt a megoldást, hogy a Töhötöm utca kivezetése a már meglévő körforgalmi csomópontba való bekötéssel valósuljon meg, melyhez azonban egy teljes beépített ingatlan, és három kisebb ingatlanrész megszerzése szükséges. A közelmúltban sikerült megegyezni a 13713 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival, így annak megvásárlása folyamatban van. A Töhötöm utca körforgalomba történő kivezetéséhez szükséges ingatlanszerzés megkezdődött, illetve a korábbi állami tulajdonú ingatlanon történő kapcsolat fenntartásának lehetősége megszűnt, ezért a határozat módosítható. Ugyanakkor javaslom ezen határozatot kiegészíteni a következő, időközben felmerült módosítási, korrekciós szándékokkal is.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kopor Tihamér: Nemrég hallotta, hogy kb. 1 év alatt a diófalevél teljes mértékben elveszíti a növények fejlődésére kifejtett negatív hatását és utána ugyanúgy pozitív hatása van, mint bármely másik levélnek. A Diósdi út és a Rebarbara utca sarkán van egy kiépített gyalogátkelőhely. A bürokraták azon vitatkoznak, hogy ez engedélyezett-e, vagy sem. Az volt a hiba, hogy nincsen eléggé megvilágítva. Kéri, hogy nézzenek utána és minél előbb adják át, hogy használni lehessen a gyalogátkelőhelyet, hiszen a közelben nincs ilyen a két legközelebbi a Tulipán utcai és a Balatoni úti gyalogátkelőhely. A Tétényi utca, ami Érd és Nagytétény határában van, apapi földeknél – bármit tesznek csak gyűjtik a hulladékot, pedig az nem lerakóhely.

 

A KEOP-5.5.0/A/12-2012-0132 kódszámú pályázattal kapcsoaltban az alábbi tájékoztatást kapta:

·        2013.02.11-én a pályázat benyújtásra került

·        2013.02.21-én a befogadási döntésről szóló értesítő dokumentumot megkaptuk.

·        2013.03.07-én a hiánypótlásra felszólító dokumentumot megkaptuk.

·        2013.03.22-én a hiánypótlási dokumentumok benyújtásra kerültek.

·        2013.03.27-én a benyújtott hiánypótlás beérkezett a közreműködő szervezethez.

·        2013.07.12-én a pályázat értékelése megtörtént.

 

A pályázatot – a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben rögzített projekt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően – döntésre terjesztette fel a közreműködő szervezet. A pályázattal kapcsolatos döntésről az NFÜ által működtetett Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül kapunk tájékoztatást.

 

 

Tóthné Tas Mária (tag): A Tárnoki út egy részén nagyon szépen megépült a járda a Fátyolvirág utcánál, de a mellette lévő vízgyűjtő az építkezések során megtelt murvával.

 

Pelles György (lakos): Szerinte a kátyúzásnak nincs semmi értelme, felesleges pénzkidobásnak tartja. Egy utat normálisan kell megépíteni. A Kakukkfű utca állapota kritikán aluli, anno az utca aszfaltozását a lakosok csinálták meg. Hiába csinálják meg az utakat, ha nincs szegély és nincs meg a vízelvezetés. Szemetes a város. Más városban meg tudják oldani a szelektív hulladékgyűjtést – kérdezi, hogy Érden miért nem tudják ezt megoldani.

 

Németh Antal (lakos): Mindig az a legolcsóbb hulladék, amit meg sem, termelnek, meg sem vásárolnak. A tudatos vásárlást kellene minél jobban propagálni. Az lenne a lényeg, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen az otthoni háztartásban.

 

Metzger Béláné (tag): Az Érd-Felső vasútállomás vasúti munkálatok, felújíáts után zajvédő falat építettek ki és így pár utcában nem lehet látni semmit, hiszen ezekben az utcákban nem volt közvilágítás eddig a vasút világította meg.

 

Rusz Lászlóné (tag): A Hóvirág utca és a Jázmin utca sarkán lévő közlekedési tábla (egyirányú utca jelzés) majdnem kidőlt, alig tartja valami. Meg kellene néznie az illetékeseknek.

 

 

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria