erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. február 22.
2012.03.08. csütörtök 13:17

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. február 22. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Csánitz József (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben az elmúlt időszakban 5 db betörés és 4 db gépkocsi feltörés történt, ezek közül 2 elkövetőt elfogtak. Szerinte több bűncselekmény is történt, de azokat nem jelentették be. A hideg időjárás idején az időskorúakat fokozottan látogatták meg.

 

Veresné Papp Tünde (tag): A Szilfa utcai közvilágítás felől érdeklődik. Több bűncselekmény is történik ott a közvilágítás hiánya miatt.

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): A közvilágítással kapcsolatos problémákat a 06-40-200-855-es telefonszámon lehet bejelenteni.

 

Badics Kálmán (tag): A telefonon történő megkeresések felől érdeklődik, ahol azzal keresik meg, hogy utat, illetve egyéb ajándékokat nyertek. Érdeklődik, hogy ezt szabad-e. Az érdi rendőrkapitányság felettes szerve felől érdeklődik.

 

Csánitz József: Amennyiben nem titkos a telefonszám, akkor lehet hívni. A Pest megyei Rendőr Főkapitányság.

 

Veresné Papp Tünde: Szeretné, ha a rendőrség többet járőrözne. Kérdezi, hogy az iskolákat szokták-e látogatni.

 

Csánitz József: Elmondja, hogy szoktak járőrözni, de sokszor civil autókkal járőröznek. Az iskolákat folyamatosan szokták látogatni.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a rendőrséggel és a közterület felügyelőkkel közösen a polgárőrség is segíti az egyedülálló időskorúak felkutatását és segítését. Az általános iskolákat folyamatosan ellenőrzik. Elmondja, hogy a Családsegítő Központtal 200 q fát osztottak szét a rászorulóknak, amit a polgármester vis maior keretből finanszírozott. Az eddigi bálok rendben lezajlottak a városban. 20 embert vittek haza a nagy hideg idején. Fagyhalál nem történt Érden.

 

Badics Kálmán: A drog prevencióról szeretne hallani valamit.

 

Macsotay Tibor: Február 29-én lesz a következő Kábítószer Egyeztető Fórum és erről a következő településrészi önkormányzati ülésen be fog számolni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Dr. Veres Judit: A gazdasági válság legnagyobb vesztesei azok a hátrányos helyzetű aktív korú lakosok, akik a válság következtében egyre inkább kiszorulnak a munkaerő piacról. A legnehezebb helyzetben a megváltozott munkaképességűek, a tartós munkanélküliek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, az aluliskolázottak, valamint a 45 év felettiek vannak. A közcélú foglalkoztatás igen kis számban tudja megoldani a szélesebb körű foglalkoztatást. A fentiek miatt az önkormányzatnak a rendelkezésre álló eszközökkel be kell avatkozni a munkaerő piaci folyamatokba, segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő réteg munkaerő piacra történő bekerülését. Hatékony megoldás lehet a fenti probléma kezelésére az „Aktív gondoskodás” program, melyet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2010. január 1-től 2011. december 31-ig működtetett. Az „Aktív gondoskodás” program lényege, hogy a szolgáltató 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig, az ajánlatban részletesen kifejtett munkaerő-piaci szolgáltatás csomaggal segíti Érd város munkaerőpiacon hátrányos helyzetű lakossága álláskeresését és munkába állítását. Az „Aktív gondoskodás” program lebonyolítását a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. évente 3.200.000,- Ft összegért vállalja.

 

Németh Antal (tag): El kell számolniuk a kapott pénzzel, látni kellene a szerződést, amit velük kötnek.

 

Badics Kálmán (tag): Teljesítésigazolás kell minden számlához. Nem tudni, hogy hogyan dolgoznak.

 

Dr. Veres Judit: Évente tájékoztatást ad a munkájukról.

 

2, Javaslat Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap létrehozására

Dr. Veres Judit: Az önkormányzat az éves költségvetéseiben lehetőségeihez képest mindig elkülönít bizonyos összeget tervek – pl. építészeti, településrendezési – elkészíttetésére. Az Étv. szerinti tízévenkénti felülvizsgálati kötelezettség köztes idejében gyakran jelentkezik azonban olyan tulajdonosi, beruházói elképzelés, ami a település érdekeit képviselő önkormányzati szándékokkal találkozva a településrendezési tervek módosítását igényli. Az alapot elkülönített költségvetési alszámlán kell nyilvántartani, melynek felhasználásáról a Polgármester dönt. Az alap felhasználásáról a Polgármester a Közgyűlésnek évenként köteles beszámolni. Ezt a célt egy elkülönült pénzalap létrehozása szolgálná, melynek bevétele, forrása az alábbiakból tevődne össze: - Az Étv. szerinti településrendezési szerződésekből, valamint a város területén működő beruházók, területfejlesztők által, egyedi megállapodások alapján befizetett pénzösszegekből, - A város mindenkori költségvetési helyzetének figyelembevételével az önkormányzat költségvetési támogatásából. Ez utóbbi hangsúlyosan azt jelenti, hogy az Alap bevételét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb a mindenkori költségvetési helyzet alakulásának függvényében egészítheti ki. Elmondja, hogy Érden kb. 52 db műemlékvédelmi épület található.

 

Németh Antal: Eddig nem volt még ilyen alap a városban. Nem teljesen világos, hogy mi a célja. Hiányolja a környezet-, természetvédelmet az alapból. Szerinte a többi önkormányzati alap sorából kilóg ez az alap. Kötelezően ellátandó feladatok lelátására jön létre az alap. Kérdezi, hogyha nincs pénz, akkor miért kell létrehozni az alapot.

 

Badics Kálmán: Nem állami pénzből jön létre az alap. A környezetvédelem nagyon tág fogalom.

 

3, Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására irányuló, a pályázat eredményes lebonyolításáig tartó megbízás adására

Dr. Veres Judit: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2012. június 30-ig terjedő időtartamra Bazsóné Megyes Klárát bízta meg a Közgyűlés. Azonban a közalkalmazott kérésére 2012. március 8. napján megszünteti. Fenti körülmény miatt az érintett intézményben a magasabb vezetői teendők ellátásának biztosítása érdekében pályázat kiírása vált szükségessé. A pályázati kiírás szerint a munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja 2012. április 2. Mivel 2012. március 8-tól a jelenlegi intézményvezető jogviszonya megszűnik, ezért a pályázat eredményes lebonyolításáig gondoskodni kell a magasabb vezetői feladatok ellátásról. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az igazgatóhelyettes kizárólag az igazgató akadályoztatása esetén látja el a vezetői feladatokat, ezért javasolja erre az időszakra az igazgatóhelyettes megbízását a magasabb vezetői teendők ellátásával.

 

4, Javaslat az „Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület”-tel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésére és a „Palánta Tanoda„ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal szolgáltatási szerződés megkötésére

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Élni Szeretni Holisztikus Segítő Egyesület” szolgáltatási szerződést kötött Palánta Tanoda Családi Napköziben történő napközbeni ellátásának céljából. A Családi napközi esetében fenntartó váltás történt. Tekintettel arra, hogy a gyermek napközbeni ellátását továbbra is a Palánta Tanoda Családi Napközi biztosítja, szükségessé vált a szolgáltatási szerződés megszüntetése és az új fenntartóval szolgáltatási szerződés megkötése.

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok, kilencedik osztályok számának meghatározására

Dr. Veres Judit: A jogszabályi előírás végrehajtására az általános iskolákban és a középiskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, első osztályok illetve kilencedik osztályok számáról a Közgyűlés dönt.

 

6, Javaslat városi drog prevenciós előadás szervezésére

Dr. Veres Judit: Pulai Edina – Jobbikos képviselő társa előterjesztést fog benyújtani a következő Közgyűlésre a városi drog prevenciós előadás szervezésre. Elmondja, hogy a városban működik Kábítószer Egyeztető Fórum. Szerinte kevés az egy előadás.

 

Tóth Lajos (tag): Ezek az előadások mind a központban vannak, Parkvárosból nehezen mennek le ezekre az emberek.

 

Veresné Papp Tünde: Az iskolákban szoktak ilyenfajta előadásokat tartani.

 

Badics Kálmán: Ez az első ilyenfajta rendezvény. Nézzék meg, hogy milyen sikere lesz.

 

Dr. Veres Judit: Fontos, hogy milyen nap és az időpont is, hogy mikor tartják.

 

Németh Antal: Szerinte is jó szándék vezérli a képviselőt, de ez szakmai feladat. Kérdéses az előadás hatékonysága. Kérdése, hogy eléri-e azt a réteget, akit meg akarnak menteni.

 

7, Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy csökkenteni szeretnék a közterület használati díjakat és ismerteti ezeket.

 

Németh Antal: Kérdezi, hogy például az Érd Körbe rendezvénynek mennyit kell fizetnie a közterület használatért. Szerinte ezt felül kellene vizsgálni.

 

Dr. Veres Judit: Felül fogják vizsgálni a sport rendezvényekre vonatkozó díjakat, mert a frakcióülésen is soknak tartották a díjat.

 

8, Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a rendeletmódosítás egyrészt a bölcsődei gondozási díj bevezetésével, másrészt az egyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatosak. A térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy nem lehet magasabb, mint az egy főre jutó jövedelem 25 %-a, s ennek tartalmaznia kell az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét is. 2012. január 1. napját megelőzően a térítési díjnak nem volt a jövedelemhatárhoz kötött felső határa, ennek célja az igazságosabb tehervállalás lehetővé tétele. A Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító indítvánnyal élt és 10.000,- Ft-os díj megállapítását javasolja. Soknak tartja a 10.000,- Ft-os díjat, nem fogja megszavazni. A megyei jogú városok közül eddig 5 %-a szavazta csak meg a díj bevezetését. Úgy tudja, hogy Érd gyermekbarát város.

 

Badics Kálmán: Az igaz, hogy kell a pénz, de nem mindegy, hogy honnan. Szerinte nem a gyerekektől kellene elvenni. Szerinte ennek komoly visszhangja lesz.

 

Dr. Veres Judit: Igazából azok a családok veszik igénybe a bölcsődét, akiknek szükségük van a pénzre és az anya visszamegy dolgozni. Akinek nincs annyira szüksége a pénzre, az otthon marad 3 évet a gyerekkel.

 

Badics Kálmán: Megemlíti a települési szilárd folyékony hulladékkal kapcsolatos előterjesztést.

 

Németh Antal: Szerinte határidőre nem fogja az ÉKF megszerezni a szükséges engedélyeket. A csatornázással ennek az üzletágnak a kiépítése nem lesz rentábilis.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Németh Antal: Megpróbált a Bem tértől a Vincellér utcáig a járdán végigsétálni a páros oldlaon és káoszt tapasztalt, pl. babakocsival el se elhet menni. Az iskolák központosítása felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: Ez még képlékeny.

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria