erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. március 21.
2012.06.20. szerda 09:01

EMLÉKEZTETŐ

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. március 21. 18:00 óra

Kéri Mihály (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat tagja, önkormányzati képviselő): Dr. Veres Judit a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke nem tud részt venni a mai ülésen, ezért megkérte, hogy vezesse le helyette az ülést. Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Csánitz József (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a körzetben az elmúlt időszakban 3 betörés, gyalogos gázolás és 2 ittas baleset történt. A jó idő beköszöntével újból megjelentek az utcai árusok.

 

Badics Kálmán (tag): A rendőrség szerepéről érdeklődik a kilakoltatásoknál.

 

Csánitz József: A rendőrség végrehajtó, felkérik őket, ha a végrehajtó, ha a személyi biztonságukat veszélyben érzik.

 

Nagyváradiné Gősi Éva (lakossági érdeklődő): Felhívja a figyelmet, hogy lakcím

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a Bem téren hellyel-közzel megoldották a gyerekek átkísérését az ebédhez. A Teleki Sámuel Általános Iskolánál nagyon gyakran járőröznek. A csatornázási munkálatok idejére a lakosság türelmét kéri.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kéri Mihály: Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy a Polgárőrség és a Rendőrség tavalyi évi beszámolója elkészült.

1, Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Kéri Mihály: Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a szennyvízelvezető hálózatra és a rendelet hatályba lépésekor az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja. A csatlakozási díj egy érdekeltségi egységre eső összegét 385.000,- Ft-ra emelik. Azon ingatlantulajdonos részére, aki nyilatkozik, hogy egy összegben fizetik be, azoknak 330.000,- Ft lesz a díj. További pontosítás lenne a rendelet szövegében, hogy a díjakat a Közgyűlés minden évben legkésőbb március 31-ig felülvizsgálja.

 

Németh Antal (tag): A régi rendeletben (2009-ben) nem szerepelt, hogy mennyivel fog emelkedni a rákötési díj. Aki előtt ott a régi csatorna és nem kötött rá, annak is a február 1-ei határidő után 90 napja van, hogy rákössön, különben talajterhelési díjat kell fizetnie. Szociálisan érzékenyebbnek kellene lenni, a segítségnyújtás lehetőségét fel kellene ajánlani. Megfelelő hatástanulmányra lenne szükség.

 

2, Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozására  

Kéri Mihály: A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet által meghirdetett „hulladékrendszerek fejlesztése” című pályázat célja – a kötelező közszolgáltatás feladatainak ellátása mellett - egy olyan hulladékhasznosító mű létrehozása, ahol a beérkezett hulladék frakciónkénti szelektálásra kerül. A pályázaton való részvétel egyik előírása, hogy azon olyan önkormányzat, vagy önkormányzati társulás indulhat, mely lakosainak a létszáma eléri a 100.000 főt. A pályázaton való indulás érdekében Érd megkereste a környező településeket, Budaörsöt, Diósdot, Sóskutat, Százhalombattát, Tárnokot és Törökbálintot, hogy egy létrehozandó társulás tagjai lennének-e a fenti célkitűzés megvalósítása érdekében.

 

Németh Antal: Szerinte ehhez az anyaghoz se készült megfelelő hatástanulmány. Ha nem lesz meg a 100.000 fő, akkor nem érdemes létrehozni a társulást.

 

3, Javaslat közbeszerzési eljárás kiírására a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására

Kéri Mihály: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnését követően, 2012. július 21. napjával kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (ÉKF) kívánta megbízni a Közgyűlés. Az ÉKF a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kidolgozta a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások, a személyi, tárgyi feltételek biztosításának forrásigényét, melyet mintegy 50.000 e Ft-ban határozott meg. Jelen költségvetési évben az intézmény a feladat ellátásához ilyen nagyságrendű összeget nem tud előteremteni, ezért indítványozom a februári döntés újragondolását, más megoldás választását.

 

4, Javaslat a Felsővölgyi utcai ingatlanok csatornázása ügyében megállapodás megkötésére Törökbálint város önkormányzatával

Kéri Mihály: A Felsővölgyi út Törökbálint közigazgatási területén levő ingatlanjainak tulajdonosai, illetve Törökbálint Polgármesteri Hivatala a korábbi években többször megkereste Érdet annak érdekében, hogy ezen ingatlanok is igénybe vehessék a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatást. Ez 52 ingatlant érint. A szakemberek megvizsgálták a lehetőségeket és megállapították, hogy műszakilag a Felsővölgyi úton kiépülő szennyvízcsatorna kapacitása elegendő arra, hogy a törökbálinti megkeresésben jelzett ingatlanok szennyvizét el tudja vezetni.

 

Németh Antal: Szerinte ezt jobban meg kellene gondolni, mert az eredeti tervekben ez nem szerepelt és nehogy ezért kelljen visszafizetni a támogatást.

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi lomtalanítási ütemtervére

Kéri Mihály: Május 12-től június 23-áig szombati naponként lenne, a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 2 m3-ben maximalizálja. Az intelligens lomtalanítás kipróbálná a cég. A program a jelenlegi évenként egyszer meghirdetett közterületi lomtalanítás rendszerének fokozatos fejlesztésére épül. Alapvető célja hármas. Egyrészről megszüntesse a közterületi lomtalanítás minden kedvezőtlen környezeti társadalmi és szociális problémáját, a lakosság számára egy rugalmasabban elérhető szolgáltatást kínáljon, valamint növelje a lomtalanítási hulladékból kinyerhető újrahasznosítható és újrahasználható anyagok részarányát. A házhoz menő rendszer fontos elem, hogy a lakos évente egy alkalommal a lomtalanítási koordinációs központban, a lominfó centrumban kér számára megfelelő egyeztetett időpontot. A regisztrációs számmal való bejelentkezés útján, egyeztetett időpontban, díjmentesen igényelheti a lomtalanítást háztól való elszállítás formájában. Idén Ófaluban és a madár nevű utcákban kerülne sor erre.

 

6, Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Kéri Mihály: Az Oktatási és Művelődési Bizottság az eddigi igazgató helyettes Sebestyénné Majchrowska Ewa pályázatát támogatja.

 

7, Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon háziorvosi rendelők létesítésére megkötött szerződés módosítására

Kéri Mihály: Az Egészségház egészségügyi alapellátást szolgáló részeit térítésmentesen, 50 évre az Önkormányzat haszonélvezetébe adja. Haszonélvezeti jogát az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetheti. A szerződés három felnőtt és két gyermek háziorvosi rendelő létrehozását ütemezte elő. A használatbavételi engedély benyújtásának a határidejét 2012. június 30-ai dátumban határozták meg. Ezen határidőhöz szükséges kötni az ingatlanok átadásának illetve az önkormányzat javára alapított haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének határidejét is, oly módon, hogy a használatba vételi engedély benyújtásától számított 150 napon belül köteles a Beruházó és az Alapító ezen kikötéseknek eleget tenni. A fenti határidők nem teljesítése esetére pedig célszerűnek látszik egyösszegű kötbér kikötése (20 millió Ft), amelyre jelzálogjogot alapítana az önkormányzat.

 

Nagyváradiné Gősi Éva: Nem látja megoldottnak a parkolást. Nincs a városnak egy kórháza, se korszerűen felszerelt laboratóriuma.

 

Kéri Mihály: A kórház fenntartási költsége nagyon magas. Szerinte jó, hogy a városnak nincs kórháza és elnézve, hogy mi történik az országban a kórházi ellátással az önkormányzatok menekülnének a kórházaiktól.

 

Fenyő Imre (lakossági érdeklődő): Két busz megálló között van az Egészségház. Veel szemben van egy eladó ingatlan, szerinte meg kelene vásárolni és akkor ott lehetne parkolóhelyeket létesíteni.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Csikós Ferenc (lakossági érdeklődő): A csatornázás bekötése felől érdeklődik. Kérdezi, hogy miért olyan drága.

 

Kéri Mihály: A kerítésen belüli bekötést külön kell fizetnie mindnekinek. A befizetett összeget a vezetékre, a szennyvíztisztító építésére fordítják. A tervezőt ki lehet választani.

 

Németh Antal: A tervező tudja garantálni, hogy a csapadékvíz elvezetést ne kössék rá.

 

Tóth Andrásné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy Érden miért nem lehet a szemétszállításnál a kukát kiváltani, hogy annyit fitzessenek, amennyi szemetet tényleg termelnek. Diósdon meg tudták oldani, akkor Érden miért nem.

 

Kéri Mihály: A szemétszállítással kapcsolatos feltételek meg fognak változni.

 

Németh Antal: A háztartásokban keletkező hulladék kb. 40 %-a komposztálható lenne, szerinte ezt kellene preferálni. A hulladékot hasznosítani kell. Ha hasznosítani tudják a hulladékot, akkor a lakosság terheinek csökkenie kellene. Az lenne a jó, ha annyit kellene fizetni, amennyi szemetet megtermel.

 

Mézinger Józsefné (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy miért nem űriítik gyakrabban a szelektív hulladékgyűtő szigeteket.

 

Nagyváradiné Gősi Éva: Az InterSpar területe járvány veszélyes. A csatornafedelek ontják a bűzt, nincsenek letakarva.

 

Wingert Péterné (lakossági érdeklődő): Az Aszfaltozó utca és Gépész utca lakói megfulladnak a portól. Mind a két utcában van csatorna. Le kellene tolni az útról a rá szórt építési törmeléket.

 

Kéri Mihály: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria