erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. április 25.
2012.06.20. szerda 09:04

EMLÉKEZTETŐ

 

 

 

Parkvárosi Településrészi Önkormányzati üléséről

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2012. április 25. 18:00 óra

 

Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor!

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): Elmondja, hogy a húsvéti ünnepek nagyobb atrocitások nélkül lezajlottak, készülnek a május 1-re. Az általános iskolák ellenőrzése folyamatosan zajlik.

 

Fülöp Géza (lakossági érdeklődő): A csendháborítás felől érdeklődik.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat a „lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A rendelet megalkotásának célja annak a ténynek a felismerése volt, hogy városunkban számos olyan idős ember él, aki hozzátartozói gondoskodás hiányában saját nyugdíjából nem képes mindennapi anyagi szükségleteit fedezni és lakása, háza állagmegóvásáról gondoskodni. A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel és ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévüket betöltött természetes személyekre terjed ki. A „Lakásért életjáradékot” program lényege, hogy az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogának fejében a jogosult részére életjáradékot fizet, továbbá biztosítja, hogy a jogosult élete végéig az érintett ingatlanban lakjon és az életjáradéki szerződéssel érintett ingóságot használja, azzal, hogy az ingatlan használatával felmerülő költségek a jogosultat terhelik. A program meghirdetése óta ugyan még nem került sor szerződéskötésre, viszont több olyan idősebb érdeklődő is volt, aki szerződött volna az önkormányzattal, de a 65. életévét még nem érte el, így a programban nem vehetett részt.  Tekintettel arra, hogy az életkor öt évvel történő csökkentése az önkormányzat eredeti céljaival alapvetően nem ellentétes, az előterjesztő javasolja, hogy a programban történő részvétel lehetőségét a jelenlegi 65. helyett már a 60. életév betöltésétől tegyék lehetővé.

 

2, Rendeletalkotási javaslat Érd megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről

Dr. Veres Judit: Érden a védelem alatt álló természeti értékek a következők: Érdi Kakukk-hegy; Érd-tétényi plató, a Duna és ártere valamint Érd-Százhalombattai táblarög; a Földvár, és az Érd-százhalombattai halomsírmező; az érdi Fundoklia-völgy pedig természetvédelmi terület. Védetté szeretnék nyilvánítani a Berza kertet, Czabai kertet, az érdi idős tölgyet és Pest megye kaptárköveit, kaptárfülkéket. A 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte valamennyi, 1989. október 23. előtt megalkotott törvényt, törvényerejű rendeletet és normatív jogi aktust. Ennek értelmében a fenti, védetté nyilvánítást kimondó normatívák is hatálytalanná váltak, melynek következtében a területek természeti oltalma is megszűnt. Annak érdekében, hogy a mai napig is jelentőséggel bíró fenti természeti értékek védettségének megszűnése ne okozzon visszafordíthatatlan károsodást, javasolja az előterjesztő a védetté nyilvánítást a hatályos jogi formáknak megfelelően az érintett területek vonatkozásában ismételten megállapítani. A Berza-kert esetében a korábbi nagyobb kiterjedésű erdei fenyő folt nagyon lecsökkent ugyan, de a területen nagyon szép molyhos-tölgyes állomány van feketefenyő és erdei fenyő egyedekkel. A természeti érték a szomszédos ingatlannal együtt egy tulajdonos tulajdonában van egységesen kezelve, ugyanazzal a növényállománnyal. A Czabai kert faállományát csaknem teljes egészében kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotja. A fák kora kb. 70-110 év. Pest Megye kaptárkövei közül Érd jelenlegi közigazgatási területén két helyszínen kellett megvizsgálni a fülkék létét, állapotát. a Bajuszfű utca 23. ingatlanon I. szikla 6 db fülkével, II. szikla 1 fülkével,  III. szikla 1 fülkével található, a Bajuszfű utca 25. ingatlanon a IV. szikla 2 db fülkével és mesterséges faragású sziklahelyiséggel (számtalan fülke) látható. Az ellenőrzés/felmérés során ép, jó állapotú – összesen 4 db – fülkéket csak a Bajuszfű u. 23. sz. alatti ingatlanon lehetett találni. (Az ingatlanon történt az elmúlt évtizedekben rongálás is, az érintett sziklavonulaton beton építőelemekből elkezdett fal/kerítés építés nyomait lehetett felfedezni, hulladékkal, törmelékkel. Feltételezhetően a fülkék egy része megsérült, eltűnt.) A Bajuszfű u. 25. sz. alatt nem láthatók fülkék, feltételezhetően az elmúlt időszakban történt építkezések miatti feltöltések, földmunkák, illetve a növényállomány változása miatt. Ezért a védettség ismételt kimondása az utóbb jelzett természeti emlékre nem indokolt. A nyilvántartás szerint a Mecseki utca 59. bekerítetlen telek területén 58 cm magas, 52 cm széles, 35 cm mély hasonló méretekkel kb. 5 db fülke található. A helyszínelés során sajnos azt tapasztalták, hogy az érintett (teleksor) lakóterületen, az építkezések során szinte kivétel nélkül a fülkéket tartalmazó területet felöltötték, akár több tíz méter mélyen, továbbá áthatolhatatlan növényzet alakult ki a völgyrészen, semmilyen nyomot nem lehetett találni, ezért a védettség ismételt kimondása nem indokolt.

 

Németh Antal (tag): Javasolja, hogy az önkormányzat Építéshatósági Csoportja azokon a területeken, ahol korábban a kaptárkövek szerepeltek bármilyen építési tevékenységet folytatnak, akkor kötelezzék a tulajdonost arra, hogy tárja fel, hogy mi történt a kaptárkövekkel.

 

Dr. Veres Judit: Ne adjanak ki építési engedélyt addig, amíg nem azonosítják a kaptárköveket.

 

Németh Antal: Régen úgy látszik nem foglalkoztak ezzel, vagy nem tudtak róla, különben nem tűnt volna el ennyi kaptárkő.

 

3, Javaslat a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A rendelet szerint hivatali helyiségben anyakönyvi esemény csak szombati napokon 8 és 20 óra között rendezhető, kivéve a vendégek nélküli, úgynevezett kéttanús eseményeket, melyek pénteki napon 8 és 12 óra között is megtarthatóak. A szombati napok tekintetében kijelölt fenti időintervallum a tapasztalatok alapján szervezési szempontból gyakorlatilag kivitelezhetetlen, ezért azt lényegében nem tudják alkalmazni. A helyzet kezelésére javasolja, hogy ezeken a napokon csak 12 és 20 óra között legyen rendezhető anyakönyvi esemény. A rendelet felülvizsgálata során áttekintették a szolgáltatásért fizetendő díjakat is. Jelenleg a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 fő vendéglétszám felett bruttó 10.000,- Ft díjat kell fizetni, viszont nem kell díjat fizetni 20 fős vendéglétszám alatt, illetve a hivatali munkaidőben a kéttanús házasságkötés esetén. Az egységes díjszabás kialakítása érdekében javasolja az előterjesztő, hogy a fenti, eddig ingyenes 20 fő alatti vendéglétszámú anyakönyvi esemény esetére is kerüljön sor díj megállapításra, melyet bruttó 5.000,- Ft-ban javasol rögzíteni. 

 

Németh Antal: Szerinte, ha azt szeretnék elérni, hogy minél többen kössenek házasságot, akkor, ha a házasulandók egyike érdi lakos, akkor ne kelljen fizetni érte.

 

Dr. Veres Judit: Ha házasságot kötnek, akkor vegyék igénybe a hivatali időt, ha munkaidőn kívül veszik igénybe, akkor igenis fizessenek érte.

 

Füstös Sándor (tag): A fiatalok körében nagy divat a formaságok elkerülése, ezért javasolja, hogy a hivatali időben házasulók kapjanak, mondjuk 1 – 1 szelet tortát, vagy egy csokor virágot a menyasszony.

 

Dr. Veres Judit: A termet fel szokták díszíteni és nagyon jól néz ki, méltó a hangulat.

 

4, Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fel lobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Dr. Veres Judit: 2012. január 01-én hatályba lépett a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény. Az érdi zászló és címer használatát a polgármestertől lehet kérni.

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására - „Local Agenda 21” – program

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta el Érd Megyei Jogú Város Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21 Program). Az elfogadott Program alapján a Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni, a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények figyelembevételével, ennek megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni. Ezen túlmenően a program célértékei teljesülésének ellenőrzése is indokolttá teszi a program felülvizsgálatát. A dokumentum felülvizsgálata az Europatender Kft. bevonásával készült el. Összességében elmondható, hogy a település növekszik, mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban, az élhetőség és a fenntarthatóság kedvező képet mutat. A növekedés káros folyamatai arányosan nem jelennek meg problémaként, így a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedések kompenzálni tudják a káros hatásokat. Az Európai Uniós pályázatok beadásához a városnak rendelkeznie kell ezzel a programmal.

 

Füstös Sándor: A beteg- orvos találkozások száma felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: Ezek statisztikai adatok, amik néha meglepőek.

 

Németh Antal: Jól érti, hogy az egészségügyi adatok nem teljesen pontosak az elnök asszony szerint.

 

Dr. Veres Judit: Igen.

 

Németh Antal: Az anyagot átolvasva több ilyen hibát is észrevett. Ha ebből indulnak ki és erre alapozva kell döntést hozni, akkor véleménye szerint megalapozatlan, nem kellően alátámasztott döntés fog születni. Szerinte légszennyezettség mérést kellene végezni Érd térségében a lakosság érdekében és erre cselekvési tervet kellene készíteni.

 

Füstös Sándor: Minden alkalmat ki kell használni arra, hogy a légszennyezettség ellen harcoljunk.

 

6, Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A rendelet alkalmazása során a gyakorlatban több esetben is előfordult, hogy az egyik bérlő a lakásból már régen elköltözött, a másik bérlő időközben elhalálozott, ezért nem tudták a lakást sem birtokba venni sem pedig a felhalmozott hátralékot behajtani. Az önkormányzati bérlakás jogcím nélküli használója, a lakás használatáért használati díjat köteles fizetni. Amennyiben több jogcím nélküli használó maradt vissza a lakásban, fizetési kötelezettségük egyetemleges. A használati díj havi összege azonos a mindenkori lakbér mértékével. Azokban az esetekben tehát, amikor a bérleti szerződés lejárt, vagy tartozás miatt felmondásra került sor és a lakásokat ennek ellenére a volt bérlők nem adják birtokba, jogcím nélküli lakáshasználóként használati díjat kötelesek fizetni. Mivel azonban a fentiek alapján ez az összeg megegyezik a lakbér összegével, jogcím nélküli lakáshasználót semmi nem ösztönzi arra, hogy a lakást mielőbb önként elhagyja, sőt, inkább a hosszadalmas bírósági eljárást választja.

 

Fülöp Géza: Szerinte, aki tartozik a lakbérrel, annak a tartozását közmunkával le kellene dolgoztatni.

 

Németh Antal: Aki nem fizeti bérleti díjat, azok helyett a többiek fizetnek. Több városban bevezették, hogy a tartozók listáját értesítés után helyi közmédiumban megjelentetik, talán itt is be lehetne vezetni.

 

7, Javaslat pályázat benyújtására a „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” című pályázati felhívásra

Dr. Veres Judit: A Teleki Sámuel Általános Iskola 2012. március 27-én kelt levelében felkérte a fenntartót, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot Build-Communication Kft. által kiírt „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” címet viselő pályázati kiírásra. A pályázat kiírása alapján olyan 2012-ben felújítási munkálatokat tervező, Magyarországon működő, többek között oktatási intézményeket fenntartók pályázhatnak, amelyek szoros kapcsolatban állnak a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjával. Különböző cégek ajánlják fel termékeiket, alapanyagaikat meghatározott keretösszeg erejéig és ezekre a közzétett termékekre van lehetőség pályázatot benyújtani. A pályázható termékek közül hármat választott ki a Teleki Sámuel Általános Iskola: Graboplast padlóburkolat, Murexin hideg- és meleg burkolati ragasztók és Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat.

A fenti anyagok felhasználásával kívánná megvalósítani a tornaterem parkettájának cseréjét, annak érdekében, hogy a gyermekek azt biztonságosan használhassák. Továbbá a lehetőségekhez mérten a tantermek aljzata is ebből kerülne javításra, kicserélésre. A vakolóanyag és a hőszigetelő rendszer pedig azért lenne szükséges, mert az intézmény külső vakolata mállik, valamint az északi oldal falai beáznak, ezért ha az egész épület vakolására nem is elegendő a felajánlott mennyiség, a tornaterem külső vakolása megoldható lenne. A részvételhez önerő biztosítására nincs szükség. A szállításról és az anyagok feldolgozásáról a pályázónak kell gondoskodnia. A szállítás és az anyagok feldolgozása a Teleki Sámuel Általános Iskolába járó gyermekek szüleinek segítségével valósulna meg.

 

Veresné Papp Tünde (tag): Kérdezi, hogy a mellékhelység vizes blokk felújítására nincs igény.

 

Dr. Veres Judit: Azt nem tudták beleépíteni a pályázatba.

 

8, Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alapból történő pályázat keretösszegének meghatározására

Dr. Veres Judit: A rendelet előírásai szerint az önkormányzat által évente a belső szennyvízhálózat kiépítéséhez meghirdetett pályázaton az indulhat, aki Érden lakóhellyel rendelkezik és szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa. Az egy érdekeltségi egység után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költség, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet. A pályázatok elbírálásakor a rendelet szerint a következő szempontok alapján kell döntést hozni: szociális helyzet, vállalt saját erő aránya és a pályázó számlákkal igazolja, hogy a folyékony hulladék elszállítását az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatóval végeztette eddig is. A pályázatot a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki és évente több fordulóban bírálja el (június 15., augusztus 31. és november 30.).

 

Fülöp Géza: Kérdezi, hogy a támogatást mennyi idő alatt kell visszafizetni.

 

Dr. Veres Judit: A szerződéstől függ.

 

9, Javaslat az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadására

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város általános iskolái részére kiküldésre került a TÁMOP-3.4.3./11-1 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázati lehetőségről szóló tájékoztató és útmutató. A tárgyban szereplő pályázattal kapcsolatban pályázati szándékot a következő intézmények jeleztek: Bolyai János Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola, Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Vörösmarty Mihály Gimnázium. A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft lehet.

 

10, Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékére hősi emlékmű állításának támogatására

Dr. Veres Judit: A Városszépítő és Honismereti Egyesület, mint civil szervezet, először 2009-ben fordult a város vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét megőrizve, méltó emlékhely kialakítását támogassa. Mindannyiunk erkölcsi és történelmi felelőssége, hogy Érd város polgársága – különösen a felnövekvő nemzedék – megismerje a XX. századi háborúk érdi lakosságának személyi veszteségét, emléküket ápolja és megőrizze. A rendszerváltás óta az ország számos településén már létesítettek emlékhelyeket a katonahősöknek, a II. világháború elesettjeinek, mellyel Érd is tartozik egykor hősi halált halt polgárai emlékének. Ófaluban a Hősök terére az I. világháborús emlékmű mellé terveznék. Nem ért egyet vele, hogy ez az emlékmű is Ófaluban legyen. Szerinte ki kellene kérni a településrészi önkormányzatok véleményét a helyszínről. A Parkvárosi Művelődési Ház szerinte jó helyszín lenne.

 

Badics Kálmán: Szerinte a városközpontba lenne az emlékmű megfelelő helye.

 

Füstös Sándor: Az Ifjúsági Cselekvési Tervet olvasva nem talált a kulturált környezet kialakítására önkéntes munkával. Ezt nagyon fontosnak tartja.

 

Dr. Veres Judit: Az egészségtudatos életmód és az egészség érték tudatát hiányolja. Az egészségtan oktatására nagy hangsúlyt kellene fordítani.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Dr. Veres Judit: A Gépész utcai lakosok múltkori településrészi önkrományzat ülésén elhangzott kérdésit az Egyebek napirendben elmondta és felolvassa az arra kapott választ.

 

Juhász Ferencné: A Takács utcai csapadékvíz elvezetés felől érdeklődik. A Szövő utca – Takács utca – Kádár utca csapadékvíz elvezetése nem megoldott.

 

Dr. Veres Judit: A csapadékvíz elvezetésre készült koncepció, de nem tudja, hogy a Takács utca benne szerepel-e.

 

Fülöp Géza: Kérdezi, hogy Parkvárosban mikor lesz őstermelői piac. A csatornázásra befizetett pénz kamatai felől érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: A csatornázás hitelből valósul meg és a pénz a banktól kapott hitelre megy.

 

Csikós Ferenc (lakossági érdeklődő): Felhívja a figyelemt az Alsóvölgyi utca – Folyondár utca közti csapadékvíz összegyűjtő medencére.

 

Németh Antal: Szerinte össze kellene foglalniuk az eddig elvégzett munkájukat és a jövőbeni terveiket. Javasolja, hogy a 3. napirendi pontnál a lakosok is legyenek tájékoztatva, hogy melyek a Közgyűlés főbb napirendi pontjai, melyeket fogja az adott településrészi önkrományzat tárgyalni. A törökbálinti önkrományzattal kötendő csatornarákötéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy nincs szinkronban a két önkormányzat javaslata. A Hegesztő utcai forgalmi rend megváltozott. Semmit nem ér, mert nem tartják be. A közvilágítással kapcsolatban megjegyzi, hogy az új orvosi rendelő előtt és a Bajcsy-Zsilinszky úton nem működik az utóbbi napokban. A tűzgyújtási tilalmat országosan visszavonta am inisztérium április 17-vel. A visszavonásról a helyi médiában, illetve sajtóban nem szokott megjelnni hirdetés. A város Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadták, hogy a bizottságok jegyzőkönyvei felkerülnek a honlapra, de nem találja. A Bem téri 2 hónapja keletkezett beomlással kapcsolatban – a gyerekek minden nap aara járnak ebédelni – megjegyzi, hogy jobban, figyelmesebben lehetet volna eljárni. Az Érdligeti Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatban érdeklődik.

 

Dr. Veres Judit: A baptisták jelentkeztek, hogy átvennék az Érdligeti Általános Iskolát, de nem lát rá esélyt, mivel a kellő referenciákat nem fogja tudni bemutatni.

 

Füstös Sándor: Kérdezi, hogy a magyar zászló használatáról hol találhat valamilyen előírást.

 

Németh Antal: A jogszabály keresőt ajánlja.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria