erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. október 15.
2013.01.10. csütörtök 10:21

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. október 15. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. október 18-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztálya átfogó hatósági ellenőrzést végzett Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Gondozó Központban 2012. nyarán. A hatósági ellenőrzés során az egyes szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a módszertani intézmények is ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzés eredményeként végzéssel felszólította önkormányzatunkat, hogy az Idősek Otthona szolgáltatás tekintetében a normál, illetve a diétás étkeztetésnél fennálló intézményi térítési díj-kettősséget szüntesse meg. A Hatóság felszólításának eleget téve a rendelet mellékletének módosításával megszüntetésre kerülne a térítési díj-kettőssége. A szolgáltatási önköltség az összes szolgáltatás pénzben kifejezett értéke, melyet az ellátottak számának függvényében, egységesen kell kiszámítani.

 

2, Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény értelmében 2013. január 1-től Érd Megyei Jogú Város látja el Pest Megye területén a közszolgáltatás biztosítását a megyei önkormányzat jogutódjaként. A zökkenőmentes feladatátvétel érdekében Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzője megküldte részünkre a vonatkozó rendeletét, a közszolgáltatóval kötött szerződését, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának azon javaslatát, hogy vizsgálja meg az általa működtetett kéményseprő-ipari közszolgáltatás jelenlegi díjszabását, illetve a közszolgáltatási díj mértékét, és hozzon döntést, hogy – a vizsgálat eredményétől függően – változtat-e a közszolgáltatás díjának mértékén. A Kormánymegbízott javaslatában hivatkozott a vonatkozó alkotmánybírósági határozatokon keresztül arra, hogy az önkormányzat a díj megállapítása során polgári jogi jogviszony tartalmi elemét szabályozza, a díj szabályozása során „tiszteletben kell tartani a polgári jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége”. A csökkentés eredményeként az egyedi, szilárd, nyitott és zárt; az egyedi, gáz, nyitott és az egyedi tartalék kémények esetében a javaslat a 2011. évi díjakhoz képest már csak az infláció mértékével megegyező mértékű 5,5%-os áremelést tartalmaz. A többi tétel esetén nem javasolnak díjváltoztatást, mivel azon szolgáltatások díjai a 2011. évhez képest maximum az infláció mértékével emelkedtek 2012. január 1-jétől.

 

Bartal Antal (tag): Kérdezi, hogy lesznek-e kárpótolva azok, akik a teljes díjat kifizették idén.

 

Segesdi János: A következő számlán látszódnia kell, kevesebbet kell fizetnie annak jövőre. Ismerteti az új díjakat.

 

3, Javaslat a Törökbálint Város Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázására vonatkozó finanszírozási megállapodás módosítására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város 2012. május 24-én elfogadta azt a megállapodást, mely lehetővé teszi, hogy a Felsővölgyi út Törökbálint közigazgatási területén levő ingatlanjainak tulajdonosai rácsatlakozhassanak az újonnan kiépülő érdi csatornahálózatra. Törökbálint Képviselő-testülete a finanszírozási megállapodásnak a fizetés ütemezésére vonatkozást úgy fogadta el, hogy a hozzájárulás első részletét – 8 millió forintot – a megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő 3 munkanapon belül megfizeti. A teljes fizetést 3 éven belül térítik meg. 

 

4, Javaslat az érdi járás településeinek közlekedés fejlesztési projektjeire és ezzel kapcsolatos együttműködésre

Donkó Ignác: A közlekedés fejlesztése érdekében több olyan beruházásban kell együttműködnünk, amelyek a következő években vagy évtizedekben biztosítják a folyamatosan növekvő igények kielégítését. A korábbi fejlesztési terveinkben, amelyek megvalósulását nagyon várják már településünk lakói, és amelyek az országos, kormányzati fejlesztésekhez kapcsolódnak. Ezek nagyrészt állami beruházásként valósíthatók meg, de bizonyos határokon belül önkormányzati szinten is segíthetjük azt, hogy minél előbb megvalósulhassanak. Ezek a következők:

  1. M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca átépítése
  2. M7-es autópálya új le- és felhajtó Törökbálint térségében, az M0 és M7-es autópályák találkozásánál
  3. új M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca)
  4. a vasútfejlesztéshez kapcsolódóan a Szent István utca meghosszabbításában létesítendő új vasúti felüljáró
  5. a Bagoly utcai felüljáró
  6. Tolmács utca kiépítése a Velencei úttól
  7. Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a Zámori út összekötése

 

Segesdi János: Elmondja, hogy Törökbálint és Érd már megterveztette az M0-s csomópontnál a felhajtót, a NIF megterveztette az Iparos úti felüljárót, Szent István hidat, a Bagoly utcai felüljárót.

 

Nagy Nándor (lakos): Kérdezi, hogy az Esküdt utcával, az átjáróval mi lesz, marad úgy, ahogy van.

 

Segesdi János: Ha megépül a Szent István híd, akkor az marad úgy. Lesz átjáró, marad a sorompó.

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város útfejlesztési koncepciójára – első forduló

Donkó Ignác: A ProUrbe Kft. Önkormányzatunk megbízásából elkészítette Érd Megyei Jogú Város úthálózat-, és járda fejlesztési koncepcióját. Az elkészült koncepció kitér többek között a városi útkategóriák felülvizsgálatára, kategóriánkénti mintapálya szerkezetek bekerülési költségeinek (m2/Ft) ismertetésére, javaslatot tesz a megvalósítás ütemezésére. A koncepció kiterjed a város úthálózatának forgalomtechnikai szabályozására is. A tervező javaslatot tesz pl.: új forgalmi csomópontok, lakó-és pihenő övezetek, korlátozott sebességű övezetek, gyalogos átkelőhelyek, egyirányúsítások, stb. létesítésére, azok kialakítására. A tervek megtalálhatók a város honlapján.

 

Segesdi János: Az előző európai uniós költségvetési ciklusban (2007 – 2014) nem volt meg a településekig lebontott fejlesztési koncepció. A lényeg az, hogy legyen átgondolt koncepció és a pályázatokat arra írják ki, amire szükség van.

 

6, Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény benyújtott pályázatának jóváhagyására

Segesdi János: Az Egészségügyi Intézmény pályázni szeretne a műszerezettség fejlesztésére, a város a felügyelő szerve, ezért tájékoztatják a Közgyűlést, hogy pályáznak és kérik a hozzájárulást, az önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Kb. 80 millió Ft-os pályázatról van szó.

 

7, Tájékoztató az érdi cigány/roma lakosság helyzetéről

Segesdi János: Érd Megyei Jogú Város teljes területén 6.000 – 7.000 cigány/roma származású ember él beépülve a többségi lakosok közé. 4 – 5 féle csoportból tevődik össze ez a szám, ráadásul egymással szemben is problémáik vannak. A szomszéd településekről is járnak át a városba. Megélhetésüket nagyon kevesen tudják rendszeres munkából származó jövedelemből biztosítani, annak ellenére, hogy többen a Pest Megyei Munkaügyi Központ segítségével keresik a munkahelyet. Problémát jelent, hogy szakképzettséggel nem rendelkeznek, sokan még az általános iskola nyolc osztályát sem végezték el. A gyerekeknek iskolában kellene járniuk, hogy utána el tudjanak helyezkedni, kapjanak munkát. Nincs megélhetési lopás – ezt a Pest Megyei Rendőr főkapitány is nyilatkozta az ófalusi lakossági fórumon. A II. Lajos Általános Iskolát is azért kellett bezárnia az önkormányzatnak, mert a roma gyerekek nem tudtak viselkedni.

 

Pél László (lakos): A cigányokat csak a vajda tudja kordában tartani – de ő is csak a saját fajtáját, másra nem hallgatnak.

 

Donkó Ignác: A legtöbbjük szakképzetlen, ezért oktatni kellene őket.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Nagy János (lakos): A közvilágítás hiánya felől érdeklődik. Náluk már 3 napja nem működik.

 

Segesdi János: A 06-40-200-855-ös telefonszámon be lehet jelenteni a hibát.

 

Pél László: Kérdezi, hogy mikor lehet majd a csatornára rákötni.

 

Segesdi János: 2012-ben összesen 5.000 rákötést fognak engedélyezni. Minden készen áll, a hivataltól várják a pecsétes papírt, hogy a szennyvíztisztító üzemképes, megfelel a szabványoknak. Ha ez megtörténik, akkor a helyi sajtóban is el fogják mondani és mindenki levelet fog kapni róla, hogy ráköthet.

 

Donkó Ignác: Állítólag a Szilfa utcába akkor fogják bevezetni a csatornát, ha a Törökbálinti úton fogják csinálni.

 

Segesdi János: Ezt a csatornázási társulat tudná megmondani. Amelyik úton közösségi közlekedés van, az az út nem hozzájuk tartozik, hanem a megyei közútkezelőhöz, külön engedély kötelesek és folyamatosan kérik ezeket az engedélyeket. Szakaszonként kérik meg az engedélyeket. A Lőcsei úttal kapcsolatban hiába kérték az irányító hatóságot, hogy az útépítéssel megvárhassák a csatornázást, nem járultak hozzá a határidő módosításhoz. 90 millió Ft-ot nyertek az útra. A csatornázás után lehet az útkoncepciót elkészíteni. A csatornázási projekt kapcsán sikerült néhány utcát kb. 15 km megépíteni (pl. Gárdonyi Géza utca, Petőfi Sándor utca, Zrínyi Miklós utca, Arany János utca, Tompa Mihály utca, Hunyadi János utca egyik szakasza – lesz a Töhötöm utca, Gyula utca, Kossuth Lajos utca, Alispán utca a szervizutcaként).

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria