erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. január 23.
2012.02.15. szerda 12:19

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye:Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. január 23. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. január 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. január 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Donkó Ignác: A helyi iparűzési adó tekintetében a rendelet értelmezésének és alkalmazásának megkönnyítését célozná a 15. § kiegészítése. A módosítás egyértelművé tenné, hogy mivel a tárgyévben az előző adóév elszámolása történik meg, ezért a 2012. január 1-től bevezetett mentesség a 2012. adóév elszámolásától kezdődően illeti meg az érintett adózókat. Érdemi változást jelentene, hogy a tervezetben további adókedvezmény kerülne meghatározásra, mely szerint a jelenleg szabályozott telekadó mentességen felül, mentesítésre kerülne az adó megfizetése alól a magánszemély tulajdonában lévő, a Helyi Építési Szabályzat szerinti TAK – telekcsoport újraelosztási kötelezettséggel érintett telek, a telek teljes területével. Ezen mentesség biztosításával az önkormányzat az előzetes számítások alapján mintegy 15.000.000, - Ft telekadó kivetésétől tekintene el.

 

2, Javaslat a közterületek elnevezésével kapcsolatos telekalakítási eljárások lefolytatásának kezdeményezéséről szóló 198/2011.(V.26.) KGY. határozat módosítására

Donkó Ignác: A közterületek elnevezésével kapcsolatos telekalakítási eljárások lefolytatásának kezdeményezéséről szóló 198/2011.(V.26.) KGY. határozatban, a telekalakítási földhivatali eljárással érintett ingatlanok között szerepel a 11206 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő telek, „Beléndek utca” javasolt elnevezéssel. A hatályos HÉSZ Szabályozási Tervében közúti közlekedési területként jelölt, és a valóságban is útként használt ingatlan esetében telekalakításra nincs szükség, azonban a tulajdoni lap szerinti „kivett árok” elnevezést a valós használatnak megfelelő „kivett közút” megnevezésre kell változtatni „Beléndek utca” névvel.

 

3, Javaslat a hatályos településrendezési terv módosítását célzó 403/2011.(XI.24.) KGY. határozat kiegészítésére

Donkó Ignác: A fenti határozattal a Közgyűlés a Töhötöm utca – Riminyáki út – Diósdi út csomópontjában lévő „Spar körforgalom” környékével kapcsolatos döntéseket hozott.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy szerviz utat kell kiépíteni a csatornázás miatt. A körforgalom kiépítésére nincs elég pénze az önkormányzatnak. A Töhötöm utcát az önkormányzat magántelkén fogják kivinni.

 

4, Javaslat elővásárlási jogról történő rendelkezésről, illetve üzletrész vásárlás jóváhagyásáról

Donkó Ignác: A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. ügyvezetése azzal a szándékkal kereste meg az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjét a tartós együttműködés megerősítése érdekében, hogy az Érdi Sport Kft-ben részesedést kíván szerezni oly módon, hogy az Érd Városi Sport Egyesület 10%-os üzletrészét névértéken (100.000,- Ft) meg szeretné vásárolni. A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. ügyvezetése ugyanakkor saját társaságának 10%-os üzletrészét névértéken (100.000,- Ft) felajánlja megvételre az Érdi Sport Kft. részére.

 

Segesdi János: Ez gyakorlatilag együttműködés a két sport sportklub között. Budaörsön van egy sportcsarnok – ami nem egészen kihasznált. A két határozati javaslat elfogadásával, az érdiek is használhatnák a sportcsarnokot.

 

 

5, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet szöveges módosítására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2011. (IX.27.) KGY határozatban döntött a hatályos HÉSZ szöveges módosításáról. A határozat szerint a rendeletmódosítás célja az, hogy elsősorban a helyi kistermelők háztáji termékeinek közterületi értékesítése lehetővé váljon a városközpont két, jelentős gyalogos forgalmú helyén, az Európa sétányon és a Diósdi úti aluljáró feletti területen: A HÉSZ tervezett módosítása összhangban van a 184/2008. (VI.26.) KGY. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval, mely a közúti forgalomtól elválasztott, városközponti gyalogos tengelyek erősítését tűzte ki célul. Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel (az adott rendezvény időtartamára, illetőleg a Európa sétányon, valamint a Diósdi úti aluljáró felett kialakított sétányon lévő közterületi értékesítés idejére) a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség biztosításával létesíthető. A településkép védelmének érdekében az 2. mellékletben jelzett helyi értékvédelmi területen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem alatt álló építmények ingatlanjain, valamint a 4. sz. mellékleten jelzett városközponti területen lévő ingatlanokon kereskedelmi tevékenység csak az építési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakított épületben történhet. A rendelkezést nem kell figyelembe venni az Európa sétány a Diósdi úti aluljáró felett kialakított sétány területén lévő közterületi értékesítés, a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel telepített pavilonok, berendezések, tárgyak elhelyezésekor, valamint a karácsonyt megelőző fenyőfa árusítás esetében.

 

Segesdi János: A Diósdi úti aluljáró feletti területe is el kellene valahogy nevezni.

 

 

6, Javaslat pályázat kiírására a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Vörösmarty Mihály Gimnázium és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására

Donkó Ignác: Az általános iskolában és a művészetoktatási intézmény magasabb vezetői teendők ellátása 2012. július 31. napján – a határozott idő lejárta miatt – megszűnik. Csuka Zoltán Városi Könyvtár vezetői pályázata 2012. március 8. napján megszűnik. A Vörösmarty Mihály Gimnázium magasabb vezetői teendőinek ellátása 2012. május 1. napjával szűnik meg. Ezért kerül kiírásra a pályázatok.

 

Bada Zoltán (tag): Kérdezi, hogy milyen intervallumra írják ki a pályázatot – mivel 2013. január 1-jétől az állam veszi át az iskolákat.

 

Segesdi János: A vezetői pályázatokat mindig 5 évre írják ki.

 

7, Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírásra

Donkó Ignác: Elmondja, hogy a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája, Gyula utca 35-37. és a Kincses Óvoda Kutyavári úti Tagóvodája, Kutyavári úti óvodára adnák be a pályázatot. A támogatás összege 95 %-os.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy változott a köznevelési törvény és 3 éves kor után a gyerekeknek óvodai elhelyezést kell biztosítani.  

 

 

8, Javaslat a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2.A-11/1)   című pályázatban való részvételre

Donkó Ignác: A Kós Károly Szakképző Iskola, mint gesztor, konzorciumban pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, Társadalmi Megújulás Operatív Program „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” (TÁMOP-3.4.2.A-11/1) címet viselő kiírásra. A pályázat még nem jelent meg, ám társadalmi egyeztetése már lezárult.

A pályázat benyújtásához létrehozandó konzorcium összetétele:

-         1 gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény (Móra Ferenc Általános Iskola)

-         1 óvoda (Kincses Óvoda)

-         1 általános iskola (Érdligeti Általános Iskola)

-         1 szakképző iskola (Kós Károly Szakképző Iskola)

A gyógypedagógiai intézmények és a befogadó intézmények közösen, a helyi sajátosságoknak megfelelő szakmai együttműködéseket dolgozzanak ki az együttnevelés különböző formáinak megvalósítására, szélesebb körben történő elterjesztésére. A pályázatban résztvevő intézmények szervezete és működése legyen képes a változások kezelésére, a fejlesztések továbbvitelére, váljon alkalmassá az intézmény társadalmi környezetével való széleskörű együttműködésre.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy egy SNI, vagy BTM gyereknek a plusz költsége, amit az önkormányzatnak kell hozzátennie a költségvetéshez, az 800.000,- Ft/fő/év. Örülnek minden pályázatnak, amin el tudnak indulni.

 

9, Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közalkalmazotti létszámának bővítésére és Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására

Donkó Ignác: A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok fenti jogszabállyal beiktatott új rendszere szerint - szakfeladatszámmal és megnevezéssel - kell besorolni, illetve szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában fel kell tüntetni.

 

Segesdi János: Az egészségügyi intézmény finanszírozási óraszámait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ezekre a kapacitásokra tejesítmény-volumen korlátot biztosított. A finanszírozási óraszám bővítése többek között a fül-orr gégészet és a bőrgyógyászat szakmákat érintette. A pluszfeladatok ellátásához a jelenlegi létszámhoz képest 26,6 fő létszámbővítés szükséges. A tavasz folyamán névadó ünnepséget is szeretnének majd tartani.

 

10, Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1. napjával módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). Legjelentősebb változás ismételten a lakásfenntartási támogatás szabályozásában következett be az alábbiak szerint:

- A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskörrel a  képviselő-testület helyett a továbbiakban (Szt. 25.§ (3) bekezdés ad) pontja) a települési önkormányzat jegyzője rendelkezik.

- A 2012. január 1. napját megelőzően hatályos Sztv. 38.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek meghatározása kötelező rendeletalkotási tárgykört jelentett az önkormányzatok számára, azonban ez a fenti törvénymódosítás következtében lényegében megszűnt, a feltételeket a jövőben a törvény határozza meg.

A fenti jogszabályváltozásra figyelemmel rendeletünkben a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése vált szükségessé.

 

Segesdi János: A helyi rendeletet a törvényhez kell igazítani.

 

11, Javaslat a Környezetvédő Egyesület által benyújtott Zöldövezet 2011. pályázathoz beleegyező nyilatkozat adására

Donkó Ignác: Az Ökotárs Alapítvány a MOL Nyrt-vel együttműködve pályázatot hirdetett közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A Környezetvédő Egyesület Érd részt vett a Zöldövezet 2011. elnevezésű kétfordulós pályázaton. A Program keretén belül pályázni lehetett közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából: közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára; zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére; esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására. A Környezetvédő Egyesület a Diófa – Cseresznyefa – Akácfa utcák által határolt, 1820 m2 nagyságú beépítetlen zöldterületen a Program segítségével, a helyi lakókkal együtt közösségi parkot szeretne létrehozni. A közpark létrehozása összhangban van településünk hatályos szabályozási tervével. A tér beépítését vagy más irányú hasznosítását nem tervezzük, így a park fennmaradását legalább 5 évig nem veszélyezteti semmi.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mánya János (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a Szent István úton mikor kezdődnek a csatornázási munkálatok.

 

Segesdi János: A csatornázási munkálatok jelentős részére a tavasz folyamán kerül sor. A Szent István utat is akkor fogják.

 

Bada Zoltán: A Profinál lévő áldatlan közlekedési állapotra hívja fel a figyelmet.

 

Nagy Nándorné (tag): Kérdezi, hogy a Profinál miért nem lehet a Hivatalnok utcára visszafordulni. 

 

Segesdi János: Szerinte ez a probléma meg fog oldódni, ha a Szent István úti híd megépül.

 

Bada Zoltán: A LIDL parkolójában az utóbbi időben kikerült egy tábla, hogy 1 óra várakozás után elszállítják a gépjárművet. Kérdezi, hogy tud-e erről az önkormányzat.

 

Segesdi János: A LIDL parkolója magánterület. A Stop Shop parkolójában ingyen, korlátlan ideig lehet parkolni.

 

Szloboda József (tag): Szerinte a Stop Shop parkolójában túl sok a mozgássérült parkolóhelyek száma.

 

Bada Zoltán: A régi buszpályaudvar felől érdeklődik.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria