erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. február 20.
2012.04.19. csütörtök 08:52

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. február 20. 18:00 óra

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A körzeti megbízott egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen, helyette Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőrség elnöke számol be.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a rendőrséggel és a közterület felügyelőkkel közösen a polgárőrség is segít az egyedülálló időskorúak felkutatását és segítését. Az általános iskolákat folyamatosan ellenőrzik. Elmondja, hogy a Családsegítő Központtal 200 q fát osztottak szét a rászorulóknak, amit a polgármester vis maior keretből finanszírozott. Az eddigi bálok rendben lezajlottak a városban. 12 embert vittek haza a nagy hideg idején. Javasolja, hogy ezen a területen is tartsanak egy lakossági fórumot a közbiztonsággal kapcsolatban, akárcsak múlt héten Ófaluban.

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy Érden hány hajléktalan van.

 

Macsotay Tibor: Nem lehetnek hajléktalanok, de a hajléktalan szálló adataiból kiindulva kb. 40-en vannak, de döntő részük nem érdi.

 

Bada Zoltán (tag): A LIDL parkolójában, illetve az üzletben lévő hajléktalanra és a társára hívja fel a figyelmet, akik kéregetnek, veszekednek egymással stb.

 

Macsotay Tibor: A LIDL feladata, hogy a területén rendet tartson, nekik is van saját biztonsági szolgálatuk.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat az önkormányzat önként vállalt feladatainak meghatározásával összefüggésben az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzatok feladatellátásnak rendszere a kötelező és az önként vállalt feladatokból tevődik össze. A törvényi szinten meghatározott kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosság hozzájusson a törvényben meghatározott szolgáltatásokhoz. Az önként vállat feladatok tekintetében viszont - a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - az önkormányzat maga határozhatja meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Önkormányzatunk a kötelezően ellátandó feladatok mellett - tekintettel a település hagyományaira és a lakosság igényeire - jelentős számban lát el önként vállalt feladatokat is. Jelen rendeletmódosítás célja, hogy az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat egymástól elkülönítse, egyben az önként vállat feladatok áttekinthető és egységes rendszert alkossanak.

 

Bada Zoltán: A városi rendezvények megtartása nem kötelező feladat. Kérdezi, hogy akkor ezek is el fognak maradni – amit nagyon sajnálna.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Eddig a TV szervezte meg a városi ünnepségeket, de a március 15-ei ünnepség után a Szepes Gyula Művelődési Ház fogja szervezni. A tájékoztatási kötelezettségnek eleget kell tenniük – Érdi TV, Érdi Újság megszüntetése se szerepel a tervek között.

 

2, Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Elmondja, hogy csökkenteni szeretnék a közterület használati díjakat és ismerteti ezeket.

 

3, Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy a rendeletmódosítás egyrészt a bölcsődei gondozási díj bevezetésével, másrészt az egyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításával kapcsolatosak. 

 

4, Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, valamint első osztályok, kilencedik osztályok számának meghatározására

Donkó Ignác: A jogszabályi előírás végrehajtására az általános iskolákban és a középiskolákban a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, első osztályok illetve kilencedik osztályok számáról a Közgyűlés dönt.

 

5, Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására irányuló, a pályázat eredményes lebonyolításáig tartó megbízás adására

Donkó Ignác: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2012. június 30-ig terjedő időtartamra Bazsóné Megyes Klárát bízta meg a Közgyűlés. Azonban a közalkalmazott kérésére 2012. március 8. napján megszünteti. Fenti körülmény miatt az érintett intézményben a magasabb vezetői teendők ellátásának biztosítása érdekében pályázat kiírása vált szükségessé. A pályázati kiírás szerint a munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja 2012. április 2. Mivel 2012. március 8-tól a jelenlegi intézményvezető jogviszonya megszűnik, ezért a pályázat eredményes lebonyolításáig gondoskodni kell a magasabb vezetői feladatok ellátásról. A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az igazgatóhelyettes kizárólag az igazgató akadályoztatása esetén látja el a vezetői feladatokat, ezért javasolja erre az időszakra az igazgatóhelyettes megbízását a magasabb vezetői teendők ellátásával.

 

6, Javaslat az „Élni és Szeretni Holisztikus Segítő Közhasznú Egyesület”-tel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetésére és a „Palánta Tanoda„ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal szolgáltatási szerződés megkötésére

Segesdi János: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az „Élni Szeretni Holisztikus Segítő Egyesület” szolgáltatási szerződést kötött Palánta Tanoda Családi Napköziben történő napközbeni ellátásának céljából. A Családi napközi esetében fenntartó váltás történt. Tekintettel arra, hogy a gyermek napközbeni ellátását továbbra is a Palánta Tanoda Családi Napközi biztosítja, szükségessé vált a szolgáltatási szerződés megszüntetése és az új fenntartóval szolgáltatási szerződés megkötése.

 

7, Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Segesdi János: A gazdasági válság legnagyobb vesztesei azok a hátrányos helyzetű aktív korú lakosok, akik a válság következtében egyre inkább kiszorulnak a munkaerő piacról. A legnehezebb helyzetben a megváltozott munkaképességűek, a tartós munkanélküliek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, az aluliskolázottak, valamint a 45 év felettiek vannak. A közcélú foglalkoztatás igen kis számban tudja megoldani a szélesebb körű foglalkoztatást. A fentiek miatt az önkormányzatnak a rendelkezésre álló eszközökkel be kell avatkozni a munkaerő piaci folyamatokba, segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő réteg munkaerő piacra történő bekerülését. Hatékony megoldás lehet a fenti probléma kezelésére az „Aktív gondoskodás” program, melyet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2010. január 1-től 2011. december 31-ig működtetett. Az „Aktív gondoskodás” program lényege, hogy a szolgáltató 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig, az ajánlatban részletesen kifejtett munkaerő-piaci szolgáltatás csomaggal segíti Érd város munkaerőpiacon hátrányos helyzetű lakossága álláskeresését és munkába állítását. Az „Aktív gondoskodás” program lebonyolítását a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. évente 3.200.000,- Ft összegért vállalja. 

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy elsősorban érdi munkahelyet kapnak, vagy máshol találnak nekik munkát.

 

Segesdi János: Elsősorban megpróbálnak érdi munkahelyet találni.

 

8, Javaslat városi drog prevenciós előadás szervezésére

Donkó Ignác: Pulai Edina – Jobbikos képviselő társa előterjesztést fog benyújtani a következő Közgyűlésre a városi drog prevenciós előadás szervezésre.

 

Bada Zoltán: Érti a kezdeményezést, de működik – sőt szerinte jól működik – a városban a Kábítószer Egyeztető Fórum.

 

9, Javaslat Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap létrehozására

Donkó Ignác: Az önkormányzat az éves költségvetéseiben lehetőségeihez képest mindig elkülönít bizonyos összeget tervek – pl. építészeti, településrendezési – elkészíttetésére. Az Étv. szerinti tízévenkénti felülvizsgálati kötelezettség köztes idejében gyakran jelentkezik azonban olyan tulajdonosi, beruházói elképzelés, ami a település érdekeit képviselő önkormányzati szándékokkal találkozva a településrendezési tervek módosítását igényli. Az alapot elkülönített költségvetési alszámlán kell nyilvántartani, melynek felhasználásáról a Polgármester dönt. Az alap felhasználásáról a Polgármester a Közgyűlésnek évenként köteles beszámolni. Ezt a célt egy elkülönült pénzalap létrehozása szolgálná, melynek bevétele, forrása az alábbiakból tevődne össze: - Az Étv. szerinti településrendezési szerződésekből, valamint a város területén működő beruházók, területfejlesztők által, egyedi megállapodások alapján befizetett pénzösszegekből, - A város mindenkori költségvetési helyzetének figyelembevételével az önkormányzat költségvetési támogatásából. Ez utóbbi hangsúlyosan azt jelenti, hogy az Alap bevételét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata legfeljebb a mindenkori költségvetési helyzet alakulásának függvényében egészítheti ki. Elmondja, hogy Érden kb. 52 db műemlékvédelmi épület található.

 

10, Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (I. forduló)

Segesdi János: Elmondja, hogy a törvények nagyon megszigorítják az önkormányzatok finanszírozását, hogy a kötelező feladatokra és az elkezdett – folyamatában bevállalt önként vállalt feladatokra kell fókuszálni. Fejlesztési hiteleket lehet felvenni, de működési hitelt nem. Szerinte a törvény nem vette figyelembe, hogy az önkormányzatoknak eddigi elkötelezettségei voltak – nem alkalmazza a kifutó rendszert. Sok önkormányzat kerül nehéz helyzetbe. A kötelező feladatokra meg kellene kapniuk a pénzt, akkor tudják biztosítani, különben az önkormányzatok el fognak adósodni. A jelenlegi hitelállománya az önkormányzatnak finanszírozható.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Segesdi János: Elmondja, hogy március 19-én lesz a Holló utcai óvoda átadása.

 

Bada Zoltán: Kérdezi, hogy a családi napközikben gondolkozik-e az önkormányzat.

 

Segesdi János: Nem folyik szakmai munka a családi napköziben és maximalizálva van, hogy hány gyerekkel foglalkozhatnak (5 fő). Mindenkivel kötnek szerződést, aki jelentkezik ilyenre.

 

Steierleinné Segesdi Orsolya (tag): A magánóvoda az más, ott nagyon komoly szakmai oktatás folyik. A családi napközihez nem kell szakképesítés.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria