erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. március 19.
2012.04.19. csütörtök 08:54

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. március 19. 18:00 óra

 

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskolát és Gimnáziumot kiemelten ellenőrzi a polgárőrség. A farsangi események rendben lezajlottak. A csatornázási munkálatok miatt kéri a lakosság türelmét. Megemlíti az ófalusi lakossági fórumot. Az illegális építkezéseke felszámolására sor fog kerülni. A csatornázási munkálatok során a lakosság türelmét kéri.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy február elején a vasút mind a két oldalán sorozatos betörések történtek. Azóta fokozott a területen az ellenőrzés. Igyekeznek minél többször megjelenni az utcán.

 

Bathó Gyula (lakossági érdeklődő): A körforgalomból való kihajtáskor az autósok nem használják az irányjelzőt.

 

Nagy Nándor (lakossági érdeklődő): Az iskolánál, az út sarok előtt 10 méterrel lévő 30 km-es tábla hatályának felfüggesztését javasolja.

 

Hanyiszkó István: Nem a rendőrség hatásköre, ők csak betartatják.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A tanácskozás rendjével összefüggésben pontosításra kerül, hogy az ülésen megjelent és szólásra jelentkezett személy részére adható, legfeljebb 3 perces hozzászólásra vonatkozó engedélyt csak napirendenként egy alkalommal lehet megadni, mely szabályt a bizottságok ülésein is alkalmazni kell.

 

2, Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a szennyvízelvezető hálózatra és a rendelet hatályba lépésekor az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja. A csatlakozási díj egy érdekeltségi egységre eső összegét 385 000 forintra emelik. Azon ingatlantulajdonos részére, aki nyilatkozik, hogy egy összegben fizetik be, azoknak 330.000,- Ft lesz a díj. További pontosítás lenne a rendelet szövegében, hogy a díjakat a Közgyűlés minden évben legkésőbb március 31-ig felülvizsgálja.

 

3, Javaslat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat biztosító egyes rendeletek módosításáról

Donkó Ignác: Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a magánszemély adózó a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló építmény után fizetendő adó megfizetése alól, ha legfeljebb egy ingatlan tulajdonjogával vagy legfeljebb egy ingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll: az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át. Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól, ha a családban rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy, vagy fogyatékos gyermek van, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át. Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.

 

4, Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozására  

Donkó Ignác: A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet által meghirdetett „KEOP 1.1.1/B hulladékrendszerek fejlesztése” című pályázat célja – a kötelező közszolgáltatás feladatainak ellátása mellett - egy olyan hulladékhasznosító mű létrehozása, ahol a beérkezett hulladék frakciónkénti szelektálásra kerül. A pályázaton való részvétel egyik előírása, hogy azon olyan önkormányzat, vagy önkormányzati társulás indulhat, mely lakosainak a létszáma eléri a 100.000 főt. A pályázaton való indulás érdekében Érd megkereste a környező településeket, Budaörsöt, Diósdot, Sóskutat, Százhalombattát, Tárnokot és Törökbálintot, hogy egy létrehozandó társulás tagjai lennének-e a fenti célkitűzés megvalósítása érdekében. A leendő társulás tagjai többségében Pusztazámor lerakó területén 9.000 forintot fizetnek tonnánként a kommunális hulladék lerakásáért. A társuló önkormányzatok a projekt területére előreláthatóan tonnánként 50%-os díjkedvezménnyel szállíthatnak be. 2013. január 1-től a Magyar Állam a hulladéklerakókban történő ártalmatlanítás esetén hulladék lerakási adót vet ki. Kalkulálva a hulladék lerakási adóval is, 2013-tól a pusztazámori lerakóban történő lerakás esetén minimum 15.000 forint költséggel kalkulálhatunk tonnánként. A hulladék-adó bevezetése esetén a társulás területén a lerakási díj akár 7.500 forintra módosulhatna, mely 50%-os megtakarítást jelentene.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Elmondja, hogy Százhalombatta hajlik a társulás létrehozására. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek jók lennének, ha az emberek úgy használnák őket, ahogy kell, de sajnos nem úgy használják.

 

5, Javaslat közbeszerzési eljárás kiírására a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására

Donkó Ignác: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnését követően, 2012. július 21. napjával kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (ÉKF) kívánta megbízni a Közgyűlés. Az ÉKF a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kidolgozta a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások, a személyi, tárgyi feltételek biztosításának forrásigényét, melyet mintegy 50.000 e Ft-ban határozott meg. Jelen költségvetési évben az intézmény a feladat ellátásához ilyen nagyságrendű összeget nem tud előteremteni, ezért indítványozom a februári döntés újragondolását, más megoldás választását. A közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) kormányrendelet szerint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, valamint e kormányrendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

 

Bada Zoltán (tag): Kérdezi, hogy nem szervezhetné ki az ÉKF, alvállalkozót nem bízhatna meg.

 

Segesdi János: Ha megbíznák, akkor a szükséges engedélyeket be kellene szereznie.

 

6, Javaslat a Felsővölgyi utcai ingatlanok csatornázása ügyében megállapodás megkötésére Törökbálint város önkormányzatával

Donkó Ignác: A Felsővölgyi út Törökbálint közigazgatási területén levő ingatlanjainak tulajdonosai, illetve Törökbálint Polgármesteri Hivatala a korábbi években többször megkereste Érdet annak érdekében, hogy ezen ingatlanok is igénybe vehessék a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatást. Ez 52 ingatlant érint. A szakemberek megvizsgálták a lehetőségeket és megállapították, hogy műszakilag a Felsővölgyi úton kiépülő szennyvízcsatorna kapacitása elegendő arra, hogy a törökbálinti megkeresésben jelzett ingatlanok szennyvizét el tudja vezetni.

 

7, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi lomtalanítási ütemtervére

Donkó Ignác: Május 12-től június 23-áig szombati naponként lenne, a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 2 m3-ben maximalizálja. Az intelligens lomtalanítás kipróbálná a cég. A program a jelenlegi évenként egyszer meghirdetett közterületi lomtalanítás rendszerének fokozatos fejlesztésére épül. Alapvető célja hármas. Egyrészről megszüntesse a közterületi lomtalanítás minden kedvezőtlen környezeti társadalmi és szociális problémáját, a lakosság számára egy rugalmasabban elérhető szolgáltatást kínáljon, valamint növelje a lomtalanítási hulladékból kinyerhető újrahasznosítható és újrahasználható anyagok részarányát. A házhoz menő rendszer fontos elem, hogy a lakos évente egy alkalommal a lomtalanítási koordinációs központban, a lominfó centrumban kér számára megfelelő egyeztetett időpontot. A regisztrációs számmal való bejelentkezés útján, egyeztetett időpontban, díjmentesen igényelheti a lomtalanítást háztól való elszállítás formájában. Idén Ófaluban és a madár nevű utcákban kerülne sor erre.

 

8, Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon háziorvosi rendelők létesítésére megkötött szerződés módosítására

Donkó Ignác: Az Egészségház egészségügyi alapellátást szolgáló részeit térítésmentesen, 50 évre az Önkormányzat haszonélvezetébe adja. Haszonélvezeti jogát az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetheti. A szerződés három felnőtt és két gyermek háziorvosi rendelő létrehozását ütemezte elő. A használatbavételi engedély benyújtásának a határidejét 2012. június 30-ai dátumban határozták meg. Ezen határidőhöz szükséges kötni az ingatlanok átadásának illetve az önkormányzat javára alapított haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének határidejét is, oly módon, hogy a használatba vételi engedély benyújtásától számított 150 napon belül köteles a Beruházó és az Alapító ezen kikötéseknek eleget tenni. A fenti határidők nem teljesítése esetére pedig célszerűnek látszik egyösszegű kötbér kikötése (20 millió Ft), amelyre jelzálogjogot alapítana az önkormányzat.

 

9, Javaslat közterület elnevezésére

Donkó Ignác: Ófaluban 23587/1 helyrajzi számú közterület a Csordás utca nevet viseli, míg a 23587/2 helyrajzi számú leválasztott merőleges utcaszakasz elnevezéséről most szükséges dönteni. Egy korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az érintett utcaszakasz a Kanász köz nevet kapja, így javasolják a korábbi döntésnek a megerősítését.

 

10, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata legkésőbb minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

 

11, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évi költségvetésében a céltartalék soron a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet az intézményi, illetve hivatali igények figyelembevételével (6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónap időtartam) 20 millió forint összegben biztosítja.

 

12, Javaslat a Közgyűlés áprilisi ülésének munkatervtől eltérő időpontban történő megtartására

Donkó Ignác: Április 19-e helyett – a húsvét miatt – április 26-át javasolja a polgármester az új időpontnak.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bathó Gyula: A Riminyáki úti csatornázás felől érdeklődik. Kérdezi, hogy a Kálvin téren nem lehetne egy köztéri órát elhelyezni.

 

Segesdi János: Nem lát esélyt az órára. Általában vállalkozók szokták reklám céljából kihelyezni a köztéri órákat. Elmondja, hogy ma reggel volt a Holló utcai óvoda átadása. Elmondja, hogy március 31-én 19 órától a Szepes Gyula Művelődési Központban jótékonysági koncert lesz az ófalusi artézi kút felújításáért. Remélik, hogy minél többen fogják megvásárolni a jegyeket.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria