erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. április 23.
2012.06.20. szerda 09:06

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. április 23. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a Polgárőrséggel a Tárnoki úton fokozottan járőröztek. A jó idő kezdetével a besurranásos lopások száma növekedni fog. A szabálysértési törvény április 15-vel megváltozott, a bírságok összege is nagyon megnövekedett.

 

Donkó Ignác: Kérdezi, hogy igaz, hogy jobban fogják ellenőrizni a személygépkocsikban az elsősegély csomagot.

 

Hanyiszkó István: Azt mindig szokták ellenőrizni.

 

Bada Zoltán (tag): Jó érzés, hogy a Budai úton egyre többször látni a rendőri jelenlétet. 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Rendeletalkotási javaslat Érd megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről

Donkó Ignác: Érden a védelem alatt álló természeti értékek a következők:  Érdi Kakukk-hegy; Érd-tétényi plató, a Duna és ártere valamint a Érd-Százhalombattai táblarög; a Földvár, és az Érd-százhalombattai halomsírmező; az érdi Fundoklia-völgy pedig természetvédelmi terület. Védetté szeretnék nyilvánítani a Berza kertet, Czabai kertet, az érdi idős tölgyet és Pest megye kaptárköveit, kaptárfülkéket. A 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte valamennyi, 1989. október 23. előtt megalkotott törvényt, törvényerejű rendeletet és normatív jogi aktust. Ennek értelmében a fenti, védetté nyilvánítást kimondó normatívák is hatálytalanná váltak, melynek következtében a területek természeti oltalma is megszűnt. Annak érdekében, hogy a mai napig is jelentőséggel bíró fenti természeti értékek védettségének megszűnése ne okozzon visszafordíthatatlan károsodást, javasolja az előterjesztő a védetté nyilvánítást a hatályos jogi formáknak megfelelően az érintett területek vonatkozásában ismételten megállapítani. A Berza-kert esetében a korábbi nagyobb kiterjedésű erdei fenyő folt nagyon lecsökkent ugyan, de a területen nagyon szép molyhos-tölgyes állomány van feketefenyő és erdei fenyő egyedekkel. A természeti érték a szomszédos ingatlannal együtt egy tulajdonos tulajdonában van egységesen kezelve, ugyanazzal a növényállománnyal. A Czabai kert faállományát csaknem teljes egészében kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotja. A fák kora kb. 70-110 év. Pest Megye kaptárkövei közül Érd jelenlegi közigazgatási területén két helyszínen kellett megvizsgálni a fülkék létét, állapotát. a Bajuszfű utca 23. ingatlanon I. szikla 6 db fülkével, II. szikla 1 fülkével,  III. szikla 1 fülkével található, a Bajuszfű utca 25. ingatlanon a IV. szikla 2 db fülkével és mesterséges faragású sziklahelyiséggel (számtalan fülke) látható. Az ellenőrzés/felmérés során ép, jó állapotú – összesen 4 db – fülkéket csak a Bajuszfű u. 23. sz. alatti ingatlanon lehetett találni. (Az ingatlanon történt az elmúlt évtizedekben rongálás is, az érintett sziklavonulaton beton építőelemekből elkezdett fal/kerítés építés nyomait lehetett felfedezni, hulladékkal, törmelékkel. Feltételezhetően a fülkék egy része megsérült, eltűnt.) A Bajuszfű u. 25. sz. alatt nem láthatók fülkék, feltételezhetően az elmúlt időszakban történt építkezések miatti feltöltések, földmunkák, illetve a növényállomány változása miatt. Ezért a védettség ismételt kimondása az utóbb jelzett természeti emlékre nem indokolt. A nyilvántartás szerint a Mecseki utca 59. bekerítetlen telek területén 58 cm magas, 52 cm széles, 35 cm mély hasonló méretekkel kb. 5 db fülke található. A helyszínelés során sajnos azt tapasztalták, hogy az érintett (teleksor) lakóterületen, az építkezések során szinte kivétel nélkül a fülkéket tartalmazó területet felöltötték, akár több tíz méter mélyen, továbbá áthatolhatatlan növényzet alakult ki a völgyrészen, semmilyen nyomot nem lehetett találni, ezért a védettség ismételt kimondása nem indokolt.

 

2, Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A rendelet alkalmazása során a gyakorlatban több esetben is előfordult, hogy az egyik bérlő a lakásból már régen elköltözött, a másik bérlő időközben elhalálozott, ezért nem tudták a lakást sem birtokba venni sem pedig a felhalmozott hátralékot behajtani. Az önkormányzati bérlakás jogcím nélküli használója, a lakás használatáért használati díjat köteles fizetni. Amennyiben több jogcím nélküli használó maradt vissza a lakásban, fizetési kötelezettségük egyetemleges. A használati díj havi összege azonos a mindenkori lakbér mértékével. Azokban az esetekben tehát, amikor a bérleti szerződés lejárt, vagy tartozás miatt felmondásra került sor és a lakásokat ennek ellenére a volt bérlők nem adják birtokba, jogcím nélküli lakáshasználóként használati díjat kötelesek fizetni. Mivel azonban a fentiek alapján ez az összeg megegyezik a lakbér összegével, jogcím nélküli lakáshasználót semmi nem ösztönzi arra, hogy a lakást mielőbb önként elhagyja, sőt, inkább a hosszadalmas bírósági eljárást választja.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): A díjakat megpróbálják a piaci árakhoz igazítani, mert az a tapasztalat, hogy akik kevés bérleti díjat fizetnek, azok nem is becsülik meg a lakást.

 

3, Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fel lobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Donkó Ignác: 2012. január 01-én hatályba lépett a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény. Az érdi zászló és címer használatát a polgármestertől lehet kérni. Az alábbi épületeket és közterületeket kell fellobogózni: a) nem az önkormányzat vagy az állam által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeket, b) sportlétesítményeket, c) a 7-es számú országos főútvonal Érd belterületi szakaszát (Balatoni út), d) a 6-os számú országos főútvonal belterületi szakaszát (Budafoki út), e) a Budai utat, Velencei utat, Fehérvári utat, f) a Fő utcát, Felső és Alsó utcát, g) a Kálvin teret, h) a Riminyáki utat, Diósdi utat, Bajcsy-Zsilinszky utat, i) a Bem teret, j) az Iparos utcát, Szövő utcát, k) az alábbi emlékműveket: 56-osok tere, Elhurcoltak Emlékműve, Hősök tere - I. világháborús emlékmű, ’48-as emlékmű, Trianoni Emlékmű, II. Lajos Emlékmű. Hiányolja a Kossuth Lajos utcát és a Lőcsei utat.

 

 

Segesdi János: Az érid zászló méretarányait szeretnék igazítani az országoshoz.

 

Nagy Nándorné (tag): A fel lobogózás nincs betartva.

 

Segesdi János: Minden évben egyre több zászlót vesz az ÉKF, de az ünnepek után mindig egyre kevesebbet tudnak összeszedni, mert eltűnnek.

 

4, Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A civil szervezetnek többek között a korábbi, egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetet és szövetséget tekinti, az időközben már hatályát vesztett törvényre mutató hivatkozás törlése mellett a civil szervezetekre vonatkozó rendeleti fogalom pontosítása is szükségessé vált. A pontosítás technikai jellegű, az önkormányzat által támogatni kívánt civil szervezetek körét nem változtatja meg. A törvény egyébként a civil szervezetek helyi támogatási rendszere tekintetében nem határoz meg egységes, kötelezően alkalmazandó szabályokat, ezért rendeletünk ebből a szempontból további módosítást nem igényel. A szabályozás új elemeinek várható hatásai közt azzal számolnak, hogy a rendelet helyes jogszabályi hivatkozást fog tartalmazni. Civil szervezet a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítvány, egyesület, valamint az egyesülési jog alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező szervezet, illetve önálló jogi személyiséggel nem rendelkező magánszemélyekből álló öntevékeny közösség és csoport.

 

5, Javaslat a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A rendelet szerint hivatali helyiségben anyakönyvi esemény csak szombati napokon 8 és 20 óra között rendezhető, kivéve a vendégek nélküli, úgynevezett kéttanús eseményeket, melyek pénteki napon 8 és 12 óra között is megtarthatóak. A szombati napok tekintetében kijelölt fenti időintervallum a tapasztalatok alapján szervezési szempontból gyakorlatilag kivitelezhetetlen, ezért azt lényegében nem tudják alkalmazni. A helyzet kezelésére javasolja, hogy ezeken a napokon csak 12 és 20 óra között legyen rendezhető anyakönyvi esemény. A rendelet felülvizsgálata során áttekintették a szolgáltatásért fizetendő díjakat is. Jelenleg a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 fő vendéglétszám felett bruttó 10.000,- Ft díjat kell fizetni, viszont nem kell díjat fizetni 20 fős vendéglétszám alatt, illetve a hivatali munkaidőben a kéttanús házasságkötés esetén. Az egységes díjszabás kialakítása érdekében javasolja az előterjesztő, hogy a fenti, eddig ingyenes 20 fő alatti vendéglétszámú anyakönyvi esemény esetére is kerüljön sor díj megállapításra, melyet bruttó 5.000,- Ft-ban javasol rögzíteni. 

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy miért nem lehetne szombaton már 10 órától igénybe venni a szolgáltatást.

 

Segesdi János: Mert nincs igény rá.

 

6, Javaslat a „lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Segesdi János: A rendelet megalkotásának célja annak a ténynek a felismerése volt, hogy városunkban számos olyan idős ember él, aki hozzátartozói gondoskodás hiányában saját nyugdíjából nem képes mindennapi anyagi szükségleteit fedezni és lakása, háza állagmegóvásáról gondoskodni. A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel és ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévüket betöltött természetes személyekre terjed ki. A „Lakásért életjáradékot” program lényege, hogy az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogának fejében a jogosult részére életjáradékot fizet, továbbá biztosítja, hogy a jogosult élete végéig az érintett ingatlanban lakjon és az életjáradéki szerződéssel érintett ingóságot használja, azzal, hogy az ingatlan használatával felmerülő költségek a jogosultat terhelik. A program meghirdetése óta ugyan még nem került sor szerződéskötésre, viszont több olyan idősebb érdeklődő is volt, aki szerződött volna az önkormányzattal, de a 65. életévét még nem érte el, így a programban nem vehetett részt.  Tekintettel arra, hogy az életkor öt évvel történő csökkentése az önkormányzat eredeti céljaival alapvetően nem ellentétes, az előterjesztő javasolja, hogy a programban történő részvétel lehetőségét a jelenlegi 65. helyett már a 60. életév betöltésétől tegyék lehetővé.

 

7, Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alapból történő pályázat keretösszegének meghatározására

Donkó Ignác: A rendelet előírásai szerint az önkormányzat által évente a belső szennyvízhálózat kiépítéséhez meghirdetett pályázaton az indulhat, aki Érden lakóhellyel rendelkezik és szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa. Az egy érdekeltségi egység után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költség, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet. A pályázatok elbírálásakor a rendelet szerint a következő szempontok alapján kell döntést hozni: szociális helyzet, vállalt saját erő aránya és a pályázó számlákkal igazolja, hogy a folyékony hulladék elszállítását az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatóval végeztette eddig is. A pályázatot a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki és évente több fordulóban bírálja el (június 15., augusztus 31. és november 30.).

 

Bada Zoltán: Kérdezi, hogy lesz-e monitoring.

 

Segesdi János: Igazolni kell, hogy arra használta fel az összeget.

 

8, Szándéknyilatkozat az általános iskolák és a középiskolák alapító okiratának módosítására

Donkó Ignác: Minden változást, ami az intézményeknél bekövetkezik, azokat az alapító okiratokban fel kell tüntetni.

 

Segesdi János: Sok esetben a törvények változása miatt kerül sor rá.

 

9, Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékére hősi emlékmű állításának támogatására

Donkó Ignác: A Városszépítő és Honismereti Egyesület, mint civil szervezet, először 2009-ben fordult a város vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét megőrizve, méltó emlékhely kialakítását támogassa. Mindannyiunk erkölcsi és történelmi felelőssége, hogy Érd város polgársága – különösen a felnövekvő nemzedék – megismerje a XX. századi háborúk érdi lakosságának személyi veszteségét, emléküket ápolja és megőrizze. A rendszerváltás óta az ország számos településén már létesítettek emlékhelyeket a katonahősöknek, a II. világháború elesettjeinek, mellyel Érd is tartozik egykor hősi halált halt polgárai emlékének.

 

Nagy Nándorné: Kérdezi, hogy mi kerül a falon 13,5 millió Ft-ba. Szüksége van a városnak egy ilyen emlékműre.

 

Segesdi János: Elmondja, hogy most igazán arról fognak dönteni, hogy legyen-e ilyen emlékmű, arról nem, hogy mikor és hogy mikor lesz rá pénz. Ez egy szándék. Az előterjesztésben szereplő terv csak egy elképzelés, nem biztos, hogy az fog megvalósulni.

 

10, Javaslat az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város általános iskolái részére kiküldésre került a TÁMOP-3.4.3./11-1 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázati lehetőségről szóló tájékoztató és útmutató. A tárgyban szereplő pályázattal kapcsolatban pályázati szándékot a következő intézmények jeleztek: Bolyai János Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola, Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Vörösmarty Mihály Gimnázium. A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft lehet.

 

A támogatható tevékenységek köre:

1. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése: Pedagógusok részvétele a tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség tanácsadással kapcsolatos továbbképzéseken.

2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása.

3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetésével).

4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó programok.

5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése:

A pályázó közvetlen környezetében (régió, kistérség) működő Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsokkal történő együttműködés.

6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat)

7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő regionális-, megyei-, körzeti programokba.

 

11, Javaslat pályázat benyújtására a „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” című pályázati felhívásra

Donkó Ignác: A Teleki Sámuel Általános Iskola 2012. március 27-én kelt levelében felkérte a fenntartót, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot Build-Communication Kft. által kiírt „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” címet viselő pályázati kiírásra. A pályázat kiírása alapján olyan 2012-ben felújítási munkálatokat tervező, Magyarországon működő, többek között oktatási intézményeket fenntartók pályázhatnak, amelyek szoros kapcsolatban állnak a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjával. Különböző cégek ajánlják fel termékeiket, alapanyagaikat meghatározott keretösszeg erejéig és ezekre a közzétett termékekre van lehetőség pályázatot benyújtani. A pályázható termékek közül hármat választott ki a Teleki Sámuel Általános Iskola: Graboplast padlóburkolat, Murexin hideg- és meleg burkolati ragasztók és Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat.

A fenti anyagok felhasználásával kívánná megvalósítani a tornaterem parkettájának cseréjét, annak érdekében, hogy a gyermekek azt biztonságosan használhassák. Továbbá a lehetőségekhez mérten a tantermek aljzata is ebből kerülne javításra, kicserélésre. A vakolóanyag és a hőszigetelő rendszer pedig azért lenne szükséges, mert az intézmény külső vakolata mállik, valamint az északi oldal falai beáznak, ezért ha az egész épület vakolására nem is elegendő a felajánlott mennyiség, a tornaterem külső vakolása megoldható lenne. A részvételhez önerő biztosítására nincs szükség. A szállításról és az anyagok feldolgozásáról a pályázónak kell gondoskodnia. A szállítás és az anyagok feldolgozása a Teleki Sámuel Általános Iskolába járó gyermekek szüleinek segítségével valósulna meg.

 

12, Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására - „Local Agenda 21” – program

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta el Érd Megyei Jogú Város Környezeti Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21 Program). Az elfogadott Program alapján a Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni, a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények figyelembevételével, ennek megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni. Ezen túlmenően a program célértékei teljesülésének ellenőrzése is indokolttá teszi a program felülvizsgálatát. A dokumentum felülvizsgálata az Europatender Kft. bevonásával készült el. Összességében elmondható, hogy a település növekszik, mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban, az élhetőség és a fenntarthatóság kedvező képet mutat. A növekedés káros folyamatai arányosan nem jelennek meg problémaként, így a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedések kompenzálni tudják a káros hatásokat. Az Európai Uniós pályázatok beadásához a városnak rendelkeznie kell ezzel a programmal.

 

13, Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében, „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében” című projekt beruházási célokmányának jóváhagyására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy pályázatot nyújt be „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében" címmel, a Svájci – Magyar Együttműködési Program 3. prioritási területének második fordulós pályázati felhívására, továbbá rendelkezett a szükséges önrész biztosításáról is. A második fordulós pályázat 2009 decemberében benyújtásra került.

A magyar és az azzal párhuzamosan lezajlott svájci pályázat-értékelési folyamat lezárását követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. szeptember 14-én kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a svájci hatóságok a pályázatot, projektet támogatásra érdemesnek találta. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a projekt önrészének pontosításáról, tekintettel arra, hogy a projekt ún. végrehajtási megállapodásának (támogatási szerződésének) aláírása előtt a projekt költségvetésének HUF/CHF átváltási árfolyama a támogató oldaláról aktualizálásra került. A végrehajtási megállapodás (támogatási szerződés) aláírására végül 2011. március 16-án került sor. A projektmegvalósítási folyamat első lépéseként, a tavalyi év elején megkezdődött a tervezési feladatok ellátását célzó közbeszerzési eljárás előkészítése, majd egy rendkívül hosszú, a svájci támogató közreműködésével lezajlott előzetes ellenőrzési folyamatot követően, annak kiírása és lefolytatása is. Az elkészített beruházási célokmányt a határozati javaslat melléklete tartalmazza. A beruházási célokmány a benyújtott és nyertes pályázat részét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban (2009.) foglaltak alapján került elkészítésre, a költségadatok a projekt végrehajtási megállapodásában (támogatási szerződésében) foglaltak szerint kerültek rögzítésre.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mázoló Imréné (lakossági érdeklődő): A csatornázás felől érdeklődik.

 

Nagy Nándorné: Az Érd-Alsó vasútvonal felújítása felől érdeklődik.

 

Bada Zoltán: Az új főtér nem szerepel a térképeken, GPS-ben.

 

Segesdi János: Tudnak róla, nem létezik és még nincs elnevezve.

 

Nagy Ferencné (lakossági érdeklődő): Szintén a csatorna felől érdeklődik. Kérdezi, hogy mi lesz azokkal az ingatlanokkal, ahol nem laknak és nincs vízhasználat.

 

Segesdi János: Amíg nincs vízfogyasztás a telken, addig nem kell fizetni talajterhelési díjat sem.

 

Nagy Ferencné: Kérdezi, hogy mi van a víkend telkesekkel, nekik kell fizetniük.

 

Segesdi János: Megszűnt a víkendtelek, nekik fizetniük kell a talajterhelési díjat. Amennyiben beépítetlen a telek, akkor az másnak minősül és nem kell fizetni, de ezt most nem tudja pontosan megmondani.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria