erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2012. szeptember 17.
2012.10.26. péntek 08:44

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2012. szeptember 17. 18:00 óra

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének részletes szabályozása volt.

A közúti közlekedésről szóló törvény szerint a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. A közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiről szóló hozzájárulásában – a közút állagának védelme, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében – többek között előírhatja, hogyaz igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást és a burkolat – részben vagy egészben történő – helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti el. A burkolat helyreállításáért a közút kezelője a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és közvetlen irányítás költsége) számolhatja fel. A költséget az igénybe vevő számla alapján 15 napon belül köteles a közút kezelője részére megtéríteni.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Az ÉKF a város pénzéből működik. Ha ezeket a munkákat csak náluk lehet megrendelni, akkor az ÉKF költségvetése így nem terheli annyira a város költségvetését. Jó munkát végez az ÉKF.

 

2, Javaslat nyilatkozattételre a közoktatási intézmények működtetésére vonatkozóan

Donkó Ignác: 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

 

Segesdi János: Az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy a gazdasági stabilitás mellett tudják-e tovább működtetni az intézményeket. Országosan kb. 2.000 önkormányzat fog úgy nyilatkozni, hogy nem tudják vállalni. A jelenlegi számítások szerint a városnak több mint 900 millió Ft többlet költséget jelent az intézmények működtetése, ezt a város költségvetéséből kellene fedezni. A végleges döntést még nem most kell meghozni. Még nem ismertek a költségvetési adatok, majd annak tükrében lehet dönteni. Szerinte Érdnek presztízskérdés, hogy működtesse az intézményeket.

 

3, Javaslat a Batthyány Terv aktualizálására

Donkó Ignác: A Batthyány Tervet minden évben aktualizálják.

 

Segesdi János: Érd legfontosabb jövőbeni terve a munkahelyteremtés lesz, amihez olyan gazdasági környezetet, illetve területfejlesztési koncepciót kell kialakítani, hogy ez megvalósuljon.

 

4, Javaslat területfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Donkó Ignác: Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési időszakára való sikeres felkészülés miatt különösen fontos a területfejlesztési koncepciók, programok országos, és megyei szintű átgondolása, szükséges újrafogalmazása. A Pest Megyei Önkormányzat áprilisban megkezdte az 1997-ben elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció, és a 2003-ban elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program megújítását. Örvendetes Pest Megye Önkormányzatának azon szándéka, hogy a dokumentumok megújítása, a megye jövőképének megalkotása, és az ahhoz vezető út kijelölése – a jogszabályban előírt kötelező egyeztetéseken túl – széles körű szakmai és társadalmi vita keretében, az önkormányzatok, a piaci szereplők, a tudomány képviselői és a civil szféra aktív részvételével valósuljon meg. A megyei koncepció és stratégia felülvizsgálata azért is szükségszerű, mert – a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével – nemzeti szinten is megkezdődött az Országos Fejlesztési Koncepció valamint az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozása, amelyeknek elfogadását követően esedékes a megyei területfejlesztési koncepció jóváhagyása, azonban a tervezés részben párhuzamosan zajlik. A megyei jogú városok a törvény erejénél fogva tevékeny részesei a megyei területfejlesztési koncepció készítésének, melyet Érd MJV önkormányzata a Pest Megyei Konzultációs Fórum delegáltjaként lát el. Az Európai uniós források megszerzését célzó, magasabb szintű térségi, és országos területfejlesztési dokumentumok készítésekor igazán időszerű, hogy ismételten hangsúlyozzuk Pest megye Budapesttől elszakadó, önálló tervezési és statisztikai régióvá válásának szükségességét, melynek képviselete különösen fontos Érd város számára. A megye egyetlen megyei jogú városára, és térségére jutó fejlesztéseket, azok hatásait nagymértékben befolyásolja, hogy a soron következő 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban Pest megye önállóan kevésbé fejlett régióként nagyobb támogatáshoz juthat-e, vagy Budapesttel együtt fejlett régióként jelentős forrásoktól esik-e el. Előzetes becslések szerint Pest megye önálló régióvá válása nyolcszor nagyobb uniós támogatás felhasználását eredményezheti az elkövetkező években.

 

5, Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a települési szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató gazdasági társaság alapításáról

Donkó Ignác: Érd tárgyalásokat folytatott a térségben együttműködő önkormányzatok vezetőivel arról, hogy milyen módon tudnák legoptimálisabban ellátni az önkormányzat települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait. Az a megoldás körvonalazódott, hogy az érintett önkormányzatok hozzanak létre egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságot, amely képes lesz ellátni ezt a tevékenységet. Diósd Polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását Diósd Nagyközség Önkormányzata, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen kívánja megszervezni. Tekintettel arra, hogy 2013. január 1-től egyik településen sincs közszolgáltató, és a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátását biztosítani kell, ezért javasolt, hogy Diósddal közös közbeszerzési eljárást indítsanak.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Donkó Ignác: A kéményseprő ipari szolgáltatás magas díjait többen is jelezték neki.

 

Segesdi János: Felül fogják vizsgálni a kéményseprő ipari szolgáltatás díjait.

 

Nagy Nándorné (tag): Az Alispán utcai csatornázás felől érdeklődik, az ottani forgalmi táblák illetve kábelek felől érdeklődik.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria