erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető - 2013. április 22.
2013.05.02. csütörtök 11:44

EMLÉKEZTETŐ

 

Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2013. április 22. 18:00 óra

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Nagy András (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a területen megnőtt a besurranásos lopások, illetve betörések (főleg melléképületek) száma. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban közlekedésbiztonsági napot szerveznek április 25-én. A MÁV építési, felújítási munkálatai folyamán elkaptak egy kábel tolvajt.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Felhívja a figyelmet az egyedülálló ingatlanokra, hogy többször járőrözzenek arra.

 

Steierleinné Segesdi Orsolya (tag): Érdeklődik, hogy mit lehet tenni, amikor valaki felhívja egy számról (48, vagy 45-sel kezdődő számról) és nem lehet letenni és nagy számlát csinál. 

 

Nagy András: Ha van feljelentés, akkor a rendőrség utánajár.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Javaslat a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbiak indokolják. A szabályozás áttekintésére elsősorban annak kapcsán került sor, hogy a Rendelet 11. §-a alapján a díjakat a Közgyűlésnek minden év május 1-jéig felül kell vizsgálnia. A hatályos díjtételek a következőek:

Díjmentes:

·        a pénteki napokon 8-12 óráig a hivatali helyiségben két tanúval tartandó anyakönyvi esemény, 

·        a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.

Díjköteles:

·        a hivatali helyiségen kívüli (külső helyszínen) megrendezendő anyakönyvi esemény, mely után bruttó 50.000,- Ft fizetendő, 

·        a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi esemény 20 fő alatti vendéglétszám esetén, mely után bruttó 5.000,- Ft, fizetendő,

·        a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény 20 fő feletti vendéglétszám estén, mely után bruttó 10.000,- Ft. fizetendő.

 

Ezen díjtételek 2011. illetve 2012. évben kerültek megállapításra, azok módosítását, valamint a díjmentes kategóriák megszüntetését nem javasolja.

 

2, Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbiak indokolják. A Rendelet 34. §-a az avar és kerti hulladék égetésének szabályait az alábbiak szerint szabályozza:   

-         Avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év február 15. és április 30. valamint október 15. és november 30. között engedélyezett. Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

-         Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

-         Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.

Ez utóbbi szabály fenntartása, amely Felső-Parkváros tekintetében általánosan tiltja az avar és kerti hulladék égetését, úgy gondolom mára már indokolatlanná vált. Ennek oka, hogy a tilalom elrendelésére 2005-ben a komposztálóláda telepítési program bevezetése miatt került sor, amely azonban már nem működik. Mivel Felső-Parkváros területén a komposztálóláda az avar és a kerti hulladék égetésének alternatívájaként szolgált, e lehetőség megszűntével semmi sem indokolja a város egyéb területeihez képest szigorúbb szabály alkalmazását, ezért annak hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot.

 

3, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi lomtalanítási ütemtervére

Donkó Ignác: Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatást kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet értelmében a közszolgáltató Éth Kft. évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül köteles lomtalanítást végezni. A társaság elkészítette javaslatát a 2013. évi lomtalanítás ütemtervére vonatkozóan. Ennek keretében a város területét hat részre osztották fel. Az egyes területeket további két-két részre bontva (hétfő-kedd, illetve szerda-csütörtök) végeznék a lomtalanítást, a június 3. és július 10. közötti időszakban. A pénteki napokon az esetleges elmaradásokat pótolnák az adott területen.  A feladat elvégzésére a szükséges gépjármű kapacitást biztosítják, kizárólag a lomtalanításra. A lomtalanítás módszere nem változott: az ingatlan tulajdonosa a lomot kihelyezi az ingatlana elé, amelyet a szolgáltató innen gyűjt be. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az idén sem szállítják el az építési törmeléket és sittet, valamint a többlet kommunális, és a veszélyes hulladékot. A lakosságnál keletkezett személyautó gumi hulladékot viszont idén elszállítják, mert sikerült ez évre a költséghatékony kezelést megoldani. Nagyobb méretű gumihulladék (teherautó), valamint a veszélyes és egyéb hulladék leadására a hulladékudvarban lesz lehetőség, a szükséges engedélyek beérkezését követően. Erről a lakosságot tájékoztatni fogja az Éth Kft. A szolgáltató javasolja, hogy a Közgyűlés a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 2 m3-ben maximálja.

 

4, Javaslat önkormányzati tulajdonon megépült út és vízvezeték-beruházás térítésmentes befogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (ALDI)

Donkó Ignác: A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. 2009-ben építette meg városunkban az ALDI élelmiszer áruházat. Az áruház közútkapcsolatának biztosításához körforgalom megépítése vált szükségessé, melynek egy része az önkormányzat tulajdonát képező 26230 helyrajzi számon nyilvántartott (Duna utca) közterületen valósult meg, ami miatt a vízvezeték kiváltására, illetve új vízvezeték építésére is sor került. Ezen beruházások pénzügyi lezárásához szükséges, hogy a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. könyveiben szereplő, de az önkormányzat tulajdonán megvalósult beruházási értékeket, a társaság könyveiből kivezessék és az Önkormányzat tulajdonába adják. Ezt, egy térítésmentes átadásra vonatkozó szerződés keretében tudjuk lebonyolítani. A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. adatai alapján tehát a Duna utcában az alábbi beruházások valósultak meg:

a) 119 fm vízvezeték építése, nettó 11.905.021,- Ft értékben,

b) aszfalt útépítés, nettó 75.197.332,- Ft értékben.

A Hofer Magyarország Ingatlan Kft. írásban nyilatkozott, hogy a térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó 27% ÁFA fizetési kötelezettségének is eleget tesz. A térítésmentes tulajdonba vételre az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. §-a ad lehetőséget amikor kimondja, hogy vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak ingyenes megszerzéséről, a tulajdonosi jogokat gyakorló dönt vagyis esetünkben az értékhatárra tekintettel a Közgyűlés. Nem fogadható el olyan vagyontárgy, melynek terhei elérik, vagy meghaladják annak értékét.  

 

5, Javaslat az önkormányzati tulajdonú utakon történt beruházások térítésmentes befogadásáról szóló 434/2011. (XII.15.) határozat módosítására

Donkó Ignác: A Közgyűlés 2011. december 15-ei ülésén határozattal döntött arról, hogy a DM Kft. Érd, Ipartelep, Sarkcsillag út 1. címen újonnan létesített központi raktárépületéhez kapcsolódóan, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, az alábbiak szerint végzett beruházásokat térítésmentesen befogadja:

a) 24930 hrsz-ú ingatlanon aszfaltbeton burkolat kiépítését, vízelvezetéssel, egyoldali járdával, közvilágítással nettó  67.370.563,- Ft értékben,

b) 26283 hrsz-ú ingatlanon aszfaltbeton burkolat kiépítését, vízelvezetéssel, egyoldali járdával, közvilágítással nettó 67.370.563,- Ft értékben,

c) 26284 hrsz-ú ingatlanon aszfaltbeton burkolat kiépítését, vízelvezetéssel, egyoldali járdával, közvilágítással nettó 67.370.563,- Ft értékben,

d) 26284 hrsz-ú ingatlanon 1048 fm ivóvíz főnyomó vezeték kiépítését nettó 39.073.371,- Ft értékben,

azaz összesen:  nettó 241.185.060,- Ft  értékben.

 

A közelmúltban a dm Kft. azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy az átadásra került vízi közmű értéke hibásan lett meghatározva a 26284 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan mind az összeg, mind az érték tekintetében. Ennek megfelelően a társaság kéri, módosítsuk a határozatunkat akként, hogy az átadott ivóvíz főnyomó vezeték hossza 567 fm, értéke pedig nettó 29.881.503,- Ft legyen.

 

6, Javaslat a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának (Érd, László tér 1.) fejlesztésére vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Donkó Ignác: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben foglalt pályázati felhívásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése döntése értelmében a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, László tér 1.) fejlesztésére pályázatot nyújt be. A Közgyűlés a pályázattal összefüggésben az önrész összegét 7.500.000,- Ft-ban maximálta, melyet a város 2013. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosít. A BM rendelet szerint intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró-cserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. A beruházásra vonatkozó árajánlat mostanra készült el.

 

7, Javaslat „a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról” című 89/2012. (III.29.) számú határozat módosítására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 29-ei ülésén határozott a Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukcióra beadandó pályázat önrészének biztosításáról. A Kincses Óvodai pályázat esetében 15.356.730,- Ft szükséges önrész került megállapításra. 2012. október 29-én érkezett meg a jogerős építési engedély. Az engedélyek tartalmukat tekintve többletfeladatokat tartalmaznak, melyeknek megfeleléshez szükséges az önerő növelése. A jogerős építési engedély megszerzésének feltétele volt többek között olyan építési technológia alkalmazása, ami hozzájárul a későbbiekben is a zavarásmentes környezet biztosításához. A célokmány mellékleteként szereplő jogerős építési engedély további kikötéseket tartalmaz, valamint az azóta előkészítés alatt álló kiviteli tervek kapcsán is további plusz költségek merültek fel. Az alábbi táblázat tevékenységenkénti bontásban tartalmazza a szükséges önkormányzati források kimutatását, az előírt 5%-önerő mértékét is beleértve, bruttó elszámolás szerint.

 

8, Javaslat Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságára történő vezetői kinevezés véleményezésére

Donkó Ignác: Dr. Mihály István a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője az Érdi Rendőrkapitányságon a kapitányságvezetői feladatok ellátásával 2012. december 16-ai hatállyal Pintér Lajos rendőr alezredest bízta meg hat hónapos időtartamra. Pintér Lajos rendőr alezredest a rendőrkapitányságon eltöltött 20 év alatt szerzett helyi, szakmai ismeretei, emberi tartása, szervezői, vezetői képessége alapján alkalmasnak tartja az érdi kapitányság vezetői munkakörének ellátására, ezért beosztásába kinevezését tervezi. Ezzel összefüggésben a rendőrfőkapitány a rendőrségről szóló törvény 8. § (2) bekezdésére hivatkozással kéri, hogy a T. Közgyűlés alakítsa ki a véleményét Pintér Lajos kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével kapcsolatban.

 

9, Javaslat a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. óta minden évben megszervezte a nyári napközis tábort a város iskoláiban tanuló gyermekek részére az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A tábor célja a város általános iskoláskorú gyerekeinek napközbeni felügyelete a nyári szünidő idejére, tartalmas, tevékeny, játékos programok keretében. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb igény mutatkozott, melyet a résztvevő gyermekek egyre növekvő száma mutat.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének vezetője levélben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az oktatási intézmények tekintetében lezajlott fenntartóváltás ellenére a táboroztatás lehetőségét 2013-ban is biztosítsa az érdi diákok részére az ingatlan és a szükséges forrás rendelkezésre bocsátásával. A tábor működtetésére az önkormányzat 2012-ben 6.500.000,- Ft forrást biztosított a költségvetés céltartalékában, a szakmai lebonyolítást pedig évente mindig másik általános iskola vállalta fel. Ebben az évben a Teleki Sámuel Általános Iskola vállalja a tábor megszervezését, amennyiben a feltételek rendelkezésre állnak. A tábor költségvetés- és programtervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható. A tervezet a tavalyi év költségeinek megfelelően készült, 6.500.000,- Ft keretösszegre. A tábor tervezett időtartama nyolc hét, 2013. június 24-től augusztus 16-ig. A közegészségügyi hatóság által engedélyezhető maximális gyermeklétszám 120 fő, melyhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően 1 táborvezető, 6 pedagógus és 2 technikai alkalmazott biztosítása szükséges. A költségvetés-tervezet ennek figyelembe vételével készült. A közoktatási intézményeknek 2013. január 1-től nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartója. Javasolja, hogy a nyári napközis tábor működtetéséhez szükséges 6.000.000,- Ft összegű forrást feladat-ellátási szerződés megkötésével adjuk át a KLIK-nek.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

László Imréné (lakos): A Kálmán utca – Napfény otthon csatornázása felől érdeklődik, a csatornázásból 5 ház kimaradt.

 

Lakos: Kérdezi, hogy a bekötésről a lakosok értesítést kapnak-e.

 

Segesdi János: Igen, minden ingatlanra írásban megkapja, hogy mikortól lehet rákötni. A rákötésre 90 nap áll rendelkezésre.

 

Hídvégi Gábor (lakos): A víztisztító felől érdeklődik. Érd-Felső vasútállomás térfigyelő kamerával való megfigyelése felől érdeklődik.

 

Bada Zoltán (tag): Elmondja, hogy a ma megrendezett Föld Napja roadshow akárcsak tavaly idén is nagyon sikeres volt, több mint 900 gyerek vett részt rajta. Beárnyékolja a rendezvényt, hogy az egyik mobil WC-t (műanyag) ismeretlen elkövető felgyújtotta, a rendőrségen megtették a feljelentést. Javasolja, hogy a főtérre legyen kihelyezve egy térfigyelő kamera.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria