erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Érdligeti Részönkormányzat 2007. február 19-i ülésének jegyzőkönyve
2007.03.14. szerda 14:18

Jegyzőkönyv

Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat

2007. február 19-én tartott üléséről

Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Jelen vannak (a mellékelt jelenléti ív szerint):

-Tekauer Norbert, Császár Jánosné, Koppányiné Bánsági Ildikó, Linke Róbertné, Meskóné Bauknecht Judit, Molnár Tibor a részönkormányzat tagjai

-dr. Szabó János állandó meghívott, Kuzselné Schóber Ágnes igazgatónő, Való Gábor települési képviselő

-Simó Károly

 

Az ülés 18,05-kor kezdődött.

 

Tekauer Norbert elnök megnyitja az ülést. Bemutatja a meghívottakat. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Simó Károlyt. A jelenlevők egyhangú szavazattal egyetértenek a javaslattal.

 

Javasolja a meghívóban is szereplő napirend elfogadását, két módosítással:

 1. Szervezési és Működési Szabályzat elfogadása (SZMSZ)
 2. Éves munkaterv elfogadása
 3. Tájékoztató a 2007. évi költségvetési tervezetről
 4. Vagyongazdálkodási irányelvek című előterjesztés megtárgyalása különös tekintettel a részönkormányzat területét érintő tervekről
 5. A közösségi házak kialakításának lehetőségeiről a város alközpontjaiban című előterjesztés megtárgyalása
 6. Javaslat a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására
 7. Javaslat bérleti szerződés módosítására című előterjesztés megtárgyalása (Vegyépszer szerződés)
 8. Javaslat Iskola-busz indítására a Móra Ferenc Általános Iskolához című sürgősségi előterjesztés megtárgyalása
 9. Javaslat a 2007. évi gyommentesítési intézkedési terv elfogadására című előterjesztés megtárgyalása
 10. Javaslattervezet kidolgozása az egyéni képviselői keretek 2007. évi felhasználásáról I. kör
 11. Egyebek

 

A jelenlevők egyhangú szavazatával elfogadják a napirendet.

 

 1. SZMSZ javaslat

Tekauer Norbert ismerteti a javaslatot, amely megegyezik az előzőekben megbeszéltekkel.

 

1/2007 határozat: A jelenlevők egyhangú szavazatával a településrészi önkormányzat elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatát (melléklet).

 

 1. Éves munkaterv javaslat

Tekauer Norbert ismerteti a javaslatot, amely megegyezik az előzőekben megbeszéltekkel.

 

2/2007 határozat:A jelenlevők egyhangú szavazatával a településrészi önkormányzat elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatát (melléklet).

 1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetési tervezetről

Tekauer Norbert tájékoztatást ad a 2007. évi költségvetés főbb elveiről, számairól, a költségvetés I. fordulós vitájáról. Elmondja a fő célkitűzéseket és azokat az kiadási és bevételi tételeket, amelyek kiemelten kezelhetőek.

 

 1. Vagyongazdálkodási irányelvek című előterjesztés megtárgyalása különös tekintettel a részönkormányzat területét érintő tervekről

Tekauer Norbert az előterjesztés alapján részletei a részönkomrányzat területét érintő főbb vagyontárgyakkal kapcsolatos terveket.

 

Császár Jánosné részéről elhangzott egy, a 2007-es költségvetésbe beépítendő javaslat: az érdligeti volt strand területén a pénzeszközöket fordítsák játszótér kialakítására, továbbfejlesztésére.

 

3/2007 határozat: A jelenlevők egyhangú szavazatával az Érdligeti Településrészi Önkormányzat módostó inditványként javasolja, hogy a volt érdligeti strand területére tervezett díszkivilágítás helyett a játszótér fejlesztésére fordítsák az előirányzott összegeket.

 

Elhangzott továbbá az a javaslat, hogy épüljön zajvédő fal a Puszpáng utca és a vasút közé. A Vagyongazdálkodási Irányelvek vitája során a települési képviselők képviselni fogják ezt a javaslatot.


 1. A közösségi házak kialakításának lehetőségeiről a város alközpontjaiban című előterjesztés megtárgyalása

Tekauer Norbert az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy az érdligeti közösségi házzal kapcsolatban többkörös egyeztetés folyik a használó civil szervezetekkel.

 

Többen egyetértenek, hogy a jelenelgi állapot nem tartható tovább. Császár Jánosné javasolja, hogy az igénybevevő civil szervezetek részére vezessenek be használati díjat, amelyből lehetne fedezni a fenntartási és karbantartási díjak egy részét.

 

Tekauer Norbert tájékoztatást ad a Polgárőrség tervezett tevékenységéről. Elmondja, hogy a Polgárőrség használatba kapta a Duna utcai volt gyermekorovosi rendelő épületét. Várhatóan a környéken is lehet számítani a polgárőrök tevékenységének intenzitásának növekedésére.


 1. Javaslat a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására

Kuzselné Schóber Ágnes elmondja, hogy a Hunyadi Iskolában a tervek szerint nem indulhatna ősztől az ú.n.  „előkészítő osztály”. Ez ügyben Tekauer képviselővel együtt több helyen lobbiztak, az Oktatási Bizottság ülésén is részt vett, ahol kérte a döntés megfontolását, a javaslat 5-4 arányban lett elutasítva.

Elmondja, milyen fontos a fejlesztő osztály, amely városi szinten is hiánypótló, csak a Hunyadiban van ilyen osztály.

Kiegészítésként elhangzik, hogy ennek hiányában költségoldalról megközleítve valószínűleg ugyanannyiba kerül az önkormányzatnak, ha évismétlésre kényszerülnek. A többletköltségek vállalása megtérülő befektetés lenne. Többe kerül, ha nincs ilyen osztály, mintha lenne!

A Hunyadi iskola kapacitása maximálisan 520 gyermek lenne, jelenleg kb. 350 gyermek tanul, ami jelentős növekedést jelent a pár évvel korábban tapasztaltakhoz képest.

 

Javaslatként megfogalmazódik, hogy  a Közgyűlésen legyen előterjesztve a döntés megfontolása.

 

4/2007 határozat: Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat a jelenlevők egyhangú döntésével kéri, hogy a 2007-2008-as tanévben is indítható legyen a fejlesztő (kis létszámú) osztály. Az ilyen típusú oktatás Érden egyedüli és hiánypótló, szakmailag sikeres program keretében valósult meg. Az előterjesztés szerint is indíthatóak kis létszámú osztályok (13 fő). A FELFIN rendelet is lehetőséget ad az ilyen típusú osztályok indítására.

 

 1. Javaslat bérleti szerződés módosítására című előterjesztés megtárgyalása (Vegyépszer szerződés)

Tekauer Norbert ismerteti az előterjesztést. A részönkormányzat területét is érinti  tranzakció, ugyanis a betontelep a Tesco mellett van.

Elmondja, hogy személy szerint a Határozati javaslat II.-t tudja támogatni, mely szerint a továbbiakban is fizessen bérleti díjat a Vegyépszer Rt.

 

Szabó úr javasolja, hogy alternatívaként felmerülhetne, hogy a Vegyépszer Rt vállaljon kötleezettséget beruházások elvégzésére (útépítés, stb) Érd területén a bérleti díj fejében.

 

Császár Jánosné javasolja, hogy mivel az építkezés és a nagyforgalmú 6-os út kellemetlenségeit az itt lakók szenvedik el, a Vegyépszer Rt-től kapott összeget vagy az esetlegesen általuk vállalt beruházást a részönkormányzat területén végezzék el.

 

5/2007 határozat: Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat a Határozati javaslat II.-t javasolja elfogadásra, azzal, hogy alternatívaként merüljön fel az, hogy ha a Vegyépszer Rt ezen értékben útépítást vagy hasonló, a részönkormányzat által javasolt beruházást végzésére vállal kötelezettséget, az a részönkormányzat területén valósuljon meg. ennek indoka, hogy az itt lakók kénytelenek a legtöbbet szenvdeni a beruházás által generált forgalomnövekedés és egyéb kellemetlenségek miatt.

 

 1. Javaslat Iskola-busz indítására a Móra Ferenc Általános Iskolához című sürgősségi előterjesztés megtárgyalása

 

Tekauer Norbert ismerteti az előterjesztést.

 

6/2007 határozat: Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat támogatja az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy szoros és folyamatos ellenőrzése legyen a kihasználtságának és készüljön részletes jelentés és költséghatékonyság-elemzés a bevezetéstől számított egy éven  belül.


 1. Javaslat a 2007. évi gyommentesítési intézkedési terv elfogadására című előterjesztés megtárgyalása

 

Tekauer Norbert ismerteti az előterjesztést.

 

Többen jelzik, hogy a MÁV-al kapcsolatban nagyon fontos volna  a megállapodás és a MÁV rákényszerítése a kötelezettségei teljesítésére.

 

7/2007 határozat: Az Érdligeti Településrészi Önkormányzat támogatja az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy:

-a közterület-felügylet ellenőrizze és igazolja vissza a munka elvégzését

-a részönkormányzatok vegyenek részt a teljesítés ellenőrzésében

-az ÉKFI számoljon be területekre lebontva a tevékenységéről

 

 1. Javaslattervezet kidolgozása az egyéni képviselői keretek 2007. évi felhasználásáról I. kör

Tekauer Norbert: A 2007-es költségvetésben előreláthatólag 5-5 millió forint fog szerepelni minden választókerületre a legsűrgösebb problémák megoldására. Ezeknek a pénzeknek a felhasználására a választókerület képviselői tehetnek javaslatot. Kéri a részönkormányzat tagjait, a következő ülésre javasoljanak olyan feladatokat, amelyekkel, megoldhatóak a legsűrgösebb problémák

 

 1. Egyebek

Tekauer Norbert: javaslat érkezett városi takarítási akcióra március végén, meg kell szervezni. Kéri, hogy az ötleteket, igényeket közöljék a tagok.

 

Koronafürt-Fürdő utca sarkán a gödör problémája.

 

Mikor nyit a Lidl? Mi tudható róla?

 

Molnár Tibor:  panasszal keresték meg a Dagály utcában a közbiztosnsággal kapcsolatban, mit lehet tenni?

 

Molnár Tibor: a Sárd utcában ahol beszakadt a csatorna, tarthatatlan állapotok vannak. A tavalyi útépítés során ráadásul balesetveszélyes állapotot hoztak létre, mikor lehet ezt megoldani? (nem volt szabályos az építéás, az úttestből szakítottak ki)

 

 

 

Az ülés 20,55-kor ért véget.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria