erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2008. december 17.
2009.01.11. vasárnap 14:32

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2008. december 17-i üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 5 fő, Kéri Mihály 10. számú választókerület képviselője, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út

 

 

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, résztvevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes. Az írásos napirendben első napirendként szerepel a részönkormányzat új tagjainak jelölését bonyolító jelölőgyűlés megtartása. Mivel az SZMSZ szabályai szerint még nincs meg a 0,3 %-os lakossági részvételt ezért javasolja, hogy a részönkormányzat tárgyalja meg a további napirendi pontokat. Majd azt követően kerüljön sor az SZMSZ szabályai szerint a jelölőgyülésre.

 

 

(A jelölőgyűlésről külön jegyzőkönyv készült.)

 

 

Kéri az írásban kiküldött napirend elfogadását.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.)  Javaslat a helyi adókról szóló 49/2007. (XI.26.) KGY. rendelet módosítására

 

2.) Javaslat a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározására

 

3.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

 

4.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 13/2000. (III.21.) ÖK rendelet módosítására

 

5.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi munkatervére

 

6.)Javaslat a TEUT pályázat (Esküdt utca – Felvigyázó utca – Elnök utca – Vörösmarty utca) benyújtásához biztosított önerő módosítására

 

7.) Egyebek

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a helyi adókról szóló 49/2007. (XI.26.) KGY. rendelet módosítására

 

Tóth Tamás elnök:Részletes tájékoztatást ad a részönkormányzati képviselőknek, valamint a lakosság részéről megjelent hallgatóságnak az adórendelet módosításának lényegéről. Majd Prepeliczay Istvánné kérdésére elmondja, hogy nem készült olyan számítás, amivel meg lehet saccolni a díjak és az adóemelésből eredő lakossági terheket. További kérdésre válaszolva elmondja, hogy az OTP Lakás-takarékpénztári részletekre vonatkozó kedvezményekre külön-külön nem készítettek kalkulációt. Az állami költségvetésből nyújtandó normatíva 20 %-kal kevesebb lesz.

 

Kő Imréné: Úgy gondolja, hogy tökéletes megoldás adóügyben nincs. Hiszen azt is büntetik az építményadóval, aki saját erejét is beleadta egy építkezésnél, most meg adózhat.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Véleménye szerint, ha a lakosság nem tudja megfizetni az adót, vagy késedelmesen fizeti a város többet veszíthet. Javasolná, hogy az adó mértékét ne kétszerre, hanem négyszerre lehessen befizetni, hiszen ez segítség lenne az alacsonyabb jövedelműeknek. Kéri, hogy erről szavazzon a részönkormányzat. Az adómérték emelést is soknak tartja.

 

Tóth Tamás: Szigeti Józsefné kérdésére elmondja, hogy az adórendeletben kedvezmény van a bejelentett lakosok száma alapján. Szavazásra teszi fel a négyszeri fizetés lehetőségének biztosítását. Felhívja a figyelmet arra, hogy sajnos adóemelés nélkül nincs kisebb fejlesztésre sem pénz. Gondol itt a részönkormányzatoknak biztosított keretösszegre.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat tagjainak egyhangú kérése, hogy az építményadót 4 részletben fizethessék meg az állampolgárok. Az adómérték emelése 0,45-ről csak 0,50-re emelkedjék hiszen az még viselhetőbb az emberek számára.

 

Az ülésen résztvevő lakossági képviselők is az elfogadott javaslatot tudnák támogatni.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal adjon tájékoztatást (sajtó, TV) arra vonatkozóan, hogy a nehéz helyzetbe kerülő emberek milyen szociális szolgáltatásokat vehetnek figyelembe. Kéri, hogy ezt szavazza meg a részönkormányzat.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat tagjainak egyhangú kérése, hogy az állampolgároknak a Polgármesteri Hivatal adjon tájékoztatást (sajtó, TV) arra vonatkozóan, hogy a nehéz helyzetbe kerülő emberek milyen szociális szolgáltatásokat vehetnek figyelembe.

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás 2009. évi díjának meghatározására

 

 

Tóth Tamás:A szemétszállítási díjemelés nem haladja meg évek óta az inflációs mértéket. Nem tartja jó megoldásnak, hogy megszabott űrmértékű kuka után fizetnek. Jobbnak tartaná, ha zsákos elszállítás lenne, mert az igazságosabb.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat állást foglalni nem tud tekintettel arra, hogy a díjemelésre vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot nem kapta meg.

 

 

3.sz. napirend:

Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

 

 

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást ad a víz és csatornadíj emeléssel kapcsolatban. Mi indokolja a nagyobb emelést. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a vízhálózat rendszer felújítására nagyon sok pénzt kell költeni. Meg lehet saccolni, hogy a víz és csatornadíj együttesen maximum 3 euróba fog kerülni.

 

Lakossági érdeklődő: Meg van már a technológia arra, hogy a használt vizet rendeljék a WC tartályhoz.

 

Tóth Tamás: Megjegyzi, hogy védekezni csak úgy tudnak a dráguló energiaforrásokkal szemben, ha megpróbálnak takarékoskodni, és igénybe vesznek minden alternatív módszert. (Pld. napenergia hasznosítás). Mivel további kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a díjemelést.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a víz- és csatornadíj emelésre vonatkozó módosítást nem támogatja.

 

 

4. sz. napirend:

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 13/2000. (III.21.) ÖK rendelet módosítására

 

 

Kéri Mihály 10. sz. választókerület képviselője: Elmondja, hogy az önkormányzat végzett olyan szolgáltatásokat is, amelyek nem tartoznak kötelezően feladatai közé. Sajnos nincs meg az anyagi háttér ahhoz, hogy önként vállaljanak fel feladatokat, ezért történik most rendeletmódosítás. Pld. az állam sem finanszíroz bizonyos szolgáltatásokat.

 

Tóth Tamás: Megjegyzi, hogy nem cinizmus az, amikor azt mondják, hogy a „nincsből”, nem tudnak fizetni.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a víz- és csatornadíj emelést nem javasolja elfogadni.

 

 

5. sz. napirend:

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi munkatervére

 

A munkatervvel kapcsolatban javaslat nem érkezett.

 

6.sz. napirend

Javaslat a TEUT pályázat (Esküdt utca – Felvigyázó utca – Elnök utca – Vörösmarty utca) benyújtásához biztosított önerő módosítására

 

Tóth Tamás: Bejelenti, hogy a TEUT pályázat belső átcsoportosítást jelent.

 

A napirenddel kapcsolatban vélemény nem fogalmazódott meg.

 

 

7. sz. napirend

Egyebek

 

Tóth Tamás: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a LIDL tegnap adott be egy olyan tervet, amelyet az építészeti tervtanács nem fogadott el. Részletes tájékoztatást ad a vasút által megvalósuló felújításokról, építkezésekről, főként az érdligeti területre vonatkozóan. (vasúti hidak korszerűsítése uniós forrásból tervezetten) Törekednek munkahelyteremtő könnyűipar letelepítésére. Vagy például a közösségi közlekedés pályázattal összefüggésben a kis autóbusz hálózat kiépítése is munkahelyteremtő hatású. Beadták a pályázatot a szakorvosi rendelőintézet korszerűsítésére, ahol egy napos műtéteket lehet majd elvégezni, plussz szolgáltatásokat lehet megoldani, ami szintén munkahelyteremtő lehetőség is. Pályázatot nyújtottak be a városközpont rehabilitációjára. Rengeteg fejlődés történt, vagy várható csak ki kell bírni a nehéz időszakot.

 

Lakossági érdeklődő: Már 30 éve szenvednek, mindig csak viselni kell a terheket.

 

Szalai Istvánné: Azért ez nem igaz, mert rengeteg fejlődésen ment keresztül ez a település, főként 1990. után. Véleménye szerint azok, akik rendszeresen segélyt kapnak, azoknak közmunkát kellene végeznie a városban. Például: Gaztalanítás az érdligeti vasútállomás mellett. Érdliget területén is.

 

Tóth Tamás: Kéri rögzíteni a jegyzőkönyvbe, hogy azok a közterületek, amelyeket a városnak kell rendbe tartania, illetve őrizni, azokra fokozottan gondot kell fordítani. Erre kell felhasználni a közmunkások munkaerejét. Megkérdezi, hogy egyetértenek-e ezzel a megfogalmazással és elfogadják-e.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat egyhangúlag támogatja, és javasolja, hogy azok a közterületek, amelyeket a városnak kell rendbe tartania, illetve őrizni, azokra fokozottan gondot kell fordítani. Erre kell felhasználni a közmunkások munkaerejét.

 

Az ülésen résztvevő lakossági érdeklődők az elfogadott javaslatot támogatni.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria