erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. december 16.
2010.05.10. hétfő 11:26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat

2009. december 16-i üléséről

 

 

Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. december 16-i üléséről

 

Jelen vannak: 9 megválasztott képviselőből 5 fő, Macsotay Tibor Polgárőrség vezetője, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint 2 fő

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út 66.

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, az ülésen részt vevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 5 fő jelent meg, így a részönkormányzat ülése határozatképes.  Tőkés István távolmaradását jelezte. Kéri, hogy az írásos meghívóban jelzett napirendet fogadják el.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1./ Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. december 17-i)     napirendek megtárgyalása

 

2./ Tájékoztató az önkormányzati pályázatokról

 

3./ Tájékoztató a 2009. évben a részönkormányzat területén végzett munkákról

 

4./   E g y e b e k

 

 

1.     sz. napirend:

Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. december 17-i)     napirendek megtárgyalása

 

 

Tóth Tamás: Tájékoztatást adott a lakásért életjáradékot rendeletalkotási javaslatról. Ezt követően a víz- és csatornadíjak emeléséről adott tájékoztatást.

 

Kocsner János: Javasolja, hogy vizsgálják felül számszakilag az ÉTV által készített kimutatást. Ezek a számok valósak-e. Javasolja, hogy ne fogadja el a javaslatot a közgyűlés.

 

Prepeliczay Istvánné: Véleménye szerint túlzott ez az emelkedés, próbáljon meg a közgyűlés valamit tenni. Véleménye szerint nem kötelező emelni. A szerződés módosítását elő kellene készíteni, hiszen ez a lakosság számára előnytelen nem kellene fenntartani.

 

Kovács Kázmér: Véleménye szerint 25 évre megkötni egy szerződést nem hiszi, hogy kellően jogszerű, hiszen a közösség számára előnytelen. Lassan a fizető fél nem fog tudni fizetni.

 

 

Lukács Vilmos helyi lakos: Sok az alacsony nyugdíjjal rendelkező ember. Az ivóvíznek a minősége nagyon rossz, koszos, ihatatlan. Éppen ezért nem ért egyet azzal, hogy ilyen drágán akarják adni. Aránytalan a díj- és a szolgáltatás értéke. Valahol határt kellene szabni.

 

Szigeti József: A minőség nem megfelelő. Véleménye szerint a széles tömeg diktál.

 

Kocsner János: Kérdése, hogy nyereségét a cég kiviszi?

 

Tóth Tamás: A minőség is fog javulni, hiszen a Svájci Köztársaság 1 millárd forintot ad a városnak – pályázaton nyertünk. Az ÉTV bérleti díjat fizet az önkormányzatnak.  

Szavazásra teszi fel - indítványra - azt, hogy a részönkormányzat ne fogadja el a rendelet-módosítási javaslatot.  

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem javasolja a rendeletmódosítás elfogadását. Aránytalan a szolgáltatás értéke a díjhoz képest, hiszen a vízminőség nem megfelelő. (koszos, ihatatlan)

 

Tóth Tamás: Ismerteti a szemétszállítás szolgáltatási díjainak emelésére vonatkozó előterjesztést. (7,8 %-os emelés)

 

Lukács Vilmos: Felhívja a figyelmet arra, hogy a postán nem kapják meg a szemétszállítási díjra vonatkozó csekket. A felszólító levél azonban megérkezik. A postásnál 100 db ilyen levél volt.

 

Prepeliczay Istvánné: Ki állapítja meg a büntető kamatot. Ennek van jogi alapja, illetve mennyit fizettethetnek meg?

 

Tóth Tamás: Ennek van jogi alapja, hiszen többletmunkával jár együtt az összeg ismételt csekken történő kifizetése.

Részletes tájékoztatást ad a 278 millió Ft-os pályázatról, melyet a városi autóbusz közlekedés fejlesztésére nyertek el. Minden 10 Ft-ból a város 1 Ft-ot fizet ki. Lehet, hogy a viteldíj ugyanannyi lesz, mint a Volánbuszé, de 30 percenként fognak járni. Mindegyik igazodni fog a vasúti közlekedéshez is.

 

Szigeti József: Véleménye szerint legyen akár 4 órás, 6 órás, 12 órás jegy a megfelelő kihasználtság miatt. Ezáltal legyenek kedvezmények. Véleménye szerint közkedveltté lehet tenni a tömegközlekedést is. Nézzék meg ennek lehetőségét. A tömegközlekedési szolgáltatás minősége sem megfelelő. Koszosak a járművek.

 

Lukács Vilmos: Véleménye szerint legyen olcsóbb a jegy, mintha a saját gépkocsit használja valaki. Így a tömegközlekedésre is nagyobb lesz az igény.

 

Tóth Tamás: Tájékoztatást ad arról, hogy a Volánbusz  felveszi a támogatást a 65 év felettiek ingyenes közlekedésére. Fontos az, hogy a menetjegy legyen alkalmas mindenre.

A helyi adókkal kapcsolatos rendelet változtatása a törvénymódosítást követi. Az adófilozófia szempontjából igazságosabb a vagyon adóztatása – véleménye szerint - utáni adófizetési kötelezettség.

 

2.     sz. napirend:

Tájékoztató az önkormányzati pályázatokról

 

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást ad a pályázatok helyzetéről. Érdre 26 milliárd Ft jut a csatornázási feladatra. Brüsszel válaszára várnak még. Azért nincs még meg a válasz, mert egyelőre még az ÉTV-ben a magánszféra is benne van, amit az unió nem támogat.

 

Lukács Vilmos: Csak a csatornázásról folyik a szó, útfelújítás szóba sem kerül. Kiderült – az Érdi Újságban olvasta – hogy olyan utcákra pályáztak ahol még nincs csatorna. A Fürdő utca nagyon porzik a leszórt kőportól. Az egészet le kellene teríteni mart aszfalttal.

 

Tóth Tamás: Mart aszfalt már nincs, hiszen visszaesett az útépítés. Újrahasznosításra alkalmas csak.

A Svájci Alap pályázatból a nagy átmérőjű vízcsöveknek a cseréje történik meg. (régiek, elavultak)

A város a bérleti díjból a Széchenyi teret szeretné jövőre átépíteni.

A részönkormányzat területét érintően a Bajcsy-Riminyáki-Tárnoki kereszteződést sikerült normális módon megépíteni. Az un. RÁVNA Erzsébetváros vízrendezése pályázatnál a vesztes fél megtámadta ismételten a közbeszerzési eljárást, így a beruházást mintegy fél évre elcsúsztatta. A Városközpont fejlesztése, rehabilitációja nyertes pályázatnál tavasszal kezdődik a munka. –Pelikán sétány megépítése és a Gesztelyi Ház felújítása. (képtár, kávézó) Múzeum tetőtér beépítése. A Gárdonyi Géza Általános Iskola felújításra került, ahol szakközépiskola is indul. Mellette létesült tanuszoda is. Tudni kell azt, hogy legalább 100 millióba kerül évente az uszoda fenntartása.

 

Prepeliczay Istvánné. A nagy beruházásokkal kapcsolatban javasolja, hogy a kivitelezéssel elsősorban az érdi vállalkozókat bízzák meg.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal a javaslattal, hogy a nagy beruházásokkal kapcsolatban elsősorban az érdi vállalkozókat bízzák meg.

 

3.     sz. napirend:

Tájékoztató a 2009. évben a részönkormányzat területén végzett munkákról

 

Tóth Tamás: Három helyen építettek járdát. Hóvirág utcában az iskolánál, Tárnoki úton a kolostor mögött, és a Béla utcában. A Diósdi út teljesen felújításra került. A Fürdő utcai közpark. A műfüves focipályát átvette üzemeltetésre a Camping tulajdonosa, de sajnos sok panaszt hallott. Többek között azt, hogy a gyerekek nem mehetnek a pályára.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással javasolja a névhasználatról, illetve a címerhasználatról szóló rendeletmódosítási javaslat elfogadását.

 

4.     sz. napirend:

E g y e b e k

 

Prepeliczay Istvánné: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Tárnoki-Bajuszfű utca kereszteződésénél vízelvezető vasrácsok 10 cm-es mélységben be vannak süllyedve. Ez véleménye szerint veszélyes. A figyelemfelkeltő táblát elvitték.

 

Szigeti József: Felhívja a figyelmet továbbá a közterület tisztaságára. Az ebek után el kellene takarítani!

 

Tóth Tamás: A 27/2008. (VI.30.) KGY rendelet III. fejezete az állattartó általános kötelezettségeit sorolja fel, melynek 6.§-a fogalmazza meg a közterület tisztaságának a megőrzésére irányuló kötelezettségeit is.

 

„6. § Minden állattartó köteles gondoskodni arról,hogy az állattartás következtében mások jogai és jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek. Az állatok tartása az emberek és az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a lakókörnyezetet nem károsíthatja. Az állattartó az állat által történt szennyeződést közterületről köteles eltávolítani.”

 

Sajnos azonban minden rendelet annyit ér, amennyit végre lehet hajtatni belőle.

 

Kocsner János: Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a Gyömbér Patika előtti járdát parkolóhelynek használják, így a gyalogosok nem tudnak közlekedni.

 

Lukács Vilmos lakos: Kéri, hogy térfigyelő kamerát helyezzenek ki a Fürdő és Koronafürt utca sarkára. Sok a környéken a betörés.

 

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Fürdő és Koronafürt utca sarkára a következő beruházás alkalmával helyezzenek ki térfigyelő kamerát.

 

Tóth Tamás: Köszöni a részönkormányzat, illetve a lakosság részéről megjelentek konstruktív részvételét, véleménynyilvánítását.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria