erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Emlékeztető 2007. október 11.
2007.11.10. szombat 14:30

 EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2007. október 11-én a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, 1. és 2. választókerület képviselői és lakossági érdeklődők

 

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, javaslatot tesz az írásban kiküldött napirend sorrendjének megváltoztatására, illetve kiegészítésére, ismerteti Macsotay Tibor levelét, melyben anyagi támogatást kér a Polgárőrség épületének rendbetétele érdekében a részönkormányzatoktól. A módosított napirendet a jelenlévők, elfogadták egyhangúlag.

 

 

1. sz. napirendi pont: Tájékoztató ifjúságkutatásról

                                         Előadó: Gecse Simon Orsolya referens

 

 

Gecse Simon Orsolya: Átfogó képet adott az ifjúságkutatásról, a város kábítószerügyi stratégiájáról, drogmegelőzési feladatokról. Kőrösi Jánosné felvetésére elmondja, hogy a kutatás egy alapot jelent a prevenció és a különböző ifjúságot szolgáló alternatívák kidolgozásához, hogy megelőzhetővé váljon a devianciába sodródás. Antunovits Antal elnök felvetésére elmondja, hogy a lakótelepen működő ifjúsági klub körüli problémákat ismeri. Kubatov István képviselő felvetésére elmondja, hogy az európai uniós pályázaton induláshoz követelmény a stratégiai program megléte.

 

Tóthné Garalics Andrea Mecset utcai lakos: Elmondja, hogy kezdeményezték volt vágóhíd területén ifjúsági klub működtetésére – hiszen a város szélén senkit nem zavarnának - Internet hozzáférést biztosítottak volna, de a terület átminősítése miatt nem engedték.

 

Ábel András Mecset utcai lakos: A Finta Fogadóban működő diszkóról rossz tapasztalatai voltak. A közösségi alcentrum helyére vannak még védendő épületek (Hamza Ház, Gazdatiszti Ház) stb. Az ófalusi ifjúságnak hasznosításra alkalmas a volt Batthyány kórház,  és ezen kívül az óvárosi területen van még nyolc olyan épület, amit hasznosítani lehet.

 

Antunovits Antal: Felkéri Ábel Andrást, hogy írja le pontosan javaslatait Gecse-Simon Orsolyának.

 

Mészáros Ildikó részönkormányzati tag: Mivel nincs lehetősége az ifjúságnak a szórakozásra Ófaluban, véleménye szerint erősíteni kellene a közösségi alcentrumokat. Együtt kellene működni a közművelődési intézményekkel. Fontosnak tartja, hogy az ifjúsági munka ne csak egy diszkó szervezéséből álljon.

 

Macsotay Tibor Polgárőr Egyesület Elnöke: Csatlakozva tájékoztatást adott arról, hogy az ifjúsági és sport bizottság  foglalkozva ezzel a témával milyen lehetőségeket kíván kidolgozni.

 

Gecse Simon Orsolya: Véleménye szerint nem kellene a közművelődési területekhez koncentrálva működnie az ifjúsági programoknak, hiszen generációs problémák is előadódhatnak. Egyetért Kubatov István azon véleményével, hogy minőségi szolgáltatást kell nyújtani a fiataloknak, de először is központi helyen kell ezt megoldani, utána lehet gondolni a „fiókok” kialakításában. Felhívja a figyelmet, hogy ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos előadássorozat lesz a Polgárok házában 2007. október 24-én 9 órától.

 

Antunovits Antal: Megköszöni Gecse-Simon Orsolya tájékoztatóját. S véleménye szerint erre a témára hamarosan vissza fog térni a részönkormányzat és lakossági fórum szervezését is fontosnak tartja az ifjúsággal összefüggő kérdésekről.

 

Poszmik János részönkormányzati tag: Kijelenti - rögzíteni kéri -, hogy az elmúlt alkalommal azért nem tudott az ülésen részt venni, mert aznap délelőtt kapta meg a meghívót.

 

 

2. sz. napirendi pont:

Javaslat a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásáról szóló rendelet megalkotására

 

 

Kubatov István 1. sz. választókerület képviselője: Javasolja a rendeletben szerepeltetni, hogy adók módjára behajtható legyen, a szabálysértési cselekmény bírsága, amennyiben nem fizeti ki a szabálysértő, terheljék rá ingatlanára. Ugyanezt kellene a környezetvédelmi bírság esetében is tenni.

 

Ábel András: Fontos dolognak tartja, hogy azokról is beszéljenek, akik kiárulják az utcára a szeszes italt, (például magánházak esetében) hiszen az elfogyasztó a dolgát végezni pld. az Artézi kút környékére megy stb. Ez komoly probléma.

 

Kozma Károly rendőrkapitány: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tilalom mindenkire vonatkozik, aki közterületen italt fogyaszt. Majd részletes tájékoztatást ad a jogszabály nyújtotta eljárási rendről.

 

Macsotay Tibor: A Polgárőrség vállalta, hogy az üzleteknél kihelyezik a táblát, hogy előtte szeszes italt fogyasztani tilos.

 

Polgár Tamás részönkormányzat tagja: Véleménye szerint olyan rendeletet kell alkotni, ami betartatható is, különben felesleges.

 

Kőrösi Jánosné részönkormányzat tagja: Nem osztja Kubatov István azon álláspontját, hogy az ingatlanra terheljék a be nem hajtható bírságot.Véleménye szerint a rendeletben szabályozni kellene azt is, hogy az a tulajdonos, akinek az üzlete előtt rendszeresen italt fogyasztanak, büntethető legyen, illetve annak következtében szennyezik a területet, kötelezően tartson utánuk rendet.

 

Mészáros Ildikó részönkormányzat tagja: Támogatja ezeket a javaslatokat. Nem az a probléma, hogy közterületen italfogyasztás történik, hanem az, hogy amit maga után hagy. Küldje el az üzlettulajdonos a szeszesitalt fogyasztót, vagy tegyen rendet utána!!!

 

Antunovits Antal elnök: Szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt. Majd megjegyzi, hogy természetesen meg kell nézni, hogy erre jogi lehetőség van-e.

 

 

A részönkormányzat tagjai 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendeletalkotási javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy „ adók módjára behajtható legyen, a szabálysértési cselekmény bírsága, amennyiben nem fizeti ki, terheljék rá ingatlanára;” továbbá „az a tulajdonos, akinek az üzlete előtt rendszeresen italt fogyasztanak, illetve annak következtében a területet szennyezik, kötelezően tartson rendet a közterületen.”

 

 

{Az emlékeztető készítésekor a Hivatal Lakossági Szolgálati Irodavezetője tájékoztatást adott arról, hogy az elhangzott javaslatokra vonatkozóan felsőbb szintű jogszabály van, így arról a rendeletben rendelkezni nem lehet. Ilyen pld: szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 11.§-a (végrehajtás); 10/2000.(II.23.) BM rendelet (helyszíni bírsággal kapcsolatos végrehajtásról szól); 43/2004. (XII. 23.) ÖK. rendelet a közterület használatáról szól.}

 

 

 

3. sz. napirendi pont:

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, és a szerezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) ÖK. rendelet módosítására

 

 

Antunovits Antal elnök: Részletes tájékoztatást adott a szemétrendelet módosításáról és azzal összefüggő zöldhulladék elszállításával kapcsolatos megállapodás-tervezetről.

 

A részönkormányzat tagjai egyetértenek a rendeletmódosítással és a zöldhulladék elszállítására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésével, s az alábbi kérdésekre várnak választ:

Ha az óvárosi templomkerten gyűlik össze a zöld, akkor kinek kellene szólni, s a karácsonyfát össze kell-e darabolni a zsákba, vagy egészben szállítják el.

 

 

 

4. sz. napirendi pont:

Rendőrkapitány bemutatása, koncepciójának ismertetése: együttműködés a polgárőrséggel, közlekedési problémák megvitatása

      Meghívott: Kozma Károly rendőrkapitány

 

 

Antunovits Antal: Köszönti Kozma Károly kapitány urat. Felvázolja az 1. és 2. választókerület frekventált területeit bűnmegelőzési és közlekedésbiztonság-technikai okból. Majd felkéri, hogy mondja el koncepcióját, illetve folytatja-e elődje munkáját.

 

Kozma Károly alezredes: Antunovits Antal felvetésére elmondja, hogy folytatni kívánja elődje munkáját, de módosítani is szeretné azt. Legfőképpen fontosnak tartja a közvetlen kapcsolattartást a lakossággal. Éppen ezért elkészítette lakosságorientált koncepcióját, mellyel, ha a közgyűlés egyetért, akkor együttműködési megállapodást kötnek. A lakosság véleménye mindig fontos számára. Ezért kéri, hogy bármi negatívumot észlelnének, mindig szóljanak. Természetesen mindent nem tudnak megoldani, hiszen vannak joghézagok. Nem biztos, hogy a látható rendőrséget kell a továbbiakban presszionálni, hanem fontos a jelenlét mellett a probléma-megoldó rendőri szerep. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a rendőr mindenkor eljárhat – szolgálati idején kívül is -, természetesen nincs leszabályozva mi a konkrét jogköre. A terület „körzeti megbízottja” Husa József törzszászlós, akinek telefonos elérhetőségét is megadja. A közrendvédelmi bizottság elnökének és a polgármesternek havi rendszerességgel megküldik a gyorshajtók ellenőrzésére vonatkozó ütemtervüket. Felkéri a tagokat, hogy tegyenek javaslatot a konkrét utcákra, gócpontokra, melyet a választókerületükben szeretnének megvizsgálni.

 

Kubatov István: Véleménye szerint alkalmazni kellene „fekvő rendőröket” is a gyorshajtás megfékezésére.

 

Kozma Károly: Sebességcsökkentő útküszöb kihelyezése önkormányzati döntési körbe tartozik, hiszen a belterületi utak karbantartása a város feladata. De ez vonatkozik a sebességcsökkentő táblák kihelyezésére is.

 

Kubatov István: Ne késlekedjen a részönkormányzat, határozza meg azokat az utcákat, amelyekre sebességcsökkentő útküszöb kihelyezését igényli az önkormányzattól.

 

Antunovits Antal: Felkéri a kapitányt, hogy kiemelten figyeljenek oda az Alsó utcán lévő két iskola közötti terület közúti ellenőrzésére a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében.

 

Ábel András: Korábban működött a területen körzeti megbízotti iroda, mellyel kapcsolatosan pozitív tapasztalatai vannak. A helyiség ma is meg van a HAMA házban.

 

Kozma Károly: A körzeti megbízotti iroda létesítésének vannak előírásai, lehet, hogy elég egy olyan helyiséget biztosítani, ahol a fogadóóráját megtarthatja a területen szolgálattevő. A rendőrhöz az utcán is lehet feljelentéssel élni, ott is intézkedhet. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a szolgálatot teljesítő járőr neve ki van tűzve a ruháján. Újabb kérdésre válaszolva tájékoztatást adott a rendelkezésre álló trafipaxok mennyiségéről. Kubatov István kérdésére elmondja, hogy kiépített kamera-rendszer Százhalombattán van. Diósd pedig most létesített központot. A felvett anyagot központilag dolgozzák fel. 

 

Poszmik János: Felhívja a képviselők figyelmét arra – külföldi példát hozott javaslata alátámasztására – hogy miért nem élnek 40 km-es tábla kihelyezéssel a városban.

 

Kőrösi Jánosné: A térfigyelő kamera nagyon hasznos lenne például a II. Lajos Iskola vagyonvédelme érdekében is. Kérjék fel a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Diósd polgármesterével, hogy az általuk kiépített megfigyelő rendszerhez csatlakozzon a város is térfigyelő kamerák kihelyezésével, hiszen egy kistérséghez tartoznak. 

 

 

A részönkormányzat tagjai 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

 

Kapcsolatfelvétel Diósddal térfigyelő kamera üzemeltetése érdekében

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat felkéri a Polgármestert, hogy Diósd polgármesterével vegye fel a kapcsolatot, térfigyelő kamera rendszerhez csatlakozva Érden kamerák kihelyezése érdekében.

 

 

5. sz. napirendi pont:

Javaslat a Polgárőrség épülete előtti terület rendbetételéhez anyagi támogatás biztosítására

Előadó: Antunovits Antal elnök

 

 

Macsotay Tibor: Részletesen ismertette a Polgárőrség feladatait. Alapvetően segítik a rendőrség munkáját, illetve kitöltik a lakosság és a rendőrség közötti űrt. Részletes tájékoztatót adott a központi telephely kialakításáról, majd kérte a részönkormányzat támogatását kerületenként 100.000,- - 100.000,- Ft erejéig. Majd bemutatja Pók Tibort, aki a helyi polgárőr-csoport vezetője, illetve telefonos elérhetőséget is biztosított a részönkormányzat tagjai részére.

 

Antunovits Antal 2. sz. választókerület képviselője, elnök: Javasolja, hogy választókerületenként az 5 mFt-os Választókerületi Alapból 200.000,- - 200.000,- Ft-ot adjanak a Polgárőrségnek.

 

Kubatov István 1. sz. választókerület képviselője: Egyetért ezzel a javaslattal, kéri, hogy a részönkormányzat értsen egyet ezzel.

 

 

A részönkormányzat tagjai 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

 

a Választókerületi Alapok felhasználására

Polgárőrség támogatása

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat 2007. október 11-i ülésén tárgyalta a  Polgárőrség elnökének kérelmét, és egyhangúlag az 1. és 2.  sz. választókerületi alapból a Polgárőrség központi telephelye előtti terület rendbetételéhez 200.000,- Ft – 200.000,- Ft-tal,  járul hozzá.

 

 

 

6. sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

Ábel András: Tájékoztatásul elmondja, hogy az iskolatörténeti kiállítást a II. Lajos Általános Iskolában szeretnék kiterjeszteni december 31-ig. Adventkor mesterséget kiállítására is sor kerül. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy november 10-én a Lengyel Köztársaság Ünnepén a II. Lajos Emlékmű bal oldalán lengyel emléktábla kihelyezésére kerül sor.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a kiskápolna kerítésének helyreállítását megígérték, a mai napig nem rendelték meg a munkát!

Kéri az elnököt, hogy a Beliczay-szigettel kapcsolatosan 2007. augusztus 29-én elkészült rendezési tervet mutassák be a részönkormányzat előtt, tekintettel arra, hogy az, területüket érinti.

Fontosnak tartja továbbá, ha a területet érintően európai uniós pályázatot nyújtanak be, akkor előzetesen kérjék ki a részönkormányzat véleményét.  Az Informatikai Stratégia tervét is szeretné, ha a részönkormányzat megismerhetné.

Javasolja továbbá, ha civil szervezetek ötleteit használják fel egy adott pályázatnál azért szedjenek díjat, és pályázati támogatás címén kapják meg a civil szervezetek.

Problémaként veti fel, hogy a Szent Mihály Alapítvány elszámolt pályázati pénzzel, de még a támogatásként kapott összeg második felét nem utalták át. Kubatov István képviselőhöz intézve elmondja, hogy ígéretet tett arra, hogy 300 e Ft-ot intéz még a megpályázott összegen felül az alapítványnak az ófalusi búcsú megrendezésére. Az alapítvány számolt ezzel az összeggel, ezért a rendezvény lebonyolításához előre ők adták oda a pénzt.

 

Kubatov István képviselő: A kis kápolna kerítésének felújítását már több mint egy éve próbálja elintézni sikertelenül. Egyébként utána járt, hogy az Óváros-Újváros Részönkormányzat még mindig nem rendelkezett a választókerületi alapokról (10 mFt). A pályázati pénzzel kapcsolatos utalásnak utána néz. Megjegyzi, hogy szóbeli ígéretet kapott ő is arra, hogy a búcsú rendezvényére megkapják az általa igényelt összeget. 

 

Poszmik János részönkormányzati tag: Kérdést intéz a Polgármesteri Hivatalhoz, kéri, hogy tájékoztassák írásban arról, hogy mit jelent az, hogy környezetbarát ipari tevékenység, s annak gyakorlásához milyen törvényes előírásra van szükség.

 

Kőrösi Jánosné részönkormányzati tag: Kéri, hogy szólítsák fel a Vegyépszert, -aki a piac környékén használja az utakat (porzik a földhordástól) – hogy állítsa vissza munkavégzés után az utakat rendeltetésszerű használatra.

 

Bereczki Ferencné lakos: Felhívja a figyelmet, hogy az M0-s leágazással összefüggésben ne óvároson keresztül vezessék át a forgalmat, (Külső-Római út) hanem a piac melletti utcán keresztül. További felvetése, hogy az önkormányzat próbáljon tenni az ellen, hogy Tökölön ne bővítsék a jelenlegi repteret, hiszen Érd már most is túlterhelt az átmenő forgalom miatt, melyet még tovább fokozna a repülő-közlekedés.

 

Kőrösi Jánosné részönkormányzati tag: Mivel nem funkcionál a II. Lajos Általános Iskola véleménye szerint nincs szükség a gyermekekre vonatkozó figyelemfelkeltő táblára.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy az ófalusi iskolából átirányított gyermekek szülei megkeresték azzal, hogy a Bolyai Általános Iskolába kerülve nagy terhet jelent számukra a tanuláshoz szükséges taneszközök, író és technikai eszközök beszerzése, melyhez anyagi segítséget kérnek a részönkormányzattól.

 

A részönkormányzat tagjainak többsége véleménye, hogy hívják meg a szülőket, és pontosan mondják e,l mire lenne szükségük, tankönyvre, vagy íróeszközökre.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria