erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. május 11.
2009.06.05. péntek 13:52

JEGYZŐKÖNYV

Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. május 11. hétfő 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Tájékoztató a II. Lajos Általános Iskola diákjainak beilleszkedéséről a Bolyai János Általános Iskolába

2)      Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

3)      Körzeti megbízott beszámolója

4)      Polgárőrség beszámolója

5)      Egyebek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Tájékoztató a II. Lajos Általános Iskola diákjainak beilleszkedéséről a Bolyai János Általános Iskolába

 

 

Baranyi Teréz (Bolyai János Általános Iskola igazgatója): A 2007/2008-as tanévben 40 tanulót fogadtak a megszűnt II. Lajos Általános Iskolából. (Előzetes felmérések alapján 30 főre számítottak, a többi család bejelentkezett a körzetükbe.) Ez osztályonként 2 – 3 főt jelentett. Nem volt könnyű dolguk, mert közülük 32 tanuló bizonyult halmozottan hátrányos helyzetűnek. Ezen kívül egészen más – számukra szokatlan – iskolai értékrenddel érkeztek hozzájuk. Folyamatosan – nem konfliktusmentesen – kellett elfogadtatniuk az iskolában már hagyományosan működő, jól bevált viselkedési szabályokat, szokásokat.

A konfliktusok abból adódtak, hogy iskolabezárásra még nem került sor a városban, a bezárt iskolának nem volt túl jó híre, a 40 tanuló közel 2/3 része cigány származású volt, új tanulók számára szokatlan iskolai közeg (több osztály, több gyerek, nagyobb épület, több tanár stb.).

A régi tanulók, beleértve a szüleiket és a hozzátartozóikat, nagyfokú félelemmel és előítélettel fogadták az Ófaluból érkezett diákokat. Nem utolsósorban a pedagógusok és az iskola minden dolgozója számára szokatlan, ismeretlen volt ez az új helyzet. Elsősorban a pedagógusoknak kellett felkészülniük. Az adminisztrációs teendőkön túl a konfliktusok rendezésére hatékony stratégiát kellett kidolgozniuk. Ennek a lényege az, hogy a nevelési elveik mellett szigorú, következetes kitartás, egységes fellépés, biztonságot és elfogadást nyújtó iskolai légkör megteremtése.

Ezzel párhuzamosan megszervezték alsóban, illetve felsőben egyaránt a mentori hálózatot. Az osztályfőnökökön kívül – önkéntes alapon – tanítók, szaktanárok vesznek részt ebben a munkában. A mentorok feladata a személyes odafigyelés, a beilleszkedés elősegítése, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a problémák feltárása és megoldáskeresés.

Másfél hónap türelmi és tapasztalatgyűjtési idő után 2007. október 18-án rendkívüli tantestületi értekezleten vitatták meg észrevételeiket. Két fronton kellett cselekedni. Az egyik a viselkedés (iskolai házirend betartása, alapvető magatartási szabályok megtanítása: köszönés, kulturált megszólalás, hivatalos helyen való viselkedés, épületben sapkát nem viselek, mások értékeinek, személyiségi jogainak a tiszteletben tartása). A másik a tanulás. A tanítási órákon való aktív részvétel, együttműködés a tanítóval, szaktanárral.

A tanulóknak 8 órától 16 óráig kínálnak változatos tevékenységformákat. Főleg a napközit és a tanulószobát, felzárkóztatást, esetenként az egyéni foglalkozást helyezték előtérbe. Ezekkel a tanulási hátrányokat lehetne kompenzálni. Ezen foglalkozások iránt nem nagy a lelkesedés, nem nagyon akarják igénybe venni. Az oka talán az lehet, hogy napi 8 órát kell az iskolában eltölteni.

Folyamatosan keresik a tanulási és a beilleszkedési kudarc okát. Ennek jegyében az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal és a Gyermekjóléti Központtal folyamatos a munkakapcsolatuk. Nagy gondot fordítottak az iskolai fejlesztésre, fejlesztő pedagógussal, diszlexia, illetve diszgráfia prevenciós szakemberekkel.

A 2007/2008-as tanévben kidolgozták Esélyegyenlőségi tervüket a városi Esélyegyenlőségi terv alapján. Létrehozták az iskolai IPR menedzsmentet. Tagjai aktívan részt vettek, vesznek a városi IPR menedzsment munkájában. Az egyik munkacsoport a II. Lajos Általános Iskola diákjainak zökkenőmentes beilleszkedését volt hivatott vizsgálni.  Rajtuk kívül a Hunyadi Lajos Általános Iskola és a Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusai is részt vettek ebben a munkában, hiszen ők is fogadtak ófalusi tanulókat. Ez a munkacsoport a tanév végén megszűnt, mert a beilleszkedési folyamatot lezártnak tekintették.

Eredménynek tekinthető, hogy a tanulók szívesen járnak iskolába, nem jellemző rájuk az indokolatlan hiányzás, a 2007/2008-as tanévben a 8.-os diákokat sikerült 100%-ban beiskolázniuk, képesek a nevelőikkel, iskolatársaikkal szemben tisztelettudóan viselkedni. (Aki erre nem volt képes, az már nem az iskola tanulója.)

A szülők többségével megfelelő a kapcsolat. Ehhez a nagyon sok személyes beszélgetés, jó szándékú meggyőzés járult hozzá. Aki semmiképpen nem fogadta el az iskola értékrendjét, annak a gyermeke már szintén nem vagy csak részben az iskola tanulója.

Az idei tanévben a beilleszkedési folyamatot lezártnak tekintették, de az ezzel kapcsolatos munkát nem lehet és nem is tudják befejezni. Az idei tanévben arra törekedtek, hogy az elért eredményeket megőrizzék, és ha lehet, javítsanak is rajta.

Mint ahogy már utalt rá, az idei tanévben kellett 2 végképp beilleszkedni képtelen tanuló ellen fegyelmi eljárást kellett lefolytatniuk. A legsúlyosabb büntetést kapták, amit az iskolai fegyelmi eljárásban kapni lehet.

Tovább folytatják annak a feltérképezését, hogy mi áll a tanulási kudarcnak kitett tanulók alulteljesítésének a hátterében.

Folyamatosan igyekeznek azoknak a szülőknek a bizalmát visszanyerni, megnyerni, akik – önhibánkon kívül – elfordultak tőlük. Fogadóórákkal, nyílt nappal, szülői klub, kulturális gála és egyéb programok szervezésével. Mindenki számára, aki bizalmatlan a munkájukkal kapcsolatban, azt üzeni, hogy ne az érdi jól bevált negatív pletykamarketing alapján ítélje meg a munkájukat, hanem térjen be hozzájuk, nézze meg, hogy a pedagógusok nap mint nap szívüket, lelküket kitéve azon dolgoznak, hogy fajra, nemre, korra, vallásra való tekintet nélkül a társadalomba beilleszkedni tudó felnőtteket neveljenek.

Nagyon köszöni az Érdi Rendőrkapitányság odafigyelését, az Érdi Polgárőrségnek pedig nagyon köszöni a folyamatos jelenlétet és esetenként a segítő szándékot. Pedagógusként az az elve, hogy amit lehet – gyerekekről lévén szó – az iskolán belül illik elintézni. Erre törekszenek mindannyian. Amikor már a felnőttek (szülők) is bekerülnek a képbe, akkor elengedhetetlen a hatóságok segítségének igénybevétele. Nem jellemző, hogy titkolná a problémákat. A tanév elején – amit ezúton is köszönök – a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére részt vett a beilleszkedni nem akaró tanulók és szüleik részvételével egy nagyon hatékony esetmegbeszélésen. Nagyon tanulságos volt, mert a résztvevő iskolák számából ítélve csak két általános iskolában (Móra Ferenc, Bolyai János) vannak beilleszkedési nehézségek. Ha őt kérdezik, akkor azt mondja, hogy nem, csak ők ketten merték felvállalni.

Sokszor kap olyan jelzéseket, hogy x,y,z minősíthetetlenül viselkedett a Stop Shop-nál, vagy az ófalusi buszon verekedés volt, vagy a lakótelepen ilyen-olyan konfliktusok voltak. Természetesen megteszi a kellő lépéseket. Elbeszélget az érintett felekkel. Megpróbálja biztosítani azt, hogy az iskolába ne hozzák be a haragot. Felhívja az érintett hatóságok figyelmét, mert nagyon fontos, hogy az iskola környéke is biztonságos legyen. Ez többé-kevésbé sikerül. Ami viszont az iskola hatókörén kívül esik, azért nem tud és nem is akar felelősséget vállalni. Az egyéb iskolán kívüli családi, baráti kötelékek negatív következményeire maximum csak fel tudja hívni a figyelmet. Vagy meghallgatásra talál vagy sem.

Amiről most beszámolt, az a munkájuknak egy kicsi, de nagyon fontos szelete. Nem beszélt a tehetséggondozás, a sport terén végzett munkáról, eredményeikről.

A 2007/2008-as tanévben nagyon sokan próbálták leírni őket. Valóban, ők is mélypontként élték meg. Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy miért. De egyetlen egy eredményt szeretne kiemelni a sok közül, ami az előző tanévre vonatkozik. Ez pedig a kompetenciamérés eredménye. Országos mérésről van szó, a 6. és a 8. évfolyamra vonatkozóan teljes körű. Matematikából és szövegértésből mérik az eredményeket, s mindkét területen az országos átlag fölött teljesített az iskola. Az érdi általános iskolák közül a legjobb eredményeket ők érték el mindkét területen. Sőt a 2006/2007. tanévben nyújtott teljesítménynél is jobbat sikerült produkálniuk. Bízik benne, hogy az idei tanév eredményei is azt fogják bizonyítani, hogy a kollégái és a maga részéről végzett – sokszor szélmalomharcnak tűnő – rendkívül megterhelő munkának van értelme.

 

 

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Megjegyzi, hogy reggelente az ófalusi buszok tele vannak gyerekekkel és ők valahova iskolába járnak.

 

Karsai Jánosné: A II. Lajos Általános Iskola volt tanulói hátrányos megkülönböztetésről beszélnek. Aziránt érdeklődik, hogy a hiányzó ismereteket a gyerekekkel hogyan pótolják.

 

Baranyi Teréz: Az ófalusi gyerekeken észrevették, hogy van bennük egyfajta mondvacsinált kisebbségi komplexus.

 

Mészáros Ildikó: Kérdezi, hogy az iskolában összesen hány halmozottan hátrányos helyzetű gyerek jár. Szerinte össze kellene szedni néhány pontot, amiben az óvoda rá tudna segíteni. Kérdezi, hogy esetleg mire lenne szüksége az iskolának, amivel még hatékonyabbá lehetne tenni a beilleszkedést. Kérdezi, hogy mennyire kihasznált az ófalusi gyerekeket szállító iskolabusz. Szerinte a Bolyai János Általános Iskola jó eredményeiben benne vannak az ófalusi gyerek jó eredményei is, akik még az iskolabezárás előtt választották az iskolát a jó híre miatt.

 

Baranyi Teréz: A megszűnt általános iskolából 32 fő jött és mellette van még 8 fő, tehát jelenleg összesen 40 fő a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Szerinte is sokat tehet az óvoda a beilleszkedéshez.

 

Kőrösi Jánosné: Az óvodai felvételi eljárással szemben mondja el a kifogásait.

 

T. Mészáros András: 10 évig nem történt semmi az iskolában, hogy jobb legyen.

 

Fáykissné Marillai Zsuzsanna (Humánpolitikai Iroda vezetője): Megpróbált segíteni a II. Lajos Általános Iskola megmentésén, de a felajánlott javaslatait nem fogadták meg.

 

Poszmik János: Szerinte az okokat kellene megvizsgálni az okokat, hogy miért is történt.

 

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): 2009. április elejétől országos akció sorozat indul az országban. Ez úgy fog megvalósulni, hogy a közrend, a közbiztonsági és a közlekedés biztonságon lesz a hangsúly. Az időpont, a napszak és a résztvevő erő és a terület is változni fog. Az elmúlt időszakban a körzetben történt fontosabb eseményeket megemlíti.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója

 

 

 

Kelemen László (Óvárosi Polgárőrség vezetője): Beszámol arról, hogy 2 új raj jött létre Érden, Érdligeten és Parkvárosban. Elmondja, hogy Diósdon megszűnt a polgárőrség. Beszámol az elmúlt időszakban a körzetében történt változásokról, eseményekről.

 

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Ábel András: A Beliczay-szigeten végzett fairtás felől érdeklődik és kifogásolja az időpontot is.

 

Bércesi Tibor: A szúnyogirtás felől érdeklődik.

 

T. Mészáros András: A tudományos munkatársak szerint idén május 23-án kellett volna először irtani. A meleg idő miatt 3 – 4 héttel előbb kellett volna. Május második heténél előbb nem szabad irtani a szakértők ezt hozták ki a számításaik alapján.

 

Mészáros Ildikó: Szerinte nem a naptárat kellene figyelni, hiszen a szúnyog se ismerik a naptárat. Idén előbb jött az ár és talán ezt kellene figyelembe venni.

 

Poszmik János: Kérdezi, hogy a repülőgépnek megvan-e adva az útvonal, hogy merre kellene repülnie.

 

Kőrösi Jánosné: A jelenleg érvényben levő helyi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a civil szervezetek számára kiírt pályázatokon megvalósítsák a hagyományaikat, elképzeléseiket. Azért, mert a pályázott összeg felét kapják meg és a megrendezés után a másik felét. Pont abban az időpontban – május első vasárnapjához közel eső időpontban, amikor még nincs meg a pályázati döntés.

 

T. Mészáros András. Ez igaz, de a rendelet módosítása lehetőséget ad arra, hogyha a rákövetkező évben a pályázatok döntését megelőzően történik valami – tehát előre lehet pályázni. Kérdezi, hogy az miért felháborító, hogy a pénz első felét előre, a másikat pedig utána kapják kézhez a civil szervezetek.

 

Kőrösi Jánosné: A civil szervezetek csak működési támogatást kérnek.

 

T. Mészáros András: A magyar számviteli jogszabályok ezeket írják elő. Aki nem számolt el 2007-ben és 2008-ban, az a civil szervezet nem kap támogatást. Közpénzből nem szabad olyan szervezetet támogatni, akinek köztartozása van.

A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve azon jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja

és civil szervezet esetén nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztőrészlettel teljesíti.  Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

 

Antunovits Antal: Tisztázni kell, hogy a pályázatokhoz csatolandó közjegyzői

 

Kőrösi Jánosné: Szerinte nem Sibenik városával kellene testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, és miért nem egy olyan helyen, olyan várossal, ahonnan az őseik származnak.

 

T. Mészáros András: Azt, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesítsenek Horvátországban és Sibenik városával az Kubatov István javaslata volt. Tőle kell megkérdezni azt, hogy miért pont ezt javasolta. Szerinte a testvérvárosi kapcsolatokat úgy kell felépíteni, hogy lehetőség szerint olyan országokban, ahol van magyar lakta település, ott ezekhez kellene kapcsolódni.

 

Mészáros Ildikó: Kérdezi, hogy lehet-e tudni azt, hogy 2009-ben mikor lesz a lomtalanítás.

 

T. Mészáros András: A május 21-ei közgyűlésen fognak dönteni róla, mert az április közgyűlésen a tervezetet a képviselő-testület nem fogadta el.

 

Polgár Tamásné: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek áldatlan állapotára hívja fel a figyelmet.

 

Bércesi Tibor: Az ófalusi templom szépen alakul, de nem csak egy templom van ott, hanem a minaret, az artézi kút, a Gazdatiszti ház. Ezt azért említi, mert a költségvetésbe minden évben szerepel 10 millió Ft előirányzat műemlékvédelemre.

 

T. Mészáros András: 2007-ben nem lett elköltve, a 2008-as keretből folyik most a munka. A templomnak az egyház a tulajdonosa, nem pedig a város.  

 

Kónya János (mezőőr): Megköszöni a segítséget a második gumi akcióról, maikor is 36 tonna autógumit szedtek össze. A Beliczay-szigeten kivágott fák iránt érdeklődik.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria