erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tusculanum Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Tusculanum Részönkormányzat 2007. március 19-i ülésének jegyzőkönyve
2007.03.29. csütörtök 17:43

Jegyzőkönyv

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat

2007. március 19-én tartott üléséről

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 9 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.

 

Mórás Zsolt elnök: Köszönti az ülésen résztvevő tagokat, Segesdi János alpolgármestert, Erdélyi János iskolaigazgatót. Megállapítja, hogy 8 fő megjelent, az ülés határozatképes. Az írásban kiküldött napirend kiegészül a Magyar Telekom Nyrt. ajánlatának megtárgyalásával, hiszen az iskola tetejére kívánnak rádióantennákat helyezni. Az ülést az SZMSZ szabályainak megfelelően fogja vezetni, a napirendekhez kapcsolódó írásos anyagokról összefoglalót tart. A tagok a következő ülés anyagát már e-mail-en kapják majd meg, ezért kéri, hogy a körbeadott íven rögzítsék elérhetőségüket.  

 

Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a kibővített  napirendet elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)     Batthyány-program megvitatása

2)     Közbiztonság helyzete

Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

3)     Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2006. évi tevékenységéről

4)     Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet alapján a pályázatok kiírására

5)     Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. között bérleti szerződés megkötésére

6)     Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Batthyány-program megvitatása

  Előadó: Mórás Zsolt képviselő, részönkormányzat elnöke

 

Mórás Zsolt: Részletes tájékoztatást adott Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjáról, mely a jelenlegi állapotok bemutatásán túlmenően a jövőbeni feladatok ellátására is iránymutatást ad.

 

Erdélyi Takács István: Javasolja, hogy a Bethlen Gábor és az Erkel utca környékén is készüljön el a megfelelő vízelvezetés és járda.

 

Segesdi János: Hozzáfűzi, hogy e terv mentén az alapokat kell lerakni, s minél több pályázatot kell az Eu-hoz benyújtani. Kérdésre reagálva kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza az éves tervet, melyben természetesen a Gárdonyi Általános Iskola felújítása is szerepel. Dr. Buttinger Antal kérdésére részletesen beszámolt a csatornafejlesztési projekt állásáról. Elképzelésük szerint a felszíni vízelvezetéssel együtt kell megoldani a csatornafejlesztést.

 

Dr. Buttinger Antal: Elmondja, hogy nagyon forgalmas a Szent István út, véleménye szerint Sóskút irányába kellene létrehozni tehermentesítő utat. A régi tervben szereplő Tárnok felé vezető utvonalat is meg kellene építeni. Halotta, hogy megvalósításra kerül a Szent István hid, de ezzel a Szent István út forgalma csak növekedni fog.  

 

Mórás Zsolt: Erdélyi Takács István felvetésére elmondja, hogy a költségvetésben 5 millió Ft-ot kap egy-egy képviselői körzet kisebb munkák elvégzésére. (járdaépítés, kisebb kátyúzási munka stb.) Erről a későbbiek során fognak majd részletesen tárgyalni. Nem akarja elkeseríteni Buttinger urat, de nincs elvetve a Szent István híd megépítése.

 

Segesdi János: Minél előbb rendbe kell tenni a haránt irányú közlekedési utakat, illetve több átkötést kell megteremteni a körforgalmi csomópontok közlekedési dugót okozó hatásának kiváltására. Ezzel kapcsolatban kistérségi szinten is próbálnak majd pályázni, hiszen egyes utak Tárnokra és Sóskútra is biztosítják az átvezetést.  Tárnok felé átvezető utat azért is meg kell építeni, hiszen az út mellett fekvő zöldterületen tervezik az új egészségügyi centrumot létesíteni. Kérdésre reagálva elmondja, hogy nagy az esély pályázat elnyerésére, hiszen Szigetszentmiklóssal együtt nyújtották be azt, és támogatást kaptak a térségtől is. Kiss Ildikó kérdésére elmondja, hogy kerékpárút kiépül Érd és Százhalombatta között a Duna-parton, hiszen a tervek már készen vannak.

 

Dániel József: Véleménye szerint ragaszkodni kellene ahhoz, hogy Budapest önálló régió legyen, hiszen, akkor Pest megye is kedvezőbb helyzetbe kerülhetne. 

 

Mórás Zsolt: Köszöni az értékes hozzászólásokat, a Batthyány programot e-mail-en el fogják küldeni, hogy a következő alkalommal alaposabban meg tudják majd tárgyalni. Megállapítja, hogy 5 fővel még határozatképes az ülés, ezért kéri, hogy most fogadják el azt, hogy I. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartják a Batthyány Programot.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

1/2007. (III. 19.) Tusculanum Településrészi Önk. sz. határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Gazdasági Programja

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a „Batthyány Program” I. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Közbiztonság helyzete

     Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről

           Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2006. évi tevékenységéről

 Előadó: Mórás Zsolt képviselő, részönkormányzat elnöke

 

 

Mórás Zsolt: Részletes tájékoztatást ad a rendőrkapitány jelentéséből kiemelten a kerületre vonatkozó statisztikai adatokra. Ezzel összefüggésben ismertette az erősödő polgárőr egyesület beszámolóját is. Pozitívak a tapasztalatai a polgárőrökkel kapcsolatban, hiszen értesítésükkor mindig megjelennek. Stb.

 

Szloboda József: Elmondja, hogy a lakosság nem érzi magát biztonságban. Megkérdezi Érden hol van a „látható rendőrség”. Véleménye szerint egy járőrautó nagyon kevés ekkora lélekszám esetén. Nem fogadható el a rendőrségi beszámoló.

 

Dániel József: Általa is tapasztalt visszásságokról számolt be. Későn érkeznek a helyszínre a betörés bejelentésekor stb. Véleménye szerint az emberek már nem is jelentik be azokat, hiszen „úgy sem történik semmi”. Sok a fel nem tárható esetek száma. Véleménye szerint a rendőrkapitány beszámolóját ne fogadja el a Közgyűlés.

 

Segesdi János: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a rendőrkapitány el tudná fogadni azt, hogy a kapitányság mögötti terület beépítésével korszerűbb körülményeket teremtsenek, de konkrét választ még nem kaptak arra vonatkozóan, hogy akarják-e fejleszteni a rendőrséget vagy sem.

 

Mórás Zsolt: Idő közben az ülés határozatképtelenné vált, 4 fő van jelen. Így határozatot hozni nem tudnak, csak véleményüket fogja tolmácsolni a közgyűlésnek.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Szervezet 2006. évi tevékenységéről

  Előadó: Mórás Zsolt képviselő, részönkormányzat elnöke

 

Mórás Zsolt: Az ÉKF intézmény beszámolója azért került eléjük, mert az elmúlt időszakban megtörtént a Szent István út mellett a felszíni vizes árok felújítása, melyet az anyag is tartalmaz. Sajnos vannak még hiányosságok, hiányzik a Petőfi és a Martinovics út jobb oldalán az áteresz, így továbbra is megreked azon a területen a víz. Az önkormányzat legnagyobb intézménye igyekszik megfelelni a magasabb szintű követelményeknek.

 

Dániel József: Véleménye szerint munkát kell biztosítani ennek a cégnek, akkor több hasznot tud hozni.

 

Mórás Zsolt: Megállapítja, hogy 5 fővel újra határozatképes az ülés. Kéri, hogy  fogadják el az ÉKF beszámolóját.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2007. (III. 19.) Tusculanum Településrészi Önk. sz. határozat

 

ÉKF beszámolója

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Érdi Közterületfenntartó Intézmény 2006-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet alapján a pályázatok kiírására 

  Előadó: Mórás Zsolt képviselő, részönkormányzat elnöke

 

 

Mórás Zsolt: Ismerteti a civil szervezetek támogatására irányuló rendelet előterjesztésével kapcsolatos előzményeket, a kezdeményezés pozitív fogadtatását a különböző területekhez kapcsolódó keretösszegeket. (környezetvédelem, közrendvédelem, idegenforgalom, kulturális, szociális, egészségügyi, sport- és ifjúsági). Részletesen elmondta a korábbi támogatási rendszert, melyre pályázva sok iskola tudta kiegészíteni tevékenységét. De mivel majdnem minden intézménynek van alapítványa, így számukra is elérhető a keret.

 

Erdélyi János iskolaigazgató: Köszönetét fejezte ki a rendelet megalkotásáért, hiszen a civil szervezetek élő közösségeket alkotnak, jó szellemi élet alakulhat ki.

 

Segesdi János: Nem a civil szervezetek kapnak támogatást, hanem jó célok, így a közösségtudat is erősödhet. 

 

Mórás Zsolt: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem volt. Aki egyetért a civil szervezetek támogatásával, igennel szavazzon.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

3/2007. (III. 19.) Tusculanum Településrészi Önk. sz. határozat

 

Civil szervezetek támogatásához  keretfelosztás és pályázati határidő megállapítása

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek, hogy a civil szervezetek támogatására elkülönített összegek keretfelosztására illetve pályázati határidők megállapítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. között bérleti szerződés megkötésére

  Előadó: Mórás Zsolt képviselő, részönkormányzat elnöke

 

 

Mórás Zsolt: Tájékoztatást ad a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletága megkereséséről, mely szerint a Gárdonyi Géza Általános Iskola tetőrészén 15 m2 területen kívánnak mobiltelefon szolgáltatást biztosító antennákat kihelyezni. Kérdésre elmondja, hogy az előterjesztés mellett lévő szerződésben a befogadó paramétereket rögzítették. (energiaigény) Bérlőként vállalják az OKK-Országos „Frédéric Jokot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által mérések elvégzését az üzembe-helyezéskor.

Szloboda József: Véleménye szerint tudni kellene, hogy végeztek-e méréseket, milyen sugárzásnak vannak kitéve a gyerekek. Műszaki adatok nélkül nem javasolja a bérbeadást.

 

Dániel József: Tudomása szerint sokkal károsabb, ha egy sarokkal arrébb magánházra tennék az antennákat. A sugárzása ezeknek a készülékeknek sokkal alacsonyabb, mint a mobiltelefoné. Reméli, hogy a bérleti díjat az iskola fogja megkapni. Támogatja azt a javaslatot, hogy műszaki paraméterekkel kiegészítve kerüljön vissza az előterjesztés. (hatástanulmány, sugárvédelmi mérés, tervek) 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2007. (III. 19.) Tusculanum Településrészi Önk. sz. határozat

 

Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő antenna és rádiótechnikai berendezés

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő antenna és rádiótechnikai berendezések megvalósítására vonatkozó előterjesztést a megfelelő műszaki paraméterekkel kéri kiegészíteni. Az előterjesztésben térjenek ki arra, hogy létesítmény üzemeltetése a környezetre milyen sugárzással jár együtt. A sugárvédelmi mérés illetve, hatástanulmány, valamint a telepítéssel kapcsolatos műszaki paramétereket tartalmazó terv birtokában tárgyalja újra ezt az előterjesztést.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  Egyebek

 

Dániel József: Javasolja, hogy a kábeltelevíziós rendszer helyett próbálják meg a sugárzó helyi TV-t kialakítani. A Melánia-Aba-Antal utcán keresztül a Diósdi útra kellene átvezetni a forgalmat a körforgalomtól.

 

Segesdi János: Megjegyzi, hogy kistérségi sugárzó Tv létrehozásában gondolkoznak. Több akadálymentesítő átjárót kellene biztosítani.

 

Szloboda József: Kérdése, nem terveznek-e vizitdíj bérletet adni a krónikus betegeknek.

 

Erdélyi János: Az iskola felújításával teret kéne engedni a szellemi tőke hasznosításának is délutánonként, mint befogadó intézmény.  

 

Mórás Zsolt: Megállapítja, hogy egyebekben más észrevétel nem hangzott el, így a településrész önkormányzatának ülését bezárja.

 

Érd, 2007.március 20.

 

                                                                   Mórás Zsolt  s.k.

                                                                   településrészi ÖK. elnöke

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria