erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Lakosság-szolgálati Iroda
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kereskedelmi tevékenység végzése
2014.05.28. szerda 10:02

I. Kereskedelmi tevékenység végzése

A kereskedelmi tevékenység végzését a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szabályozza.

I.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban Kertv.) 3. § (1) bekezdése alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A Kertv. 3. § (2) bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenység formáját (a továbbiakban: kereskedési forma) a kereskedő az e törvényben meghatározott, valamint a (4) bekezdés szerinti szabályok szerint maga választhatja meg.

Ezek a kereskedési formák a (4) bekezdés alapján:

a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,

b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,

c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,

d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,

e) közterületi értékesítés,

f) közvetlen értékesítés,

g) üzleten kívüli kereskedelem,

h) csomagküldő kereskedelem,

i) automatából történő értékesítés

j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés

A Kertv. 6/A § (1) bekezdése szerint az, aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6 § (1) bekezdései alapján a kereskedő bejelentése alapján a jegyző nyilvántartást vezet a kereskedelmi tevékenység végzéséről, mely nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

A bejelentésben a kereskedőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

7.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)

8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

Fentiek alapján a bejelentés köteles termékkörök listája letölthető itt.

A jegyző által a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása megtekinthető itt.

 A kereskedő a fent felsorolt adatokban bekövetkezett változást a Rendelet 6.§ 5) bekezdése alapján haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni.

I.2 Működési engedély köteles üzletek:

Üzlet (a Kertv. 2.§ 27 pontja alapján): kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak

 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek listája a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján:

 

1.       a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

2.       az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

3.       állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

4.       fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

5.       növényvédő szerek és hatóanyagaik;

6.       nem veszélyes hulladék;

7.       „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

A működési engedély kérelemben a kereskedőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. az üzlet

4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

4.2. tulajdonosa,

4.3. címe, helyrajzi száma,

4.4. használatának jogcíme,

4.5. elnevezése,

4.6. alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,

5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),

6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

A jegyző a működési engedélyek megadásáról nyilvántartást vezet és az önkormányzat honlapján a nyilvántartást közzéteszi.

 

A fenti kérelemben megadott adatok változását a kereskedőnek a Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul, a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Amennyiben a kereskedő az üzletet megszünteti, azt a Rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 8 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni, a működési engedély megadásáról szóló igazolás leadásával egyidejűleg.

Rendelet 7. § (3) bekezdése szerint, amennyiben a kereskedő üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély kérelemben is megteheti.

A Szolgtv. 25.§ (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy

b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bírság kiszabására a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenység tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. május
HKSzCsPSzV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Felhívások
Meghívó
2018.05.27. vasárnap 17:00
Érd-Ófalu Hősök tere - I. világháborús emlékmű
2018.05.28. hétfő 14:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.05.28. hétfő 16:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria