erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Behajtási Engedély - 2017. május 31-ig!
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet
2017.04.03. hétfő 10:54

A behajtási engedély kérelmeket az alábbi e-mail címre kérem küldetni:

behajtasiengedely@erd.hu

Az ügy megnevezése

Közútkezelői hozzájárulás megkérése – helyi kezelésű utak vonatkozásában.

(közútkapcsolat kiépítése, gépjárműbehajtó építése, járdaépítés, stb.)

 

Ügyintézés helye, címe

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd Alsó utca 1.

 

Ügyintéző

Magyar Gábor


 

Telefonszám

06-23-522-307

 

E-mail cím

behajtasiengedely@erd.hu

 

 

Behajtási engedély kérelmezésének menete:

1.       Érd belterületére behajtási engedélyt kell kérni minden olyan járműre és járműszerelvényre, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

2.       A kérelemhez az alábbi dokumentumok kitöltése és beadása kötelező:

a.       A honlapon megtalálható behajtási kérelem nyomtatvány mindkét oldala kitöltve

b.      A járművek fogalmi engedélyének másolata mind a két oldaláról. Csak olyan forgalmi engedélyt fogadunk el, amelyben érvényes a műszaki vizsga. Éves engedély csak azokra a járművekre adható, amelyben van még üres hely a következő műszaki vizsgának.

c.       A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, vagy meghatalmazás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa nyújthatja be, amelyhez az össztömeg korlátozással érintett gépjárművel történik a szállítás.

3.       A kérelmezőnek a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.(X.5.) NFM rendeletben (a továbbiakban: NFM rendelet) meghatározott mértékű eljárási díjat kell meg fizetnie az Önkormányzat javára a behajtási engedélyben meghatározott bankszámlára történő átutalással, vagy postautalványon.

a.       Az eljárási díj és a számlaszám e-mail-ben kerül megküldésre a kérelmező részére.

b.       Az engedély csak a díj befizetése után kerül kiadásra.

4.       A hiányosan, hibásan beküldött kérelmeket nem áll módunkban elbírálni. Erről e-mail-ben értesítést küldünk a kérelmező részére.

5.       Sürgősségi eljárás igénylése esetén a tervezett behajtás ideje előtt 6 munkaórával előbb kérjük a kérelmet megküldeni.


 

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:    13.00 - 18.30 óráig

Szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 16.30 óráig

12/2017. (III.23.)

önkormányzati rendelet 

a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre és járműszerelvényre, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre (a továbbiakban együtt: gépjármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja. 

(2) Egyedi össztömeg-korlátozással érintett utak esetén a rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 vagy 5 tonnát meghaladja. 

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Érd Megyei Jogú Város belterületén a rendelet függelékében felsorolt helyi közutakon (a továbbiakban: össztömeg-korlátozással érintett közutakon) közlekedni – engedély nélkül – tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a közutakra a „tehergépkocsival behajtani tilos”, valamint a „kivéve engedéllyel” táblákat kell kihelyezni. 

3. § A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófaelhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) önkormányzati beruházás keretében megvalósuló  út-, vagy közműépítést, illetve az út, vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járműre, valamint

g) az utak kezelését (üzemeltetését, fenntartását) végző járműre, amennyiben az az önkormányzati fenntartású Érdi Közterület-fenntartó Intézmény tulajdonában, üzemeltetésében van. 

4. §  E rendelet alkalmazásában

a)      Gépkocsi: olyan gépjármű, melynek négy vagy több kereke van; a négykerekű motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

b) Gépjármű: közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő,    megengedett össztömeget, illetve megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, lánctalpas, továbbá a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó jármű és járműszerelvény.

c)      Szilárd burkolatú út: az olyan út, amely teljes hosszában szilárd (aszfalt, beton, kő stb.) útburkolattal rendelkezik; nem tekintendő azonban szilárd burkolatú útnak az az út, amelynek csak szilárd burkolatú úthoz való csatlakozása előtt vagy vasúti átjáró előtt van 50 m-nél nem nagyobb hosszban szilárd burkolata.

d)     Az össztömeg-korlátozással érintett utakon történő közlekedésre feljogosító iratok: fuvarlevél, menetlevél, a közútkezelő által kiadott behajtási engedély. 

5. § A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az állami közútkezelő (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) a kezelésében lévő autópályákat, főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak az össztömeg-korlátozással érintett területen keresztül lehetséges. 

2. A behajtási engedély 

6. § (1) A jelzőtáblával elrendelt, megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához a közútkezelő által kiadott behajtási engedély szükséges. A behajtási engedély kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el. 

(2) A polgármester az egy kérelmező részére ugyanazon útszakaszra kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg. 

(3) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést az útviszonyok lehetővé teszik. 

(4) A behajtási engedély jogosultja az általa használt útszakaszban történt károkozást köteles megtéríteni.

3. A behajtási engedély iránti kérelem tartalma és benyújtása

 

7. § (1 ) A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, vagy meghatalmazás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa nyújthatja be, amelyhez az össztömeg korlátozással érintett gépjárművel történik a szállítás (a továbbiakban kérelmező). A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletben meghatározott, e célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelem melléklete a behajtásra váró gépjármű forgalmi engedélyének másolata. 

(2) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, elérhetőségét,

b) a forgalmi engedély jogosultjának nevét, címét/székhelyét, elérhetőségét,

c) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát); amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,

d) a gépjármű típusát, össztömegét,

e) az útvonal meghatározását, a kezdőpont és a célállomás megjelölésével,

f) a behajtási engedély érvényességének kért időtartamát,

g) a behajtási engedély kérésének indokát. 

4. A behajtási engedély kiadásának feltételei, tartalma 

8. § (1) Az utak teherbírására és állapotára tekintettel a 24 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közlekedése kizárólag különös indokoltság esetén engedélyezhető. 

(2) A behajtási engedély rendszámokhoz kötve adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. 

(3) Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan nyújt be kérelmet, a kiadás feltételeinek mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön - külön kell fennállnia. 

(4) Az engedély egy kijelölt útvonalra, vagy teljes úthálózatra kérhető. Az egyedi behajtási tilalommal érintett, össztömeg korlátozással érintett utakra csak eseti engedély adható ki az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel egyeztetett feltételekkel. Az általános behajtási engedélyek nem érvényesek az egyedi össztömeg korlátozással, behajtási tilalommal érintett utakra. 

5. Díjfizetés 

9. § (1) A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010.(X.5.) NFM rendeletben (a továbbiakban: NFM rendelet) meghatározott mértékű eljárási díjat kell meg fizetnie az Önkormányzat javára a behajtási engedélyben meghatározott bankszámlára történő átutalással, vagy postautalványon. 

(2) Az engedély kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható ki. 

10. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályok megtartását a közterület-felügyelet ellenőrzi. 

(2) A gépjármű vezetője köteles az össztömeg korlátozással érintett területen történő közlekedésre feljogosító iratokat magánál tartani, és ellenőrzés céljából az (1) bekezdésben foglalt szerv részére kérésre bemutatni. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos NFM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni

6. Záró rendelkezések 

11. §  A rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 

12. § Hatályát veszti a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI.10.) önkormányzati rendelet. 

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében a „tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI. 10.) önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe a „megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet” szöveg lép.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

1.

Természetes személy kérelmező esetén

 

Igénylő neve:

 

Igénylő adószáma:

ideje (év, hó, nap):

 

Lakóhelye:

 

Tartózkodási helye:

 

Telefonszáma:

2.

Gazdálkodó szervezet kérelmező esetén

 

Igénylő neve:

 

Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma:

 

Cégjegyzésre jogosult neve:

 

Főtevékenysége (TEÁOR szerint):

 

Igénylő adószáma:

 

Ügyintéző neve:

Telefonszáma:

3.

A gépjármű forgalmi rendszáma:

4.

Forgalmi engedély száma:

5.

A gépjármű típusa:

6.

Áruszállítás esetén a gépjármű össztömege (Forgalmi engedély F.1):

7.

A beruházás / létesítmény megnevezése/ Garázs esetén a garázs címe/helyrajzi száma:

8.

Az igénylés típusa (a behajtás indoka):

O Lakossági behajtási engedély esetében:

c Övezeti lakos kérelmező

c Övezeti tartózkodási helyű személy kérelmező

c Garázs tulajdonos/haszonélvező/bérlő kérelmező

O Intézményi behajtási engedély

O Ideiglenes behajtási engedély esetében:

c  áruszállítási célú behajtási engedély

c  kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély (szálloda, panzió, vendégszobák)

c díjmentesen adható eseti behajtási engedély (különösen: közterületi út- és közműépítés, -felújítás, -karbantartás, menyasszonyi autó, keresztelőre csecsemőt szállító autó, idősek otthonába lakót szállító autó)

c díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély (különösen: magáningatlanon végzett építési, felújítási munka, javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, őrző-védő szolgálatok, taxik, rendezvényekhez kapcsolódó autók, városnéző kisvonat)

c  vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély

9.

Tervezett szállítási útvonal:

_________________________________________________________________________

 

- a szállítási útvonal kezdetének címe: ___________________________________

 

- a megközelítendő ingatlan címe: _______________________________________

 

 

 

10.

Behajtás ideje:

 

11

Ingatlan tulajdonos neve, címe:

 

 

 Kelt:  ……………………………….

 …………………………………………..

igénylő aláírása

 

  1. függelék a 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez
   
7,5 tonna kivéve engedéllyel
 1.A 7. Sz. főútvonal felöl a Szajkó u. (jobb oldal) sarok
 2 - 6. Fehérvári út jobb oldala - Tárnok felöl Érd központ felé:
 2.Turul u. sarok 
 3.Sólyom u. sarok
 4.Keselyű u. sarok
 5.Karvaly u. sarok 
 6.Héja u. sarok
7. Zámori út és Fehérvári út kereszteződése, Fehérvári útra, jobb oldal sarok
 8 - 14. Fehérvári út felől - Zámori út jobb oldala:
 8.Kakukk utca
 9.Fecske utca
 10.Szalonka u. 
 11.Szárcsa u. sarok
 12.Túzok u. sarok
 13.Vadkacsa u. sarok
 14.Vadlúd u. sarok
 15.Hattyú utca - Kolozsvári u. (közig.határ) 
 16.Hattyú utca felöl a Vadlúd u. felé (Hattyú u. Vöcsök u. kereszteződésénél  jobb oldal
 17.Tárnoki út csatlakozás az érdi Kolozsvári u-ba
 18.Szőlőhegyi utca vége jobb oldal (Kolozsvári és Tárnoki kereszteződés)
 19.Ercsi út - elkerülő sarok
 20.Tolmács út - elkerülő sarok
 21.Balatoni út jobbra lekanyarodó sáv, Csilla utca sarok
   
 22.Nagytétényi (6-os út) - tétényi út sarok
 23 - 38. A Budafoki útról jobbra (Budai út felé):
 23.Küküllő
 24.Körös u.
 25.Kerka u. sarok
 26.Kapos u - Budafoki út
 27.Ipoly u.
 28.Budafoki út
 29.Homoród u. sarok
 30.Hernádi u. sarok
 31.Hanság u. sarok
 32.Garam u. sarok 
 33.Galga u. sarok
 34.Bodrog u. sarok 
 35.Berezna u. sarok
 36.Berettyó u. sarok
 37.Béga u. sarok
 38.Duna u. sarok
   
 37 - 62. 7.sz. főútvonal:
 39.Ágnes u.
 40.Aranyos u.
 41.Szalajka u. - 7. sz. út mindkét oldalon
 42.Sajó u.
 43.Kis Duna u.
 44.Sárd u. - 7. sz. főút mindkét oldalán
 45.Sárvíz u.
   
 46.Szalvia u.
 47.Szarkaláb u.
 48.Puszpáng u.
 49.Szegfű u.
 50.Porcsínrózsa u.
 51.Diósdi út felé (Balatoni út kereszteződése) Diósdi út jobb oldal sarok
 52.Kutyavári út sarok.
 53.Pipacs utca
 54.Fürdő u. sarok
 55.Orgona utca
 56.Kövirózsa u.
 57.Ligetszépe u.
 58.Orchidea u.
 59.Nőszirom
 60.Lótusz u.
 61.Napvirág u.
 62.Liliom u. - Határ út
 63.Kodály utca 
 64.Ligetszépe utcán Kodály utca felöl 
 65.Ligetszépe utca - Koronafürt u. 
 66.Tárnoki út - Ligetszépe u. sarok
 67.Bojtorján utcára - Árvalányhaj u. sarok
 68.Borostyán u. - Árvalányhaj u. 
 69.Búzavirág u - Árvalányhaj u. sarok
 70.Mályva u. - Muskátli u.
 71.Margaréta u. - Muskátli u.
 72.Mécsvirág u. - Muskátli u.
 73.Nárcisz u. - Gyár u.
 74.Porcsinrózsa u. - gyár u.
 75.Turóc u. - Tétényi út sarok
 76.Talabor u.(jobb oldal) sarok a Tétényi út felöl
 77.Tétényi u. - Diófasor u.
 78.Tétényi u. - Zala útnál
 79.Tétényi u. - Dülő u.
 80.Tétényi u. Zsitva utcánál Nagytétény felőli utca kereszteződése
 81.Tétényi út - Lapály utcával szemközti út
   
   
 82.Idamajor felől - Tetőfedő u.
 83.Érd határ - Ötvös u.
 84.Ötvös u. - Sóskút felőli földút 
 85.Ötvös u. - Sóskút felőli földút - Festővel szemben
 86.Sóskút felől Érd határa
 87.Sóskút felől Érd határa - Betonozóval szemben (Faragó u. vége)
 88.Sóskúti út - Érd határ
 89.Zengő u. - Érd határ
 90.(Autópálya lahajtó -) Iparos u. (felé) - Kovács u. előtt
 91. Iparos u. - Kéményseprő utca (benzinkútnál)
 92. Iparos u. -Aszfaltozó u.  sarok
 93.Iparos u. - Sóskúti sarok
 94.Iparos u. - Bem köz
95.-112. Törökbálinti út:
 95.Tetőfedő u.
 96.Tekercselő u. sarok
 97.Takács u. sarok
 98.Szövő u. sarok
 99.Szigetelő u. sarok
 100.Szedő u. sarok
 101.Szerelő u. sarok
 102.Szénégető u. sarok
 103.Simító u. sarok
   
 104.Bajcsy Zs. Út - Sóskúti út sarok
 105.Iparos u. - Kádár u.
 106.Iparos u. - Kárpitos u.
   
 107.Szilfa u. 
 108.Szilvafa u.
 109.Folyondár u.
 110.Tiszafa u.
 111.Tölgyfa u.
 112.(Alsóerdősor u.) Felsővölgyi út
 113.Törpemandula (Tárnok) - Kőhalmi u.
 114.Árvalányhaj (Tárnok) - Kőhalmi u.
 115.Kövirózsa (Tárnok) - Kőhalmi u.
 116.Bazsarózsa - Beléndek
 117.Bazsarózsa - földút sarok
 118.Bazsarózsa - Közig. határ
 119.Begónia - Közig. Határ
 120.Esztergályos - Közig. Határ
 121.Bánylég u. - Tétényi út
   
   
   
Tehergépkocsival behajtani tilos:
  Őszirózsa utca
  Alispán utca (Diósdi út -Főnök utca között)
  Gyula utca (Tárnoki út - Gábor utca között)
   
3,5 tonnánál nehezebb tgk-val behajtani tilos:
  Hegesztő tca
  Gépész utca (Sóskúti út és Aszfaltozó utca között)
  Aszfaltozó utca (Gépész utca és Fűtő utca között)
   
3,5 tonnás súlykorlátozás:
  Elvíra utca (Budai út és Eszter utca között)
  Ella utca
  Paula utca
  Narancsfa utca (Bajcsy-Zsilinszky út és a Szilfa utca között)
  Pelikán utca
   
5 tonnás súlykorlátozás:
  Erzsébet utca (Etelka és Kornélia utca között)
Nyomtatás
Kapcsolódó anyagok
Letölthető állományok
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria