erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Korábban írtuk 2010...
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Elf­ogadták a költségvetés módosítását, nemet mondtak a Sport Kft-re - tudósítás a Közgyűlés október 15-ei üléséről
2009.10.21. szerda 11:26

Huszonkét pontra szólt ugyan a meghívó, de az ülés kezdetén még két sürgős előterjesztéssel gyarapodott a napirendi pontok száma Érd Megyei Jogú Város október 15-én megtartott közgyűlésén. A képviselők a javaslatok zömére igent mondtak, így egyebek között elfogadták a 2009. évi költségvetés módosítását is, ám elutasították az Érdi Sport Kft. létrehozását.

„Napirend előtt Csánics Sándor, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Miskolczi Katalin szo­cialista képviselő asszony kért szót. Csánics Sándor nehezmé­nyezte, hogy a Szerb Kisebbségi Önkormányzat – noha elsőként nyújtotta be a pályázatát – nem kapta meg az állami, feladatalapú támogatást, ezért kérte a testületet, szavazza meg számukra azt a működési költ­séget, amitől önhibájukon kívül elestek az idén. Azt is javasolta, hogy a kisebbségi önkormány­zatok – az egyéni képviselőkhöz hasonlóan – kapjanak egy olyan keretösszeget, amit szabadon felhasználhatnának a közös­ség javára. T. Mészáros András polgármester a felvetésekre rea­gálva közölte: az állami támo­gatásokról nem helyben dönte­nek, az önkormányzat csupán továbbítja a benyújtott kérel­meket, képviselői keretösszege­ket illetően pedig hangsúlyoz­ta: nem a képviselők, hanem a választókerületek kapják, és a településrészi önkormányza­tok szavazzák meg azokat a célokat, amire elkölthetik, a képviselők tulajdonképpen csak menedzselik a feladatok megva­lósítását.”

Miskolczi Katalin a választókerülete egyik lakójának ügyében kérte a bizottságok elnökeit, látogassanak ki a hely­színre, és viseljék végre a szívü­kön az ügyfél sorsát, aki méltatlan körülmények között él. Válaszul Segesdi János alpol­gármester elmondta: immár három éve, sőt még az előző ciklusban is foglalkoztak az üggyel. Született is egy kedvező megoldási javaslat, ami biztosította volna az ügyfél  kulturált lakhatását, ám ő ezt visszautasítot­ta. Ebben az ügyben csak akkor születhet megnyugtató megol­dás, ha az ügyfél együttműködik az önkormányzattal – fűzte hozzá Segesdi János.

„Napirend előtt Horváth András bejelentette a Közgyűlésnek, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt képviselői kiváltak a Fidesz-frakcióból, és négy tag­gal, önálló frakciót alakítottak.

Három interpelláció is érke­zett a közgyűlés elé. Jakab Béla a Széchenyi Iskolánál megépült kerékpár­tároló költségeit firtatta, dr. Schütz István arra volt kíváncsi, mennyi ügyvédi díjat fizetett az önkormányzat a Sportcsarnok és Városi Uszodával kapcsola­tos perben, míg Kubatov István arra kért választ, történt-e való­ban túlszámlázás a Béke téri lakásfelújításoknál. T. Mészáros András polgármester mindhá­rom felvetésre tizenöt napon belül, írásban ad részletes választ a képviselőknek.

A közgyűlés a napirendi pon­tok tárgyalása során elfogadta a zaj- és rezgésvédelem helyi sza­bályozásáról, a közművelődési feladatok ellátásáról, valamint az egyes fás szárú növények védelméről szóló rendeletalko­tási javaslatot, bár ez utóbbit illetően Miskolczi Katalinnak fenntartásai voltak a fakivágást bejelentő tulajdonos illetékfize­tési kötelezettségével szemben. Úgy vélte: ami közérdek miatt kötelező, legyen költségmen­tes! A rendelet ugyanis többek között arról szól, hogy 30 nap­pal előbb be kell jelenteni a tulajdonosnak, ha saját ingatla­nán 15 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fát szándékozik kivágni, mert – tekintettel a mellékletben felsorolt, csaknem hetven lombos és tizennégy tűlevelű fafajta védelmére – csak a polgármester által kiadott engedély alapján lehet ezt meg­tenni. Védett fafajta például a vad- és szelídgesztenye, a dió, a vadalma, a bükk, a platán és a tölgy, sőt még a fehér akác is.

A közgyűlés első parázs vitá­ját a város idei költségvetésé­nek újabb módosítására tett javaslat keltette. A polgármester előterjesztésében úgy fogal­mazott: a 2009. évi költség­vetés 5. számú módosítása a pályázati források, illetve saját pénzügyi forrásból tervezett fejlesztések beépítése, a köz­ponti költségvetéstől kapott támogatásértékű bevételek növekedése, valamint a hiva­tali és intézményi előirányzat átcsoportosítása miatt szüksé­ges. Jakab Béla bejelentette, hogy a pénzügyi bizottság nem támogatta a rendelet módosí­tását. Dr. Való Gábor a szocialista frakció véleményét tol­mácsolva elsősorban formai kifogásokat emelt a benyújtott előterjesztéssel kapcsolatban, és megjegyezte: rosszízűnek tartja az ilyen „salátajellegű” módosí­tási kérelmet, és nem támogat­ják az elfogadását. T. Mészáros András úgy fogalmazott, akkor érné csalódás, ha a szocialisták támogatnák az előterjesztést. Hozzátette: a kidolgozást illető nézetekkel egyet tud érteni, az irodavezető a következő évre beépítheti a megfogalmazott formai módosításokat.

Dr. Döcsakovszky Béla azt hangsúlyozta: a szocialista képviselőknek nemcsak formai, hanem tartalmi kifogásaik is vannak a költségvetést illetően, mert a temérdek hitelfelvétel szerinte 2011 után a törlesz­tések miatt felemészti a város összes szabad pénzét, és leg­alább tizenöt évig ellehetetleníti a város működését. Úgy vélte, egy ilyen költségvetés elfoga­dásában az ellenzék nem lehet partner. A képviselő hozzászó­lására reagálva, a polgármes­ter megállapította: úgy tűnik, a szocialistákkal mégsem sike­rült megállapodni abban, hogy a város érdekében együtt fog­nak működni. Ezek szerint az ellenzék elveszítette azt a cse­kély józanságot is, amire eddig még lehetett a részükről szá­mítani. Hozzátette: a költségve­tés módosítására szükség van, hogy az elindult fejlesztések és az uniós programokon nyert pályázatok megvalósuljanak. Fontos tisztázni – tette hozzá –, hogy nem az állam pénzét köl­tik, hanem a polgárok által befi­zetett adóforintokat, valamint az uniós pályázatokon elnyert összegek is az európai állam­polgárok adójából származnak.

A költségvetés módosításáról szóló javaslat így ismét politikai síkra terelte a képviselők vitáját, majd rövid szünet után végül a közgyűlés 17 igennel elfogad­ta a rendelet módosítására tett javaslatot. Elutasították viszont a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására irányuló javaslatot, és hason­lóképpen az Érdi Sport Kft. létrehozását sem támogatták a képviselők. Ez utóbbi javaslat már több vitát is megért, és a polgármester szerint sikere­sebbé tehetné Érd sportéletét, de a képviselők többsége nem értett egyet vele. Elfogadták viszont a város sportkoncepciójának, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet módosítását is, és megszavazták az ÉTV Kft. üzletrészek térítésmentes átadá­sának elfogadását. A város terü­letén a közterületek átépítései és lakossági tiltakozások miatt hat szelektív hulladékgyűjtő-sziget áthelyezése, illetve megszüntetése volt indokolt, és ezek helyett az új helyszí­nek kijelölésére tett javaslatot elfogadta a közgyűlés. Mivel a szelektív hulladékgyűjtés leg­fontosabb tudnivalóinak elsa­játítására az iskolás gyermekek nagyon nyitottak és fogéko­nyak, a képviselők támogatták, hogy érdi oktatási intézmé­nyek közelében helyezzék el a hiányzó szelektív szigeteket egy részét, így a Kós Károly, a Gárdonyi Géza, a Móra Ferenc, és a Teleki Sámuel iskola közelében is lesz majd egy-egy ilyen hulladékgyűjtő-sziget.

A képviselők a továbbiak­ban egyhangúlag elfogadták az „Építő közösségek” című, a közművelődési intézményrend­szer felnőttképzési kapacitásá­nak bővítésére irányuló pályáza­ton való részvételre szóló javas­latot, támogatták a városközpont pályázatában tervezett Pelikán sétány kialakításával érintett ingatlanok telekalakítására tett javaslatot, és egyetértettek azzal is, hogy az Érdi Tűzoltóság térí­tésmentesen átadja a már hasz­nálaton kívül helyezett vízszállító tűzoltó gépjárművet a Budaörsi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Ugyancsak áldását adta a közgyűlés arra az újabb öt darab térfigyelő-kame­ra kihelyezésére, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium bocsá­tott a rendőrség rendelkezésére.

A közgyűlés megtárgyal­ta a napirendre felvett sürgős előterjesztéseket is. A  szocialisták saját bizott­sági tagjaik visszahívására és újraválasztására tettek javas­latot, ugyanakkor az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft. felügyelő bizottságába is új tag megválasztását javasol­ták. A  képviselők – ugyancsak sürgős előterjesztésként – támogatták a Cinke, Cankó, Csér és Csíz utcák megnyitását is, ami a csatornázási program zavar­talan megvalósításához szüksé­ges, de évtizedes problémákat is megoldott.”

Az egyebek napirendi pontot követően a közgyűlés zárt ülést tartott, amelyen egyebek között döntöttek az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítéléséről, valamint három korábbi határozat ellen benyúj­tott fellebbezésről.

­

Cikkünkhöz felhasználtuk  az ÉRDI ÚJSÁG 2009. október 22-ei számában megjelent tudósítást, melynek szerzője Bálint Edit.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 08:00
Polgárok Háza - Érd, Alsó u. 1-3. II. emelet 205. szoba
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria