erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
HATÁROZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az OEVB 38/2018. (IV.08.) határozata
2018.04.08. vasárnap 18:07

K. A. választópolgár által, választási plakát felülragasztása miatt benyújtott kifogás elbírálásáról

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) KA választópolgár által a Momentum Mozgalom ellen, választási plakát felülragasztása miatt benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi 

határozatot: 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak  h e l y t  a d és megállapítja, hogy a Momentum Mozgalom jelölő szervezet az MSZP - Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetek plakátjának felülragasztásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdése c) és e) pontját valamint a 144. § (7) bekezdését, ezért a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. 

A Választási Bizottság a Momentum Mozgalom jelölő szervezettel szemben a választási kampány szabályainak ismételt megsértése miatt 200 000,-Ft azaz, Kettőszázezer forint összegű pénzbírságot szab ki. A bírság összegét a Magyar Államkincstár NVI Központosított Beszedési Számlára (10032000-01040391-00000000) kell megfizetni jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2018. április 11. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S 

K. A. kérelmező (továbbiakban Kérelmező) 2018. április 8-án 15 órakor a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton kifogást nyújtott be a Momentum Mozgalom (továbbiakban: Kérelmezett) jelölő szervezet ellen. Előadása szerint Kérelmezett a Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 72. számú házzal szemben az MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetek által elhelyezett választási plakátokat a saját plakátjaival felülragasztotta. Kérte, hogy a Választási Bizottság a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől. 

Kérelmező kifogásában előadta, hogy a jogsértő cselekményről 2018. 04. 07. napján 17.05. perckor szerzett tudomást. 

A Kérelmező beadványában kifejtettek szerint, a Kérelmezett a fenti cselekedetével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt alapelvi követelményeket, valamint a 144. § (7) bekezdésében írt, a plakát elhelyezésére vonatkozó törvényi előírásokat. A jogsértés bizonyítékaként a kifogáshoz 1 db fényképfelvételt csatolt, melyen jól látható, hogy a Kérelmezett plakátja alatt az MSZP- Párbeszéd Magyarországért jelölőszervezet választási plakátja található. 

A kifogás az alábbiak miatt alapos. 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a fenti kifogás maradéktalanul megfelel a Ve. vonatkozó előírásainak, ezért azt érdemben vizsgálta.

 A Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontja alapelvként rögzíti a jelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. A Ve. 144. §-ának (7) bekezdés szerint pedig a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját. 

A Kérelmező által bizonyítékként becsatolt fotókról megállapítható, hogy a Kérelmezett választási plakátjai oly módon kerültek elhelyezésre, hogy azok sértik a fentiekben hivatkozott törvényi rendelkezéseket, mivel azok más jelölő szervezet választási plakátjait részben elfedik. Tekintve, hogy a kifogásban sérelmezett jogsértés bizonyítást nyert, így a Választási Bizottság a Kérelmezettet eltiltotta a további jogsértéstől. 

A Választási Bizottság ezen túlmenően megállapította, hogy a jelölő szervezet által elkövetett jogsértés – figyelemmel a 34/2018. (IV.05.) számú határozatban foglaltakra - ismétlődő jellegű és az OEVK területén belül több településre kiterjedő, továbbá elkövetése nyilvánvalóan szándékos magatartás eredménye. Ezen körülményekre figyelemmel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a választási eljárás alapelvi rendelkezéseinek ily módon történt megsértése esetén indokolt olyan jogkövetkezmény alkalmazása, mely alkalmas arra, hogy a jelölő szervezetet a hasonló jogsértéstől visszatartsa, így a Ve.219.§ (2) bekezdésének alkalmazásával a rendelkező részben foglalt összegű bírság kiszabása mellett döntött. 

A határozat egyéb rendelkezései a Ve. 2. § c) és e) pontjain, 144. § (7) bekezdésén, 212. §-án, 215. § c) pontján és a 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-227. §-ain és a 297. § (2) bekezdés b) pontján alapul. 

Érd, 2018. április 8.

 

dr. Csukás Pálma

 

elnökhelyettes


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria