A képviselők köszöntötték a 60, 65, 70 és 75 évi pedagógi­ai munkáért járó díszoklevéllel kitüntetett érdi pedagógusokat, azt követően pedig rendeletal­kotási javaslatokról döntöttek és tájékoztatókat hallgattak meg.

Egyebek mellett elfogadták a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról, a vállalkozá­soknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről, valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rende­let módosításáról szóló javas­latokat.

A közgyűlés megvitatta a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítésénél és a tanuszoda épí­tésénél jelentkező többletköltsé­gekre való fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, amely szer­int a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítése és a tanuszoda építése kapcsán a lebonyolító és a kivitelező jelzése alapján pót­munka- és többletmunkaigény merült fel. A határidők betartá­sa miatt a kivitelezés folyama­tosságát biztosítani kell, ezért szükségessé vált a fővállalkozói szerződés és a vállalkozói szerződés módosítása. A módosítás a közbeszerzés szempontjából nem jelent problémát, mivel pótmunkaként kerül elszámo­lásra – tartalmazta az előterjesztés.

Jakab Béla, a pénzügyi és a költségvetést ellenőrző bizott­ság elnöke önkormányzati érdeknek nevezte, hogy kivizs­gálás előzze meg a kifizetése­ket. Schütz István független vizsgálóbizottság létrehozását szorgalmazta, Jakab Béla pedig külső szakértőkkel kívánta elvé­geztetni a kivizsgálást, és meg­említette, hogy minden fillért meg kell vizsgálni, amikor kifi­zetésre kerül sor.

T. Mészáros András polgármester elmondta, jómaga is külső szakértők bevonásával akarja kivizsgáltatni a kifizeté­sek jogosultságát, de a képvi­selő-testület akár ad hoc bizott­ságot is létrehozhat az iskolai beruházás kivizsgálására.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a határo­zati javaslatot, és biztosította a Gárdonyi Géza Általános Iskola beruházásának befejezéséhez szükséges 29 705 437 Ft többlet­költséget a 2009. évi költségve­tés terhére, ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tanuszoda beruházásának befejezéséhez szükséges 30 803 092 Ft többlet­költséget is biztosítsák a 2009. évi költségvetés terhére.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése alkalmasnak tartot­ta lakossági és helyi szakmai egyeztetésre, valamint a köz­ponti településrendezési terv­tanácsi tárgyalásra a település teljes közigazgatási területére készülő helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetét.

A képviselő-testület elfogad­ta a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezéséről szóló elő­terjesztést. T. Mészáros András polgármester elmondta, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnázium minden évben a középiskolai felvételi eljárások lebonyolítá­sa után több tanuló felvételi kérelmét utasítja el férőhely hiá­nyában. Miután a város fenn­tartásában csak egy gimnázium működik, így az elutasított tanulók Érden kívül keresnek maguknak iskolát. Ezen a hely­zeten kívánt a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója vál­toztatni, amikor azzal a kéréssel fordult az intézmény fenntartójához; vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az általá­nos iskola tizenkét évfolyamos egységes iskolaként működ­jön 2010. szeptember1-jével. A kibővülő épületben lehetőség nyílik az iskolai férőhelyek szá­mának emelésére. Az átszerve­zés a jelenleg hatályos törvényi előírások szerint csak több lép­csőben valósítható meg.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezik az egysé­ges iskola formai és tartalmi követelményeiről. Az egységes iskola a többcélú intézmények típusai közé tartozik, olyan többcélú intézmény, amelynek keretei között kizárólagosan iskolai feladatok valósulnak meg, legalább két (jelen eset­ben általános iskola és gimná­zium) különböző iskolatípus feladatait kell megszervezni, felmenő rendszerben. Miután a 2009 áprilisában felvett gyermekek számára általános isko­lai oktatást hirdettek, ezért az egységes tizenkét évfolyamos iskolát csak a 2010. áprilisi fel­vételi eljárásban lehet meghirdetni, a gimnáziumi osztály beindítására így csak 8 év után kerülhet sor, ami a jelenlegi helyzeten nem segít. Az elő­terjesztő javasolta a közgyű­lésnek az egységes iskola és az összetett iskola formában történő átszervezés megvaló­sítását, így 2010. szeptember1-jétől indítható a gimnázium 1. osztálya. Amennyiben az átszervezés megvalósul, és létrejön a tizenkét évfolyamos iskola, szükséges az intéz­mény körzetének módosítása is, a beiskolázási körzet Érd megyei jogú város közigazga­tási területe lenne.

A közgyűlés vita nélkül elfo­gadta, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskolát a 2010/11-es tanévtől tizenkét évfolyamos egységes és összetett iskolává szervezi, felhatalmazta az okta­tási intézmény igazgatóját a gimnáziumi kód megkérésére a felvételi központtól és a 2010/11. tanévre vonatkozó felvételi eljár­ás megindítására, ugyanakkora képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatos jogi, szak­mai feladatok elvégzéséről gon­doskodjon, és azokat terjessze a közgyűlés elé.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértett azzal, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola tizenkét évfolyamos egy­séges és összetett iskolává történő átszervezésének anyagi fedezetét a város költségvetésé­be betervezi.

A közgyűlés egyetértett az iskolabusz-járat működtetésé­re tett javaslattal. Tóth Tamás, a városfejlesztési, műszaki és mezőgazdasági bizottság elnö­ke előterjesztette a közösségi közlekedés továbbfejleszté­séhez szükséges megalapo­zó tanulmány elkészíttetésére vonatkozó javaslatot, amellyel egyetértettek a képviselők, azt követően pedig – egye­bek között – módosították az Intézményi Gondnokság, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága, a Szociális Gondozó Központ, a Szakorvosi Rendelőintézet és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.

A közgyűlés a körzeti meg­bízotti irodák működésével kapcsolatban úgy döntött, hogy biztosítja az Érd, Iparos u. 2–6. szám alatti, 3173/1 hrsz-ú beépí­tett ingatlanból 13,5 m2 iroda, a Római u. 24/A alatti, 23962/1 hrsz-ú beépített ingatlanból 75 m2 iroda, a Fehérvári u. 16. szám alatti, 17776 hrsz-ú beépí­tett ingatlanból 49 m2 iroda, valamint a Duna u. 84. szám alatti, 21003 hrsz-ú beépített ingatlanból 25 m2 irodahelyisé­get. A közgyűlés a helyiségeket a Pest Megyei Rendőr-főkapitány­ság (Érdi Rendőrkapitányság) és az Érdi Városi Polgárőr Egyesület részére határozatlan időre, 30 napos felmondási idő biztosítása mellett térítésmen­tes használatba adja.

A közgyűlés a fentieknek meg­felelően a Duna u. 84. számú ingatlanra vonatkozóan az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel és a Fehérvári u. 16. szám alatti ingatlanra vonatkozóan – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság­gal – korábban megkötött szerződéseket módosítja.

A közgyűlés közbizton­sági centrumok létrehozása érdekében – ahol lehetőség van rá – a KMB-irodák mellett 24 órás biztonsági szolgálat működését tartja kívánatosnak. A körzeti megbízotti irodákban az Érdi Városi Polgárőr Egyesületnek is biztosítani kell a működéshez szükséges területet.

A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására.