Tájékoztató a méltányossági kérelemhez


Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A kérelem benyújtása után amennyiben szükséges környezettanulmány elkészítésére kerül sor, melynek időpontjáról írásban értesítést kap a kérelmező.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit, melyhez az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

  • az adózó és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolása, (ennek hiányában munkanélküliség igazolása, igazolás az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetéséről és alkalmi munkáról tett nyilatkozat, igazolás rendszeres segélyről, családi pótlékról, nyugdíjról, tartásdíjról, lakásfenntartási támogatásról, egyéb ellátásról, családi segítség esetén a segítséget nyújtó nyilatkozata),
  • utolsó havi teljes bankszámlakivonata, 
  • eltartottak száma (16. életév felett iskola látogatási igazolás)
  • a háztartáshoz kapcsolódó, alapvető rezsi kiadások igazolása (víz, fűtés, gáz, villany, közös költség, telefon stb. számlalevél becsatolása).

Adótartozás kizárólag magánszemélyek esetében mérsékelhető, egyéni vállalkozó és jogi személy esetében csak a bírság és késedelmi pótlék összegének mérséklésére van lehetőség, az adótartozásra részletfizetés illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

Jogi személyeknek a kérelemhez csatolni kell az utolsó 3 havi pénzforgalmi kimutatást és az adótartozás esedékességének időpontját 15 nappal megelőző időszak pénzforgalmi kimutatását, az előző évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, a követelések behajtására tett intézkedésékről szóló iratokat, valamint a kimutatást a tárgyévi pénzeszközök átadásáról és az előző évi társasági adó bevallást.

A kérelemre indult első fokú adóigazgatási eljárási illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései alapján gazdasági társaságok esetében 10.000,-Ft, melyet banki átutalással az önkormányzat eljárási illetékbeszedési számlájára kell teljesíteni.

Az államigazgatási eljárási illeték bankszámlaszáma: 12001008-00209494-01700006

Az utalásról szóló bizonylatot a kérelemhez kell csatolni.