Támogatás célja:

 

A pályázat kiemelt célja a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, a tanulói arányok kiegyenlítése érdekében tervezett beavatkozások támogatása révén.

Kiemelt cél továbbá, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztésttámogató szolgáltatásokból, a gyermekek minél korábban kezdődő, és rendszeres óvodáztatása megvalósuljon.

A pályázat további célja, hogy elterjessze a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását a közoktatási intézményekben, elősegítse az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alapú intézmény-fejlesztés megvalósítását, ezáltal pedig segítse, hogy a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléssel minél több iskola igényelje a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés után járó állami támogatást.

A pályázat megcélozza az érettségit adó középfokú oktatási formákban, valamint a minőségi szakképzésben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közötti jelenleg rendkívül nagy aránykülönbség csökkentését. A pályázat keretében ezért az olyan tevékenységek megvalósítása támogatható, melyek révén el lehet érni, hogy az érintett intézményekben az érettségit adó képzési formákban továbbtanuló végzősök aránya a halmozottan hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában ne térjen el egymástól 25%-nál nagyobb mértékben.

A pályázat keretében támogatott tevékenységek és a komplex közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervek megvalósítását szakértők mentorálják. A végrehajtás mentori támogatásának célja, hogy a beavatkozások szakszerű megvalósítása mellett azok fenntarthatóságát, és a közoktatási fejlesztések tágabb összefüggésbe illesztését is ösztönözze.

 

Önkormányzatunk által megpályázott tartalmi elemek, komponensek:

 

A komponens:

Felmérések készítése, beavatkozások támogatása városi és intézményi szinten. A HHH tanulók minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférését támogató intézkedések IPR bevezetése, pedagógiai program átdolgozása. Tanulóbarát, vonzó iskolai környezet kialakítása, gazdag, motiváló hatású infrastruktúra kialakítása, mely alkalmas a szabadidő eltöltésére is. Mobilizálható programok, mobil szakemberek, lakóhelyhez közeli oktatási szolgáltatások, melyekkel a támogató családi háttér megteremtése növelhető, a gyermekek/tanulók esélye javítható. A HHH gyermekek a támogató környezetben differenciált és egyéni fejlesztéssel megélhetik sikereiket az intézményben, tanulási  motivációjuk nő, megelőzhető a deviáns viselkedés.

 

D komponens:

Beóvodázási felelős kijelölése a korai beóvodáztatás érdekében. Óvodáztatási szándék felmérése, családtámogatások, a férőhelyek és igények évenkénti elemzése. Nyílt óvodai programok szervezése, szülők aktívabb bevonásának érdekében, játszóházak, beszoktatási program, délutáni programok, előadások. Óvodai szolgáltatások bővítése. Óvodai IPR bevezetése, mentorálás igénybe vétele. Az óvoda-iskola átmenet támogatása érdekében, óvopedagógusok-tanítók rendszeres együttműködése, közös programok szervezése.

 

E komponens:

SNI tanulók továbbtanulásának támogatása szakképzést biztosító szakiskolába. Egyéni felkészítés, mentorálás tantárgyi felkészítéssel és kompetenciafejlsztéssel. Szakmai együttműködés kialakítása a középfokú intézményekkel, szülőkkel, szakmai szolgáltatókkal. Mobilitás támogatása a programok biztosításához. A pályaorientációs tevékenység felülvizsgálata, hatékonyságának fokozása. A HHH tanulók érettségit adó középfokú intézménybe történő továbbtanulásának támogatása. Egyéni felkészítés, mentorálás, tantárgyi felkészítéssel és kompetenciafejlesztéssel. Szakmai együttműködés kialakítása a középfokú intézményekkel, szülőkkel, szakmai szolgáltatókkal. Mobilitás támogatása a programok biztosításához.

 

A projekt célja:

 

O      Teljes körű HHH nyilvántartás, szociális és közoktatási térkép készítése.

O      Nyitott, kirekesztés-mentes, befogadó oktatási rendszer kialakítása, a tanulási hátrányok leküzdése.

O      A HHH gyermekek korai beóvodáztatása, differenciált fejlesztéssel, óvoda-iskola átmenet támogatásával sikeres iskolakezdés.

O      Korai óvodáztatás, differenciált fejlesztés, óvoda-iskola átmenet támogatása.

O      Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása.

O      Az iskolák közötti és iskolán belüli szegregáció megszüntetése a városban.

O      Nyitott, kirekesztés-mentes, befogadó oktatási rendszer kialakítása.

O      A HHH, roma származású gyermekek integrációs felkészítése.

O      Tanulói eredményesség és tanulási motiváció növelése, komplex személyiségfejlesztéssel tanórán és tanórán kívül.

O      Szektorközi együttműködés kialakítása a HHH és roma származású gyermekek/tanulók komplex támogató rendszer fejlesztésére.

O      Pedagógusok integrációs módszertani, és szemléletbéli fejlesztése.

O      Tanulóbarát iskolai környezet kialakításával az iskolai kudarcok felszámolása.

O      A tanulói eredményesség és tanulási motiváció növelése.

O      Komlpex személyiségfejlesztéssel tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben.

O      Az SNI gyermekek szakiskolai, a HHH gyermekek érettségit adó középiskolába történő továbbtanulásának elősegítése, lemorzsolódásuk megelőzése.

O      Demokratikus együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése (kiemelten a szövegértési és számolási készségek fejlesztésére).

O      Társadalmi érzékenyítés, szülői aktivitás fokozása.

 

A projektben részt vevő intézmények:

 

O      Szivárvány Óvoda

O      Kincses Óvoda

O      Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

O      Bolyai János Általános Iskola

O      Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

O      Széchenyi István Általános Iskola

O      Hunyadi Mátyás Általános Iskola

O      Gárdonyi Géza Általános Iskola

O      Teleki Sámuel Általános Iskola

O      Kós Károly Szakképző Iskola

 

A projekt célközönsége:

 

O      halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

O      sajátos nevelési igényű gyermekek

 

A projekt megvalósításában részt vevők köre:

 

O      óvodapedagógusok

O      iskolapedagógusok

O      védőnők

O      külső előadók, mentorok

 

A megvalósítás időtartalma: 22 hónap

 

A projekt kezdő és befejező időpontja: 2009. október 1. – 2011. július 31.

 

Az elnyert támogatási összegből megvalósítható feladatok:

 

O      óvodai szolgáltatások bővítése

O      óvoda-iskola átmenet segítése

O      nyitott óvodai programok lebonyolítása

O      preventív fejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű 3-6 éves gyermekek részére

O      felvételi felkészítés HHH 7-8 osztályos tanulók részére

O      lemorzsolódások megelőzése, korrepetálás

O      egyéni fejlesztési tervek készítése a HHH gyermekek részére

O      szociális, egészségügyi, közoktatási és térinformatikai térkép elkészítésére

O      Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetése óvodákban, iskolákban

O      intézménylátogatások a „jó gyakorlat” megismerésére

O      pályaválasztási program a tanulók pályaorientációs tevékenységének segítésére

O      pedagógus továbbképzések támogatása

 

 

 

 

 

Várt eredmények:

 

O      szakmai, szakmaközi és civil együttműködés kialakulása védőnők, családsegítő, egészségügyi szolgáltatók, gyermekjóléti szolgáltató, cigány kisebbségi önkormányzatok és alapítványok között

O      az intézményi új szolgáltatások száma nő

O      képzett pedagógusok: 50%. IPR alapú órák: 60 %

O      HHH gyermekek részvétele a programokban 100%

O      SNI részvétele a programokban 100%. Bevezetett óvodai és iskolai egységes mérő rendszer

O      a kompetencia eredmény javul 10%-kal

O      HHH gyermekek lemorzsolódása kevesebb, mint 1%, évismétlése kevesebb, mint 2,11%, magántanulók száma kevesebb, mint 0,61%

O      a továbbtanulási programban résztvevők min. 80%, a célt elérő továbbtanulók 60%

O      korai felismeréssel és fejlesztéssel a tanulási kudarcok száma, a magas SNI arány csökken. A HHH gyermekek 80%-a rendszeres szabadidős tevékenységben vesz részt

O      az intézmények között és intézményen belül megszűnik a szegregáció, 25%-nál magasabb eltérés nem tapasztalható

O      korszerű pedagógiai szemlélettel bíró, innovatív, tanulóbarát oktatási rendszer létrehozása