1.Általános rendelkezések

 

  1. § A rendelet célja, hogy az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területét érintő településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotására és azok módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körének bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.
  2. § A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerekkel való véleményeztetése - a feladat jellegének figyelembevételével - az e rendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
  3. § E rendelet alkalmazásában:

1.településfejlesztési dokumentum: a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia.

2.partner:

  • a) az érintett terület lakossága,
  • b) az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  • c) az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyház,
  • d) a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek

közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában a 9. § szerint az eljárásban való részvételi szándékukat jelzik, vagy lakossági fórumon szóban, írásban javaslatot, észrevételt tesznek. 

 

 2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 4. § A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési eljárásának formáit, és a partnerségi tájékoztatás szakaszait az 1. melléklet tartalmazza.

 5. § Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatásának elősegítésére Érd Megyei Jogú Város honlapján (www.erd.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk megjelentethetősége érdekében.

6. § A mellékletben szereplő eljárások szabályai szerint az előzetes tájékoztatási szakaszban a Polgármester a Partnerek tájékoztatására felhívást tesz közzé az 5. §-ban említetett tárhelyen, az Érdi Újság tájékoztatási idő alatt megjelenő lapszámaiban, a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügyfélszolgálati helyiségében, illetőleg közterületen elhelyezett hirdetőfelületen.

7. § Az 1. mellékletben szereplő eljárások szabályai szerint a véleményezési (munkaközi tájékoztatási) szakaszban a Polgármester a véleményezéshez, megértéshez szükséges részletezettségű dokumentációt felhívás kíséretében feltölti az 5.§-ban jelölt tárhelyre, és betekintésre elhelyezi a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati helyiségében. A Polgármester a véleményezési idő alatt az Érdi Újság megjelenő lapszámaiban, és közterületen elhelyezett hirdetőfelületen felhívást tesz közzé.

8. § Az 1. mellékletben szereplő eljárások szabályai szerint tartandó lakossági fórumról a Polgármester legalább 8 nappal korábban meghívót és felhívást tesz közzé a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, az Érdi Újság megjelenő lapszámában. A Polgármester az 5.§-ban említett tárhelyre a meghívó és felhívás mellé a véleményezési dokumentációt is feltölti.

 

 3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja

 9. § (1) Az előzetes tájékoztatási, és véleményezési (munkaközi tájékoztatási) szakaszban a 3. § 2. pontjában megjelölt személyek és szervezetek a felhívásban közzétett határidőig írásban jelezhetik, hogy az adott eljárásban partnerként részt kívánnak-e venni, illetve írásos észrevételeket tehetnek levélben a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján leadva, a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjának (2030 Érd, Alsó u. 1.) címezve, valamint elektronikus levélben a foepitesz@erd.hu e-mail címre.

(2) Az eljárásban a részvételi szándékot jelző partnerek az előzetes tájékoztatás időszakában jelezhetik, hogy igényt tartanak-e a véleményezési szakasz során személyes értesítésre, illetve a véleményezési dokumentáció elektronikus megküldésére.

(3) A partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy a lakossági fórumot követően 8 napon belül, az (1) bekezdésben megjelölt címekre megküldve, papír alapon vagy elektronikus úton tehetnek észrevételeket, javaslatokat. A településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése és módosítása során a lakossági fórumot követően 15 nap áll rendelkezésre az észrevételek, javaslatok megtételére.

 10. § Az egyes véleményezési szakaszokban beérkezett, és a lakossági fórumon elhangzott véleményeket a Főépítészi Csoport összesíti és rendszerezi, és gondoskodik ezek ügyiratban való megőrzéséről az irattárazási szabályok szerint.

 

 4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

 11. § (1) A beérkezett véleményekről a Főépítészi Csoport - a dokumentumok készítésével, módosításával megbízott tervezők bevonásával – táblázatos  formában választ és javaslatot készít, melyben az elfogadásra nem javasolt véleményekre szakmai indoklást ad.

(2) A beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, melyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Közgyűlés dönt. 

(3) Az elfogadott, és el nem fogadott véleményeket összesítő táblázat az ügyiratban az irattárazási szabályok szerint megőrzésre kerül. 

 

 5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések

12. § Valamennyi elfogadott településfejlesztési dokumentum, településrendezési eszköz, valamint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet esetében az elfogadást követő 15 napon belül a Polgármester gondoskodik rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az elfogadott teljes dokumentum honlapra (www.erd.hu) történő feltöltéséről, és az elfogadás tényét közlő felhívás Érdi Újságban való közzétételéről, valamint nyomtatott formában biztosítja a betekintés lehetőségét a Főépítészi Csoport irodahelyiségében.

 6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló partnerségi egyeztetési eljárások során kell alkalmazni.

 

  

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                             T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                            polgármester

 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2017. február 23.-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

 

Érd, 2017. február 27.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

  jegyző

 

 

 

 

Záradék:

A 33/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 21-én.

 

_________________________________

 jegyző

 

 

Indexek:

1 Megállapította a 33/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

  1. 1 melléklet az 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Településfejlesztési Koncepció

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

-  közterületi hirdetőfelület

- ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

lakossági fórum előtt legalább 8 nap, utána 8 nap

- közterületi hirdetőfelület

- ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

lakossági fórum előtt legalább 8 nap, utána 15 nap

módosítása

                                nincs

 

www.erd.hu

- lakossági fórum

lakossági fórum előtt legalább 8 nap, utána 8 nap

Településrendezési eszközök:

 

Településszerkezeti Terv, HÉSZ és Szabályozási Terv

teljes eljárás

- közterületi hirdetőfelület

- ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

lakossági fórum előtt legalább 8 nap, utána 8 nap

- közterületi hirdetőfelület

-ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

egyszerűsített eljárás

nincs

tárgyalásos eljárás

nincs

tárgyalásos eljárás kihirdetett vészhelyzet esetén

nincs

www.erd.hu

- lakossági fórum

állami főépítészi eljárás

nincs

www.erd.hu

- lakossági fórum

Településképi Arculati Kézikönyv

 

Településképi Rendelet

készítése

 

- közterületi hirdetőfelület

-  ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

lakossági fórum előtt legalább 8 nap, utána 8 nap

-  közterületi hirdetőfelület

-ügyfélszolgálat

- Érdi Újság

www.erd.hu

- lakossági fórum

módosítása

nincs

-  www.erd.hu

- lakossági fórum