A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok: Költségvetési ügyintéző

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • központi költségvetésből az önkormányzat részére biztosított feladatfinanszírozási támogatások (normatívák) igénylése, nyilvántartása, elszámolása;
 • kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral és az önkormányzat fenntartásában álló intézményekkel;
 • törzskönyvi nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok;
 • önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
 • beérkező számla kontírozási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • besorolási osztályba:Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 3 éves pénzügyi számviteli költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Normatíva igénylés, nyilvántartás, elszámolás területén szerzett szakmai tapasztalat
 • Informatikai ismeretek
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
 • Forrás Net integrált pénzügyi rendszer
 • Közigazgatási alapvizsga, vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
  • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 01. 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 23/522-300/257 mellékű telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu – 2022. 01. 10.

§         Érdi Újság – 2022.01.

 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 01. 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-1/2022. feltüntetni szíveskedjen.