A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 22. pont

Ellátandó feladatok:

A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések szerkesztése. Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták peren kívüli rendezésében.                                                             

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogi szakvizsga,
 • Informatikai ismeretek
 • Adatvédelmi ismeretek
 • Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldási képesség,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. június 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu – 2022. május 15.
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók. Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu  e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-34/2022. feltüntetni szíveskedjen.