A Csuka Zoltán  Városi Könyvtár   pályázatot hirdet 
olvasószolgálatos  könyvtáros
álláshely betöltésére

 

 

A alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra), vagy részmunkaidő (4 ill. 6 óra )
A munkavégzés helye: Pest vármegye, 2030 Érd, Hivatalnok u. 12., illetve a könyvtár telephelyei

 

A munkakörbe tartozó, feladatok:

- közkönyvtári olvasószolgálatos feladatok ellátása,

- adminisztrációs feladatok ellátása (beiratkozással, kölcsönzéssel egyéb szolgáltatással kapcsolatosak),

- általános és szakirodalmi tájékoztatás nyújtása az olvasók számára nyitvatartási időben személyesen, illetve a könyvtár virtuális felületein,

- a rábízott gyűjteményterületek folyamatos fejlesztése, gondozása, a raktári rend fenntartása, részvétel a dokumentumok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában,

- részvétel a fiókkönyvtárak, a gyermekkönyvtár és a zenei gyűjtemény működtetésében,

- részvétel a könyvtár internetes szolgáltatásaival kapcsolatos feladatok ellátásában,

- részvétel a gyűjtemény gyarapításában: javaslattétel a beszerzésre,

- részvétel a tervszerű állományapasztásában: javaslat a dokumentumok selejtezésére, részvétel a törléssel kapcsolatos munkafolyamatokban,

- részvétel a gyűjteményhez tartozó digitális szolgáltatások működtetésében,

- részvétel a szakterületét érintő archiválási, digitalizálási és helyismereti munkafolyamatokban,

- részvétel a könyvtári rendezvények (könyvbemutatók, kiállítások, egyéb rendezvények) szervezésében és megvalósításában (általában délután, ill. a koraesti órákban),

- részvétel a könyvtár állományellenőrzési feladatainak ellátásában,

- a munkavállaló az olvasószolgálatból hiányzó munkatársakat – szükség szerint és az igényeknek megfelelően minden részlegben – helyettesíti,

- 3-4 hetente szombati ügyeletet tart, előzetes beosztás szerint.

 

A fentieken kívül a munkavállaló esetenként megbízható a jelen munkakörben meg nem határozott, az intézmény működésével kapcsolatban szükségessé váló – egyéb feladatok elvégzésével.

 

Illetmény és juttatások: A Munka Törvénykönyve szerint, az illetmény megállapítására vonatkozó 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról jogszabály rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, ill. a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség

- egészségügyi alkalmasság

- szakirányú felsőfokú végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és középfokú könyvtárosi végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- könyvtári szakmai gyakorlat,

- Szikla KIR ismerete,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

- jó kommunikációs készség,

- csapatmunkára való képesség,

- jó kapcsolatteremtő képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó elektronikus elérhetőségeit is,

- motivációs levél,

- szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a benyújtáskor elég annak igénylését bizonyítani),

- bruttó bérigény megjelölése,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2024. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a könyvtárigazgató vagy az igazgatóhelyettes nyújt, a 06-23-365-470-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: - email cím: igazgato@csukalib.hu

 

A pályázatok elfogadásáról és elbírálásáról a könyvtár igazgatója dönt.
A pályázati eljárás eredményéről valamennyi pályázót értesítjük.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- www.erd.hu  ;   www.csukalib.hu

 

Sebestyénné Majchrowska Ewa

igazgató