Érd Megyei Jogú Város Jegyzője                  

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Főosztály
Költségvetési és Gazdálkodási Osztály
Osztályvezető
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

 • Érd MJV Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotásában, módosításaiban, zárszámadási rendelet elkészítésében való részvétel,
 • Kincstári adatszolgáltatások elkészítésében, ellenőrzésében való részvétel,
 • Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellenőrzése,
 • Szabályzatok aktualizálása,
 • A Közgazdasági főosztályvezető helyettesítése távollét, akadályoztatás esetén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás Net rendszer ismerete,
 • Pályázatok elszámolásában szerzett gyakorlat,
 • Adózási (elsősorban Áfa) ismeret.

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldási képesség,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. december 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 05.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu – 2022. november 18.
 • Érdi Újság – 2022.
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
 • Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-58/2022. feltüntetni szíveskedjen.
 • 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ;
 • 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”