A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.09.01.-2023.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki u 15-17 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Német nemzetiségi óvodapedagógus feladatainak ellátása vegyes életkorú csoportban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

  •  Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
  • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű szakmai tudás, empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, elhivatottság, kommunikációs k,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, • Motivációs levél • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koromné Szilvási Katalin nyújt, a 06-30-505-8956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 625/2022 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton pumuikliovoda@gmail.com  részére a pumuikliovoda@gmail.com  E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Koromné Szilvási Katalin, Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.