A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.09.01.-2023.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki utca 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek gondozása, pedagógiai munka segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •     8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  Középfokú képesítés, dajka képesítés,
  • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, • Motivációs levél • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koromné Szilvási Katalin nyújt, a 06-30-505-8956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 626/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
  • Elektronikus úton pumuikliovoda@gmail.com részére a pumuikliovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Koromné Szilvási Katalin, Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki utca 15-17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.