Szociális Gondozó Központ - Érd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ
Hajléktalanellátás Szervezeti Egysége

 utcai szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Tárnok, Diósd területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja 1993. évi III. törvény 65/E. §, valamint a 1/2000.SZCSM rendelet a 104. §, 104/A. § szerinti utcai szociális munkás feladatait.

A szakmai irányelveknek megfelelően az utcai szociális munka ellátása, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatása. Krízis időszakban napi szinten kapcsolatot tart a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és biztosítja számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafeteria-juttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd megyei jogú város 17/2008. (III.28.) rendelete szerint.

 

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú végzettség (főiskola)
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a Kjt.-ben meghatározott cselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt),
  • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A következő végzettségek: - okleveles szociális gazdasági szakember - okleveles egészségügyi szociális munkás - szociális munkás - okleveles szociálpolitikus - szociálpedagógus - szociális menedzser - szociálpedagógus - gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns - egyéb felsőfokú végzettség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címen keresztül vagy postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 276/2023/M, valamint a munkakör megnevezését: utcai szociális munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság – 2023.
Érdi honlap – 2023.