ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
Család- és Gyermekjóléti Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
szervezeti egységvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek, testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. A szervezeti egység vezető irányítja és ellenőrzi a Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti munkáját, illetve felel a szakszerű és törvényes irányításáért, működéséért. Munkakörébe tartozó részletes feladatokat és szükséges végzettséget bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.


Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Kötetlen, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Érd
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint, valamint cafetériajuttatás és munkaruha-juttatás a fenntartó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008(III.28.) rendelete szerint. Idegennyelvi pótlék a Kjt. 74. §-a alapján. Szociális ágazati pótlék a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § szerint.
4 hónap próbaidő.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését.
 • A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai, vagy egyetemi diplomával lehetséges.
 • Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek benyújtásra, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Szociális munka és tanácsadás, Egyetem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Elektronikus úton Barkóczy Pamela részére a munkaugy@szocgond.hu  e-mail címen keresztül. A pályázatok elbírálása folyamatos, kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.10. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: erd.hu, erdmost.hu, Érdi Újság, szocgonderd.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.17.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.28.