Szociális Gondozó Központ - Érd

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Gondozó Központ - Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezeti egységvezető-helyettes
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:ű

Pest megye, Érdi járás területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:ű

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. A szervezeti egységvezető-helyettes irányítja és ellenőrzi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti munkáját, illetve felel a szakszerű és törvényes irányításáért, működéséért. Munkakörébe tartozó részletes feladatokat bővebben 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás- szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus, komplex szociológus szolgáltatások szakembere,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem,

Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai, vagy egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő tíz napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek benyújtásra, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. november 02.

Érdi honlap - 2022. november 02.