A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 30. pont

Ellátandó feladatok:

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
 • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.- városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása,
 • részvétel a hivatali társszervek, társhatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységében történő együttműködési feladatokba,
 • városi- és sport rendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 •         „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldás,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 •         motivációs levél
 •   pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. október 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.erd.hu  – 2022.09.20.
 •         Érdi Újság
 •         facebook – Érd MJV Önkormányzata 09.20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-53/2022. feltüntetni szíveskedjen.