A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati követelések nyilvántartásával, a teljesítések követésével, behajtással kapcsolatos ügyintézési, egyeztetési, adminisztrációs feladatok elvégzése. Bírósági végrehajtónak átadott polgári jogi és hatósági ügyekben képviselet ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Pénzügyi, jogi, követeléskezelési területen szerzett gyakorlat,
 • Közigazgatási alapvizsga megléte,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Számítástechnikai alapismeretek (Word, Excel, stb.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • erd.hu – 2022. június 18.
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu  e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-41/2022. feltüntetni szíveskedjen.