A pályázat kifüggesztésének helye:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján (www.erd.hu) és a Polgárok Háza hirdetőtábláján.
 
A tulajdonjog átruházás feltételei, fizetés módja: 
A pályázatnak tartalmaznia kell a beruházás részletes leírását. A Kiíró előnyben részesíti az érdi illetőségű, kutatás–fejlesztési célú, munkahelyteremtő beruházást megvalósító pályázót, a koronavírus okozta munkahelyhiány csökkentése érdekében.
 
Kizárólag olyan vételi ajánlat tehető, mely mind a négy ingatlan egyidejű megvásárlására irányul, részajánlat lehetősége kizárt. Az ingatlanokon munkahelyteremtő, lehetőleg kutatás-fejlesztési célú beruházást kell megvalósítani a pályázónak, legkésőbb a tulajdonjog bejegyzéstől számított három éven belül. A pályázónak azt a funkciót kell megvalósítania, mint amelyre a pályázatot benyújtotta, ellenkező esetben az önkormányzat az eredeti értékesítéskor kelt ingatlan adásvételi szerződésben meghatározott vételáron jogosult élni az ingatlan visszavásárlásának jogával.
 
A tulajdonjog-bejegyzési engedély feltétele a vételár maradéktalan, egy összegben történő megfizetése az Önkormányzat számlájára.
 
A pályázat benyújtásának helye és módja, benyújtásának határideje:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. szám alatti Polgárok Háza).
 
A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. 
 
A borítékra rá kell írni: „Ingatlanvásárlási pályázat – Érd, 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanokra vonatozóan”.
 
Pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 19. (hétfő) 14.00 óra.
 
A pályázati kiírásban megjelölt helyen, az ott megjelölt időpontig benyújtott pályázatokra a Kiíró képviselője az átvétel időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra és igazolja az átvétel tényét. 
 
A pályázattal kapcsolatos adatok, információk: 
A pályázattal kapcsolatos további információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál, a +36 23 522 362 telefonszámon szerezhető be.
 
Hiánypótlás, eredménytelenség, érvénytelenség, visszavonás:
Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.
 
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes pályázatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.
 
Érvénytelen a pályázat, ha:
  • a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;
  • a pályázó az árat nem egyértelműen határozta meg, illetve a megajánlott vételár/ellenérték a kikiáltási ár alatt van;
  • ha a pályázó nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot a pályázatával kapcsolatban, vagy nem vállalt ajánlati kötöttséget;
  • a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.
 
Eredménytelen a pályázat, ha:
  • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot;
  • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
  • Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.
 
Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy, vagy több érvényes ajánlat érkezett.
 
Pályázati biztosíték
Kiíró pályázati biztosítékot nem jelöl meg.
 
Pályázatok felbontásának ideje, helye és módja: 
2021. április 19. (hétfő), 14.00 óra
Polgármesteri Hivatal, Alsó utca 1., II. emeleti tárgyaló
 
A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül nyilvánosan történik.
 
A nyilvános bontáson a Kiíró képviselője, a Kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt.
 
A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere:
Az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidőt a Kiíró egyoldalú nyilatkozattal, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Erről az érintetteket tájékoztatni kell.
 
A pályázatokat az Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.
 
Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb vételárat felajánló pályázó. Amennyiben az előző feltételnél egyezés van, előnyt élvez az a pályázó, aki kutatás-fejlesztési célú, munkahely teremtő beruházást megvalósító pályázatot nyújtott be.
 
A Kiíró az ajánlatok közül az összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlat mellett dönt. A döntésben megjelöli a nyertes ajánlattevőn kívüli helyezetteket is, rangsorolva a még elfogadható ajánlatokat, arra az esetre, ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és azért a Kiíró a szerződéstől eláll. 
 
 
Az eredményhirdetés módja, helye, ideje:
Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval.
 
Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:
Kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.
 
A pályázatok értékelését követően az Értékelési Bizottság tárgyalást kezdeményezhet, ha
  • többen adnak be megfelelő pályázatot;
  • a pályázó által benyújtott pályázat kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz.
A tárgyalásos eljárásra történő áttérés esetén, Kiírónak az összes érvényes pályázatot benyújtó pályázót meg kell hívni a tárgyalásra. A tárgyalás, illetőleg az újabb ajánlattétel, kizárólag az ajánlat módosítására irányulhat. A pályázó az eredeti pályázatban foglaltakhoz képest Kiíró számára csak kedvezőbb pályázatot nyújthat be.
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a)az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát;
b)az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét;
c)a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét;
d)az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját;
e)a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatokat;
f)a beruházás részletes leírását.
 
Amennyiben a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó átláthatósági nyilatkozatát, a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.
 
Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozó, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.
 
Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az előző két bekezdésben meghatározott dokumentumok nem léteznek, az azzal egyenértékű dokumentumokat.
 
Amennyiben az ajánlattevő természetes személy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.
 
A konzorciumban pályázóknak pályázatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt, átláthatósági nyilatkozatot.
 
A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is (NAV, Önkormányzat).
 
Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratától kezdődik. Az pályázó a pályázatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli a pályázat eredménytelenségét.