Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a helyi lakosok egészséges lakókörnyezethez fűződő jogának érvényesítését.

 

Az érdi lakosok és a városvezetés közös érdeke, hogy a városunkban található ingatlanok parlagfű- és gyommentesek, valamint tiszták legyenek

 

A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője felhívja az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében –

 

a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság közérdekű védekezést, azaz „kényszerkaszálást” rendel el. A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatala rendeli el.

 

A fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül, amelynek összege – belterületen és külterületen is egyaránt – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be.

 

A fentieken kívül az elhanyagolt gyomos ingatlanok esetében az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése a) pontja és 33. § (1) bekezdése alapján:

 

„Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az ingatlan határától számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanát tisztán tartani, gyommentesítéséről gondoskodni, különösen a parlagfüvet irtani.”

 

A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet alapján

 

közigazgatási hatósági eljárás keretében természetes személy esetén200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

Kérjük a lakosságot, hogy a jogszabályban foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése és egészségének megőrzése érdekében – tartsák be!

 

A Polgármesteri Hivatal a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében számít a lakosság segítségére is. Kérjük, hogy aki parlagfüves területet észlel, az június 30-át követően jelezze a Hivatal 23/522-300-as telefonszámán, a 23/522-356-os fax számán, a kornyezet@erd.hu e-mail címén, vagy személyesen a Hivatal Alsó utca 3. I. emelet 118. irodájában.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző