I. pályázat célja

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Virágzó érdi porta” elnevezéssel, elismerő címet alapított a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (a továbbiakban: lakóközösség).

 

A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

 

Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

 

III. Az elismerés adományozható

 

Az elismerés I. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak. (A kertben megtalálható növényfajok dísznövények, fűszernövények, konyhakert vegyesen.)

 

Az elismerés II. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak, és kifejezetten konyhakert került kialakításra, gyümölcsös, vagy egyéb haszonnövények kerültek elültetésre.

 

Az elismerés III. kategóriája adományozható azon lakóközösségeknek, illetve magánszemélyeknek, akik az adott év során a lakókörnyezet (kert, park, lakóépület körüli fák, utcafront) saját költségén történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

 

Az elismerés IV. kategóriája adományozható annak a természetes személynek, akinek az elsősorban, de nem kizárólag társasházi, lakótelepi, sorházi erkélye, vagy terasza együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe.

 

IV. Az elismerés módja

 

Az elismerés évente kategóriánként az első három helyen végzett természetes személynek, és egy lakóközösségnek ítélhető oda.

 

Az elismerés formája egy „Virágzó érdi porta” feliratú, 20x30 centiméter nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető emléktábla, egy emléklap, valamint növényvásárlási utalvány

 

 

I. helyezett részére 30.000 forint.

II. helyezett részére: 20.000 forint

III. helyezett részére 10.000 forint értékben, melyek 6 hónapig érvényesek.

 

A táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

 

Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

 

V. Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 

 Pályázni kizárólag a Rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

 

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatot e-mail útján az onkormanyzat@erd.hu vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Főportáján elhelyezett dobozban (Érd, Alsó utca 1.) vagypostai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Virágzó érdi porta” pályázat. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

 

A pályázati dokumentáció letölthető Érd Megyei Jogú Város honlapjáról (http://www.erd.hu), továbbá a veszélyhelyzet megszűnése esetén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó utca 3., földszint 1. ajtó) hétfőn 8.00–12.00-ig, 13.00–17.30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00–12.00-ig, 13.00-16.30-ig, pénteken 8.00–13.00-ig.

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 21. nap.

 

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

Az elismerés adományozásáról a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.

 

A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság (pl. madár- és rovarbarát megoldások, mint madáretető, odú, méhhotel) megjelenítését is figyelembe veszi.

 

Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

 

 

 

VII. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

 

Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

 

Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

 

 

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester