A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető irányítja és ellenőrzi a hajléktalan ellátást nyújtó intézményének (Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely, Nappali Melegedő, valamint Utcai Szociális Munka) szervezeti munkáját, illetve felel a szakszerű és törvényes irányításáért, működéséért. Munkakörébe tartozó részletes feladatokat bővebben 1/2000(I.7) SzCsM rendelet határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola, okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser, hajléktalan ellátás esetében felsőfokú végzettség,

Hajléktalan ellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem,

Hajléktalan ellátásban szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2020, valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető.

vagy

Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai, vagy egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek benyújtásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 11.