A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

 • Felsőfokú építészmérnöki, magasépítő üzemmérnöki végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. 03. 29. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 21.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-/220-13/2021., valamint a munkakör megnevezését: főépítész munkatárs.

vagy

 • Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. 02. 20.
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. 02. 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.