A pályázat elnyerésének feltételei:

§  Főiskola,

§ 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - , vagy

§  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§ a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően legalább 3 éves vezetői gyakorlat, ennek hiányában ez alóli mentesítési kérelem a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra történő hivatkozással,

§  szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat,

§ szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§ egészségügyi szolgálati jogviszony csak olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,

§  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • KIRA program ismerete
 • egészségügyi végzettség
 • CT-EcoStat program ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • gazdasági vezetésre vonatkozó szakmai programot
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
 • A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. június 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárány Zsolt nyújt, a 06-23-365-232/149-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:14/ERD-220-17/2021., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 2 nyomtatott példányban, fizetési igény feltüntetésével kérjük benyújtani. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjait a Polgármester jelöli ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. március. 26.
 • Érdi Újság
 • Egészségügyi Közlöny – 2021. március 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. Próbaidő kikötésére az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 3. §-ában, valamint az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az irányadók.