Ellátandó feladatok:

 • városfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatok szervezése, koordinálása, felügyelete;
 • közlekedési, útügyi és forgalomtechnikai feladatok egyeztetése, koordinálása, végrehajtásuk felügyelete;
 • városi víz-csatorna, felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos koncepciók előkészítése, vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési eljárások koordinálása, végrehajtásuk felügyelete;
 • energiaügyi feladatok szervezése, felügyelete;
 • az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítése és a döntések végrehajtásában közreműködés;
 • az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások, fejlesztések, pályázatok előkészítésének, lebonyolításának szervezése, felügyelete; beszerzések során az igényfelmérés, piackutatás, becsérték megállapítás feladatainak irányítása, szerződések előkészítése, ellenőrzése; közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljárásban részt vevőkkel, műszaki szakmai állásfoglalás, javaslat készítése
 • az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése;
 • az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüzemeltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatainak szervezése, irányítása és felügyelete, gondnoksági feladatok koordinálása, ellenőrzése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus  szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közigazgatási szakvizsga.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházások műszaki tervezésében, kivitelezésében való jártasság,
 • vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett gyakorlat,
 • közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett probléma-megoldási képesség,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, stressz tűrés.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
 • motivációs levél,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. május 12.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 04.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Jegyzője címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-18/2021., valamint a munkakör megnevezését: szakterületi vezető

vagy

Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2021. április 04. 
 • Érdi Újság
 • facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2021. április 04.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
 • Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” ;
 • Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama."