A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyi segítő szolgáltatás működtetése szakmai irányítása, jelentési kötelezettségek teljesítése, dokumentációk vezetése, felügyelete. Részvétel a fogyatékos emberek személyi szükségleteinek támogatásában, gondozásában, esetkezelésében. Megállapodások szakmai indokoltságának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség
 • személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak képesítési előírásai 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3.számú melléklete alapján
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Cselekvőképesség,
 • Nyilatkozat arra, hogy vállalja a Támogató Szolgálati képzésen való részvételt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt, a 0623/520-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/491/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Terápiás munkatárs.

•      Elektronikus úton Galambosné Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

•     Személyesen: Galambosné Póder Mária, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Érdi Újság - 2019. május 15.