A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 1. pont

 

Ellátandó feladatok: 370/2011. (XII.31.) Korm. rend 22. §-ban felsorolt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,

    Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés,

 •         A pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
 •         370/2011. (XII.31. ) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdésében előírt legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
 •         Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások.
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •         Rendszerezett problémamegoldás,
 •         Objektivitás,
 •         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 •         motivációs levél
 •  a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan
 •         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 06-23-522-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-17-10/2019., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési csoportvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.erd.hu - 2019. április 15.
 •         Érdi Újság

 

 

 

 

 

        

           A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

§ A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány § A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. § Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” § Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”