PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatására

Érd Megyei Jogú Város Pályázati Felhívása:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatására a 15/2014.(VI.30.)  önkormányzati rendelete alapján a következők szerint:

Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek energia megtakarítását eredményező beruházásaihoz felvett állami kamattámogatott hitelek törlesztő részleteihez nyújtja a tulajdonosok részére jelen pályázatban foglalt feltételekkel.

Beadási határidő: 2014.08.01.

I. A pályázók és pályázható munkák köre

A pályázat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek illetve önkormányzati lakóépületek tulajdonosaira vonatkozik.

Támogatható tevékenységek köre:

A támogatás az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető.

I. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje:

a./ Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 50 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

b./ A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

A fenti I. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a I. a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat.

Amennyiben a pályázattal érintett lakóépület külső nyílászáróinak legalább a lakások 50 %-át érintő cseréje, energiatakarékosságot eredményező felújítása már korábban megvalósult, a fennmaradó – bizonyítottan a korábbi beruházás tárgyát nem képező – nyílászárók cseréjére is lehet pályázni.

II. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:

a)    Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

b)    Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében.

c)    Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs, fogadószint stb.) érintkezik.

III. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása:

a) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:

1.     Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

2.     A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése.

3.     A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ill. rádiófrekvenciás vagy online adatgyűjtő rendszerek  (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

4.     A közös tulajdonban álló fűtési rendszer átalakítása ezen belül:

a)    strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

b)    az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

5.   Osztatlan közös tulajdonban lévő hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

a)     Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

b)     A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő  távleolvasási funkcióval mérőórák felszerelése.

c)     Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító-, főelosztó berendezés korszerű, energia megtakarítást eredményező berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint.

IV. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra:

1.     Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése.

2.     Napelemek (áramtermelésre) telepítése.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

II. A programban való részvétel feltételei:

·         A pályázattal érintett munkálatok megfelelnek felhívásban, valamint a pályázati adatlapban illetve a rendeletben  foglaltaknak.

·         Közös képviselő vagy Intézőbizottság nyilatkozata a pályázaton való részvételről.

·         A lakóközösség a benyújtott pályázatot utólag nem módosíthatja.

·         Az Önkormányzat műszaki ellenőrrel felügyeli a beruházást.

·         Kizárólag ÉMI minősített vállalkozást (ÉMV) fogad el az Önkormányzat kivitelezőnek.

III. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

A beruházás finanszírozásához felvett kamattámogatott hitel a havi törlesztő részlet legfeljebb 50%-a, de lakásonként maximum 3000,- Ft/hó támogatás nyújtható.

A támogatás összegét az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1-jétől, havonta fizeti a pályázó részére 60 hónapon keresztül.

Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatatott programmal egy időben elvégezhetők.

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség, amely tartalmazza a kivitelezési díjon felül a támogatott program szakértőjének díját, a lebonyolítás költségeit, a pályázat tervezési költségeit, az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint szakvéleményekkel kapcsolatos költségeket, illetékeket, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit beleértve a járulékos költségeket is, valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.

IV. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra:

(a)  az épület életkora,

(b)  a pályázattal érintett lakások száma,

(c)  a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

(d)  a beruházás gazdaságossága,

(e)  korábbi pályázattal nyert-e el támogatást.

Az elbírálás során további előnyt élvez az a pályázó, aki:

a)    egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület energiatakarékos felújítását célozza meg,

b)    a felújítás során korszerű technológiai, technikai megoldásokat alkalmaz,

c)    az épületet teljes egészében felújítja.

V. A pályázatok elbírálása és a támogatás folyósítása:

A közös képviselő vagy intézőbizottság által benyújtott pályázatok közül a támogatandó pályázatot a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság választja ki.

A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 10 munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a tulajdonosokat képviselő (közös képviselő).

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzattal, illetve az általa megbízott műszaki ellenőrrel együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését a műszaki ellenőrnek folyamatosan biztosítani.

A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat részére:

(a) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,

(b) az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

(c) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a megállapodás teljesítését érintheti.

VI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

1./ Az önkormányzati pályázati felhívás az FELHÍVÁS VÉGÉRőL tölthető le. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

2./ A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

3./ A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4./ A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), személyesen a 2030 Érd, Alsó u. 1. első emeleten a Közgazdasági Irodára kell benyújtani.

5./ A pályázatok benyújtási határideje: 2014.08.01. 12:00

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek!

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázat átvételének időpontja.

6./ A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntésre a pályázat lezárását követő 2014.  augusztusi  ülésen kerül sor, amelynek eredményéről a pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 10 munkanapon belül írásban kap tájékoztatást a tulajdonosok megbízottja (közös képviselő).

VII. Az egyéb forrásból felmerülő támogatási lehetőségek:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy egyéb Állami, vagy Európai Unió által nyújtott támogatás esetén a pályázatban résztvevő épületek többlettámogatásban részesülhetnek.

 

PÁLYÁZATI űRLAP LETÖLTÉSE